جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.


شماره 1616/ت 25522ه 24/1/1381

هیات وزیران در جلسه مورخ 6/1/1382 بنا به پیشنهاد شماره 40176/1 مورخ 13/8/1380 سازمان تربیت بدنی و به استاد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمو:
1- به سازمان تربیت بدنی اجازه داده می شود در اجرای بند(10) ردیف فرهنگ وهنر و تبلیغات اسلامی ، بخش فرهنگ و هنر و تربیت بدنی ، راهکارهای اجرائی حوزه های بخشی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 موضوع تصویبنامه شماره 49454/ت 23269ه مورخ 2/11/1379 راسا" نسبت به تنظیم اساسنامه و تشکیل صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیکشوتان ورزش کشور با رعایت نکات زیر اقدام نماید
الف - عملیات اعتباری در چارچوب قانون پولی و بانکی انجام گیرد .
ب - در احراز صلاحیت فنی ، علمی وتجربی مدیران صندوق از همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بهره برداری شود .
ج - نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر حسن اجرای عملیات پیش بینی گردد .
د - ارائه خدمات صندوق صرفا" به جامعه ورزش ارائه شود .
2- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است بودجه مورد نیاز را بعنوان کمک در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی ومنظور نماید .
3- مبلغ یک میلیارد ریال (000/000/000/1) ریال از محل اعتبارات مربوط به هزینه های پیش بینی نشده ، ردیف (503001) قانون بودجه سال 1382 کل کشور به صندوق اختصاص داده می شود .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16942
تاریخ تصویب :
1382/01/06
تاریخ ابلاغ :
1382/02/10
دستگاه اجرایی :
موضوع :