جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.


تاریخ : 25/12/1381 شماره دادنامه : 468 کلاسه پروند: 80/191
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت به ماده صد قانون شهرداری و تبصره های آن مالکان اراضی واقع در محدوده شهرها مکلفند با اخذ پروانه از شهرداری مربوط و رعایت مراتب مندرج در آن اقدام به احداث ساختمان با مساحت وکاربری مذکور در پروانه مربوط نمایند . بنا به جهات فوق الاشعار واینکه اقدام مالک به افزایش واحدهای تجاری بیش از میزان و تعداد مذکور در پروانه صادره پس از صدورگواهی پایانکار بدون اخذ جواز مجدد از شهرداری وجاهت قانونی نداشته و رای قطعی کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری در این خصوص وفق مقررات صادر شده است ، دادنامه قطعی شماره 9 مورخ 7/1/1380 شعبه اول تجدیدنظر دیوان صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می شود . این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت ادرای برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی

شماره ه/80/191 18/1/1382
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی : اداره کل حقوقی شهرداری تهران .
موضوع شکایت وخواسته : اعلام تعراض آراء صادره از شعب اول و چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری .
مقدمه : الف - شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه
موضوع شکایت شکات بطرفیت شهرداری منطقه 12 تهران - کمیسیون ماده صد بخواسته اعتراض به رای قطعی شماره 760030 مورخ 30/1/1376 صادره از کمسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداریها بشرح دادنامه شماره 1113 ، 1114 ، 1117 ، 1126 مورخ 13/9/1378 چنین رای صادر نموده است ، نظر باینکه بموجب پروانه ساختمانی مورخ 1/4/1359 وپایانکار مورخ 3/12/1359 در ملک پلاک ثبتی شماره 6842 سطح تجاری مورد قبول شهرداری 416 مترمربع می باشد و نظر باینکه تغییر تعداد مغازه ها در سطح تجاری مورد قبول شهرداری از لحاظ تبدیل یک باب به دو باب صرفا" مستلزم اخذ عوارض می باشد نه رفع خلاف و در نیم طبقات تجاری نیز چنانچه اصول فنی و شهرسازی رعایت شده باشد اخذ جریمه منع قانونی ندارد و با لحاظ اینکه در صدور رای معترضه عنه موارد مذکور در فوق مورد لحاظ قرار نگرفته است بر رای صادره از این حیث ایراد وارد است ، علیهذا رای به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه و ارجاع پرونده به کمیسیون تجدیدنظرهمعرض صادرمی گردد .
ب - شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 1/79/159موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره حقوقی شهرداری تهران بخواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 1126 مورخ 13/9/1378 چنین رای صادر نموده است ، اعتراض وارد است زیرا بر خلاف استنباط استدلال شعبه در رای معترض عنه تجدیدنظر خوانده با افزایش سطح تجاری در طبقا همکف و اول تعداد واحدهای تجاری را از14 باب مغازه به 38 باب مغازه بدون اخذ مجوز توسعه داده و بدون مجوز مبادرت به احداث نیم طبقه در مغازه ها نموده است ، علیهذا نظر باینکه رای کمیسیون ماده صد وفق مقررات اصدار یافته و به رسیدگی آن نیز ایراد و مشکلی به نظر نمیرسد دادنامه معترض عنه فسخ و شکایت شاکی بدوی مردود اعلام میگردد .
ج - شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 1/79/164 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل حقوقی شهرداری تهران بخواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 1114 مورخ 13/9/1378 شعبه هجدهم دیوان بشرح دادنامه شماره 28 مورخ 19/1/380 ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه بدوی را در حد رسیدگی مجدد در کمیسیون همعرض تایید نموده است .
د-شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 4/79/153 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل حقوقی شهرداری تهران در دادنامه شماره 1113 مورخ 13/9/1378 شعبه 18 دیوان بشرح دادنامه شماره 180 مورخ 26/2/1380 با رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه بدوی را در حد رسیدگی مجدد تایید نموده است .
ه - شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/154 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل حقوقی شهرداری بخواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 1117 مورخ 13/9/1378 شعبه 18 دیوان بشرح دادنامه شماره 181 مورخ 26/2/1380 ضن رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه بدوی را در حد رسیدگی مجدد تایید نموده است .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می ناید .

نقل از روزنامه رسمی شماره 16942 مورخ 10/2/1382
نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
468
تاریخ تصویب :
1381/12/25
تاریخ ابلاغ :
1382/02/10
دستگاه اجرایی :
موضوع :