جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.


شماره 3084/ت 28441ه 26/1/1382

هیات وزران در جلسه مورخ 24/1/1382 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی ، موضوع نامه شماره 4430ه/ب مورخ 16/9/1381 تصویب نمود:
در تبصره ماده (7) تصویبنامه شماره 58352/ت 25960ه مورخ 27/12/1380 ، موضوع آئین نامه اجرائی بند(5) جزء(ب ) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد(72)و(77) و تبصره اده (76) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 والحاق دوتبصره به ماده (76) مصوب 1371- مصوب 1380- ، عبارت ( به استثنای تدوین آئین نامه های مربوط به حفاظت فنی که مسئولیت آن به عهده شورای عالی حفاظت فنی می باشد) بعد از عبارت (سخت و زیان آور)اضافه می گردد .
معاون اول رئیس جمهور محمدرضاعارف

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16942
تاریخ تصویب :
1382/01/24
تاریخ ابلاغ :
1382/02/10
دستگاه اجرایی :
موضوع :