جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.


شماره 3691/ت 28427ه 30/1/1382

هیات وزیران در جلسه مورخ 24/1/1382 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی ، موضوع نامه شماره 4560ه/ب مورخ 16/10/1381 تصویب نمود:
در تبصره (4) ماده واحده پیوست تصویبنامه شماره 27208/ت 27132ک مورخ 11/6/1381 ، موضوع بودجه سال 1381 سازمانهای مناطق آزادقشم ، کیش و چابهار عبارت ( با رعایت مقررات آمره قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی ) بعد از عبارت (اجازه داده می شود) اضافه می گردد .
معاون اول رئیس جمهور محمدرضا عارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16942
تاریخ تصویب :
1382/01/24
تاریخ ابلاغ :
1382/02/10
دستگاه اجرایی :
موضوع :