جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.


نقل از روزنامه رسمی شماره 16947 مورخ 17/2/1382

شماره 2732- ت 28288ه 2/2/1382
هیات وزیران در جلسه مورخ 18/12/1381 بنا به پیشنهاد شماره 100/20/75897 مورخ 18/12/1381 وزارت نیرو تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزرات امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379- اساسنامه شرکت سهامی سازمان انرژیهای نو ایران ( سانا ) را بشرح زیر تصویب نمود:

فصل اول - کلیات و سرمایه
ماده 1- نام شرکت ، شرکت سهامی سازمان انرژیهای نوایران (سانا) است که در این اساسنامه شرکت نامیده می شود .
ماده 2- هدف شرکت توسعه کاربرد انرژیهای حاصل از منابع تجدید پذیر می باشد .
ماد3- مرکز شرکت شهر تهران و حوزه فعالیت آن سراسر کشور می باشد .
ماد 4- نوع شرکت سهامی . خاص ) است واز هر لحاظ استقلال مالی داشته و مشمول ضوابط ومقررات مصرح در قوانین ذیربط بوده وطبق اصول بازرگانی و مقررات اساسنامه خود اداره می شود .
ماده 5- مدت شرکت نامحدود است .
ماده 6- سرمایه شرکت عبارتست ازمبلغ یکصدمیلیون (000/000/100) ریال که به 000/10 سهم 000/10 ریالی منقسم گردیده است وتماما" متعلق به شرکت مادر تخصصی توانیر می باشد .
تبصره - تغییرات سرمایه با رعایت قوانین مربوط صرفا" با تصویب مجمع عمومی فوق العاده انجام خواهد شد .
فصل دوم - موضوع فعالیت ووظایف شرکت
ماده 7- برای نیل به اهداف مندرج در این اساسنامه ، شرکت با رعایت مقررات و قوانین مربوطه مجاز به اقدامات زیر می باشد:
1- توسعه مدیریت انرژی به منظور استفاده کارآمد و بهینه از منابع انرژی ، از طریق انجام مطالعات ، تحقیق و توسعه ، آموزش و آگاه سازی ، انتشارات ، طراحی ، مشاوره واطلاع رسانی ، مدیریت ساخت و اجراء ، حمایتهای فنی واقتصادی و ظرفیت سازی به ویژه دربخشهای غیر دولتی .
2- مدیریت طرحها وپروژه های مرتبط با هدف وموضوع فعالیت شرکت .
3- همکاری و اشتراک مساعی با شرکتها وموسسات در جهت تحقق موضوع فعالیت و هدف شرکت .
4- انجام اموری که شرکت مادر تخصصی توانیر انجام آن را به شرکت در حوزه فعالیت آن محول نماید .
5- انجام هرگونه عملیات و معاملات که علاوه بر رعایت صرفه و صلاح ، برای مقاصد شرکت ضروری و مرتبط باشد .
تبصره - شرکت مجاز به ایجاد شرکت با سرمایه گذاری در سایر شرکتها نمی باشد .
فصل سوم - ارکان شرکت
ماده 8- ارکان شرکت عبارتست از:
الف - مجمع عمومی
ب - هیات مدیره و مدیرعامل
ج - بازرس و حسابرس
الف - مجمع عمومی
ماده 9- نمایندگی سهام در مجامع شرکت با اعضاء هیات مدیره شرکت مادر تخصصی توانیر و ریاست آن به عهده رئیس هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی توانیر می باشد .
ماده 10- مجامع عمومی شرکت عبارتنداز:
1- مجمع عمومی عادی
2- مجمع عمومی فوق العاده
ماده 11- مجمع عمومی عادل حداقل سالی دوبار تشکیل خواهدشد . یک بار برای استماع و رسیدگی به گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی و حسابرس شرکت و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی و سایر موضوعاتی که در تسور جلسه مجمع عمومی ذکر شده است .
بار دوم جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه سال آتی و برنامه ها و خط مشی آتی شرکت و سایر موضعاتی که در دستور جلسه مجمع عمومی قید شده است .
تبصره - مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بنا به دعوت رئیس مجمع و با به تقاضای اکثریت اعضاء محمع عمومی یا رئیس هیات مدیره و یا بازرس و حسابرس با ذکر علت در هر زمان به دعوت رئیس مجمع عمومی می تواند تشکیل شود .
