جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.


شماره 776/ت 28426ه 25/1/1382

هیات وزیران در جلسه مورخ 20/1/1382 بنا به پیشنهاد شماره 880/1901 مورخ 9/1/1382سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1- اعتبارات مربوط به (برنامه تحول اداری ) تحت شماره 10313 به منظور تحول و نوسازی اداری دستگاههای اجرائی براساس مصوبات هیات وزیران ، شورای عالی اداری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در چارچوب موارد زیر هزینه گردد:
الف : انجام مطالعه به منظور سیاستگذاری ، ارزشیابی ، نظارت و اجرای احکام ماده (88) و بند(ب ) ماده (89) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت .
ب - عقد قرارداد با افراد حقیقی و حقوقی برای انجام اصلاحات تشکیلاتی دستگاه اجرائی در سطح کلان و خرد براساس ضوابط مصوب .
پ - عقد قرارداد با افراد حقیقی و حقوقی برای اصلاح روشهای انجام کار و مکانیزه نمودن آنها .
ت - اجرای طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع .
ث - پرداخت جوایز و پاداش به کارکنان و مدران موفق در جلب رضایت مردم و برنامه های تحول اداری .
ج - استقرار سیستم های مدیریت کیفیت و تعالی سازمانی .
چ - استقرار نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها و اعطای جوایز به پیشنهادهای موثر طبق مصوبات مربوط .
ح - انجام مطالعات لازم برای اجرای برنامه های اتوماسیون اداری ، موضوع مصوبه شماره 722/013ط مورخ 22/4/1381 شورای عالی اداری .
خ - انجام مطالعات لازم جهت تعیین قیمت تمام شده فعالیتها ، موضوع جزء(2) بند(ب ) تبصره (4) قانون بودجه سال 1382 کل کشور .
د - مطالعه وتنظیم برنامه های آموزشی در چارچوب نظام آموزش کارکنان دولت و ارزشیابی و نظارت بر اجرای آنها .
ذ - انجام مطالعات لازم جهت برنامه ریزی نیروی انسانی و بهگزینی نیروی انسانی و نظارت وارزشیابی آن .
ر - پرداخت هزینه های مربوط جهت ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرائی ، موضوع تصویبنامه شماره 44642/ت 27701ه مورخ 28/10/1381 هیات وزیران .
ز - بررسی و مطالعه نظامهای مدیرتی جهت دستیابی به الگوهای مناسب مدیریتی و طراحی ، اجراء و ارزیابی آنها .
ژ - انجام برنامه های فرهنگ سازی و ایجاد زمینه های ذهنی برای تحقق تحول اداری نظیر برگزاری سمینارهای تخصصی ، آموزشی ، میزگردهای تخصصی و تولید برنامه ای سمعی و بصری و غیره .
س - انچام مطالعات به منظور بهنگام سازی قوانین ، مقررات و دستورعملهای اداری ومستند سازی .
ش - استفاده از خدمات مشاوریه ای افراد حقیقی و حقوقی در خصوص برنامه های تحول اداری ، طرح تکریم ارباب رجوع و غیره .
2- دستگاههای اجرای یموظفند درچارچوب موارد فوق الذکر و مسوبات مربوط به تحول اداری ، برنامه جامع اجرای تحول اداری در دستگاه مربوط را تنظیم و پس از تایید شورا یا کمیسیون تحول اداری مربوط انجام دهند و نسخه ای از برنامه مصوب را حداکثر تا خردادماه سال 1382 برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (معاونت امورمدیریت ومنافع انسانی ) ارسال نمایند .
تبصره 1- در صورت عدم تکافوی اعتبار برنامه تحول اداری برای اجرای برنامه جامع فوق الذکر ، استفاده از اعتبارات برنامه خدمات اداری دستگاه مجاز است .
تبصره 2- معادل 25صدم درصد از اعتبارات هزینه ای هر استان تحت عنوان برنامه تحول اداری به صورت ردیف متمرکز در اختیارسازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قرار می گیرد تا پس از تایید برنامه های تحول اداری پیشنهادی دستگاهها و تصویب ستاد برنامه ریزی تحول اداری استان ، به دستگاههای ذیربط اختصاص یابد .
تبصره 3- به منظور تسهیل در انجام هزینه های فوق الذکر50% از اعتبار برنامه تحول اداری خارج از شمول قانون محاسبات عمومی می باشد .
3- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اختیار دارد برای تحقق برنامه های تحول ادرای دستگاههایی که اعبتار آنها پاسخگوی انجام بنرامه جامع آنها نمی باشد ، علاوه بر موارد فوق از محل ردیف 503624 به دستگاههای ذیربط اتصاص دهد .
4- خرید تجهیزات ، تاسیسات ، اجاره ساختمان ونظایر آن ازمحل اعتبارات این برنامه مجاز نمی باشد .
5- دستگاههای اجرای موظفند هر شش ماه یک بار پیشرفت بنرامه های تحول اداری دستگاه خود را پس از تایید شورا یا کمیسیون تحول اداری ذیربط وستاد برنامه ریزی تحول اداری استانها و گزارشهای مربوط به دستگاههای اجرائی استان را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نمایند . سازمان مذکور گزارش جامع را به همراه تحلیل ، ارزیابی و رتبه بندی دستگاهها دراجرای برنامه های تحول اداری به شورای عالی اداری گزارش می ناید و این گزارش مبنای ارزیابی عملکرد دستگاه در اجرای تصویبنامه شماره 44642/ت 27701ه مورخ 28/10/1381 هیات وزیران قرار خواهد گرفت .
6- به منظور عملیاتی شدن سیاستها ، برنامه ها و طرحهای مربوط به تحول در نظام اداری در دستگاههای اجرائی و همچنین ایجاد انسجام در اجراء ، پیگیری و نظارت امور مربوط ، کلید وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی موظفند از محل تجمیع وظایف ، ساختار سازمانی و نیروی انسانی شاغل در واحدهای ذیربط که عهده دار وظایف مربوط به اصلاح اداری و توسعه فناوری می باشند ، نسبت به ایجاد(مرکز نوسازی و تحول اداری ) با شرایطی که به تصویب شورای عالی اداری می رسد ، اقدام نمایند .
تبصره - سازمانهای مشمول این تصویبنامه تشکیلات مرکز مزبور با تشخیص و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ می گردد و به هر صورت ایجاد این مرکز نباید موجب توسعه تشکیلاتی شود .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16942
تاریخ تصویب :
1382/01/20
تاریخ ابلاغ :
1382/02/10
دستگاه اجرایی :
موضوع :