جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.


شماره 2812/ت 26823ه 25/1/1382

هیات وزیران در جلسه مورخ 17/1/1382 بنا به پیشنهاد شماره 61/6/1/31399 مورخ 18/4/1381 وزارت کشور و به استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
الف - اختلافات بین مدیران اجرائی دستگاههای دولتی در سطح هر استان ، در خصوص نحوه اجرای قوانین و وظایف آنها ، چنانچه مستلزم تغییر یا تفسیر مقررات نباشد ، ابتدا در هیاتی مرکب ازاستاندار (رئیس ) و طرفهای اختلاف رسیدگی می شود . نظر استاندار که براساس تفاهم بعمل آمده اتخاذ می گردد ، ملاک عمل قرار خواهد گرفت .
ب - در صورتی که وزیر یا رئیس دستگاه به نظر استاندار اعتراض داشته باشد ، مراتب را ظرف حداکثر دو هفته به معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور اعلام می نماید تا وفق تصویبنامه شماره 34104/ت 25359ه مورخ 15/8/1380 مورد رسیدگی واتخاذ تصمیم واقع گردد .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16942
تاریخ تصویب :
1382/01/17
تاریخ ابلاغ :
1382/02/10
دستگاه اجرایی :
موضوع :