ماده 12- مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده با حضور اکثریت اعضاء مجمع عمومی رسمیت خواهد داشت و تصمیمات در مجمع عمومی عادی همواره با اکثریت آراء کل اعضاء و در مجمع عمومی فوق العاده با حداقل دو سوم آرای کل اعضاء معتبر خواهد بود . دعوت مجمع اعم از عادی یا فوق العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل ودستور جلسه حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی بعمل خواهد آمدژ سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع عمومی قرار دارد باید همراه دعوت نامه برای اعضاء مجمع ارسال شود .
ماده 13- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی بشرح زیرمی باشد:
1- اتخاذ تصمیم نسبت به سیاست کلی و برنامه های عملیات آتی شرکت .
2- رسیدگی واظهارنظر واتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات سالانه و صورتهای مالی و بودجه شرکت .
3- اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته ها و نحوه تقسیم سودویژه شرکت .
4- انتخاب یا عزل رئیس و اعضاء هیات مدیره و بازرس وحسابرس شرکت .
5- تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضاء هیات مدیره .
6- تعیین حق الزحمه بازرس و حسابرس شرکت .
7- تصویب آئین نامه های مالی ، معاملاتی واموال شرکت بارعایت مقررات مربوط .
8- تصویب آئین نامه استخدامی شرکت در چارچوب مصوبات مجمع عمومی شرکت مادر تخصی توانیر و سایر قوانین ومقررات مربوط .
9- بررسی و تعیین ساختار کلان شرکت و سقف پستهای موردنیاز و برنامه های جذب و تعدیل نیروی انسانی وتشکیلات شرکت و پیشنهادبه هیات وزیران برای تصویب .
10- اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیات مدیره در مورد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری و تعیین داور وهمچنین استرداد دعوی با رعایت مقررات مربوط .
11- تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی های شرکت .
12- اتخاذ تصمی نسبت به سایر موضوعاتی که طق قوانین و مکقررات ومفاد این اساسنامه مستلزم تصویب مجمع عمومی عادی شرکت است ومواردی که در دستور جلسه مجمع قید شده است .
ماده 14- وظایف مجمع عمومی فوق العاده بشرح زیر می باشد:
1- اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و پیشنهاد به هیات وزیران برای تصویب .
2- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواداساسنامه شرکت در چارچوب قانون و پیشنهاد به هیات وزیران برای تصویب .
3- بررسی واتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت طبق قوانین و مقررات مربوط .
ب - هیات مدیره و مدیرعامل
ماده 15- هیات مدیره شرکت مرکب از 3یا5 عضو اصلی خواهدبودکه با تصویب مجمع عمومی عادی از میان افراد صاحبنظر درتخصصهای مرتبط با فعالیتهای شرکت انتخاب می شوند . اعضاء هیات مدیره شرکت نیاید هیچگونه سمت یا پست سازمانی دیگری خارج از شرکت داشته باشند . اعضاء هیات مدیره برای مدت 2 سال انتخاب می شوند و پس از انقضای مدت تا زمانیکه تجدید انتخاب بعمل نیامده درسمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای دوره های بعد بلامانع است .
ماده 16- مجمع عمومی عادی می توان یک نفر عض علی البدل بعنوان جایگزین اعضای اصلی هیات مدیره انتخاب کند که در صورت فوت یا استعفاء یا هر دلیل دیگر که ادامه فعالیت هر یک از اعضای اصلی هیات مدیره (به تشخیص رئیس مجمع عمومی ) غیر ممکن گردد ، عضو علی البدل جایگزین خواهد شد .
تبصره - عضو علی البدل هیات مدیره از بین کارکنان شرکت انتخاب می شود .
ماده 17- جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آراء موافق کل اعضاء اتخاذخواهد گردید .
ماده 18- جلسات هیات مدیره حداقل هر اه یکبار و به طور منظم در محل شرکت تشکیل و دستور جلسه یک هفته قبل از تشکیل جلسه توسط رئیس هیات برای اعضاء ارسال خواهدشدژ در موارد اضطراری رعایت تشریفات مزبور با تشخیص رسمی هیات مدیره الزامی نخواهد بود .
ماده 19- هیات مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورتجلسات هیات مدیره در آن با درج نظر مخالفین ثبت و به امضای اعضای حاضر خواهد رسید . مسئولیت ابلاغ و پیگری مصوبات هیات مدیره با رئیس هیات مدیره می باشد .
ماده 20- هیات مدیره برای انجام هر گونه عملیات و معاملات که مرتبط با موضوع فعالیت شرکت بوده واتخاذ تصمیم درباره آنها صریحا" در صلاحیت مجمع عمومی قرار نگرفته باشد با رعایت قوانین ومقررات دارای اختیارات کامل است . هیات مدیره همچنین دارای اختیاراتی بشرح زیر می باشد:
1- پیشنهاد خط مشی و برنامه های کلان شرکت به مجمع عمومی .
2- تایید برنامه عملیاتی شرکت اعم از بهره برداری و توسعه تاسیسات برای ارائه به مجمع عمومی جهت تصویب .
4- تایید آئین نامه های مالی ، معاملاتی ، اموال واستخدامی شرکت و ارایه آن به مجمع عمومی برای تصویب .
5- تصویب ضوابط مربوط به مبادله اطلاعات علمی ، فنی ، صنعتی و بازرگانی در زمینه های مرتبط با فعالیت شرکت با رعایت قوانین و مقررات ومفاد این اساسنامه .
6- تصویب اخذ وام و اعتبار به پیشنهاد مدیر عامل ودر قالب مصوبات مجمع عمومی با رعای تقوانین ومقررات .
7- انجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات ، معاملات و کلیه فعالیتهای شرکت .
8- بررسی و پینشهاد اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه به مجمع عمومی .
9- بررسی و پیشنهاد ساختار کلان شرکت و برنامه جذب و تعدیل نیروهای انسانی مربوط ، به مجمع عمومی .
10- تصویب تشکیلات تفصیلی شرکت در چارچوب تشکیلات کلان شرکت و اعلام به مجمع عمومی شرکت .
11- هیات مدیره موظف است صورتهای مالی شرکت و گزارش هیات مدیره را در مهلت مقرر برای شرکت مادر تخصصی توانیر و همچنین به منظور رسیدگی و اظهارنظر برای بازرس و حسابرس شرکت ارسال نماید .
12- بررسی و پیشنهاد صلح و سازش در دعاوی وارجاع به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوی به مجمع عمومی با رعایت مقررات مربوط .
13- انتخاب مدیرعامل و پیشنهاد وی به رئیس مجم ععمومی شرکت برای صدور حکم .
14- بررسی وتصویب دستورالعملهای داخلی لازم برای اداره شرکت .
15- تشخیص مطالبات مشکوک الوصول و پیشنهاد برای وضع ذخیره به مجمع عمومی .
16- هیات مدیره به مسئولیت خود می تواند قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید .
ماده 21- مدیرعامل بالاترین مقام اجرائی شرکت بوده که برای مدت 2 سال از بین اعضای هیات مدیره یا خارج از آن توسط هیات مدیره انتخاب و با حکم رئیس مجمع عمومی شرکت منصوب می شود . مدیر عامل در حدود قوانین ومقررات این اساسنامه مسئول اداره کلیه امور شرکت می باشد . مدیرعامل می تواند با مسئولیت خود بخشی از وظایف واختیارات خود را به هر یک از کارکنان شرکت تفویض نماید
ماده 22- وظایف مدیرعامل بشرح زیر می باشد:
1- اجرای مصوبات وتصمیمات هیات مدیره ومجمع عمومی .
2- تهیه ، تنظیم و پیشنهاد خط مشی ، برنامه عملیاتی و بودجه سالانه شرک به هیات مدیره .
3- تهیه و تنظیم صورتهای مالی سالانه شرکت و ارائه آن به هیات مدیره .
4- تعیین روشهای اجرائی در چارچوب مقررات و آئین نامه ها و ابلاغ به واحدهای ذیربط .
5- پیشنهاد آئین نامه های مالی ، معاملاتی واستخدامی شرکت به هیات مدیره .
6- پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت به هیات مدیره در چارچوب مصوبات مجمع عمومی .
7- نظارت بر حسن اجرای آئین نامه های شرکت و انجام اقدامات لازم برای حسن اداره امور شرک ت در حد قوانین ومقررات مربوط .
8- اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور عملیات شرکت به استثناء آنچه از وظایف مجمع عمومی و هیات مدیره است .
9- عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت ، تعیین حقوق و دستمزد ، پاداش ، ترفیع و تنبیه آنها بر اساس قوانین ومقررات و آئین نامه های مصوب .
ماده 23- مدیرعامل نماینده قانونی شرکت در کلیه مراجع اداری و قضایی بوده و برای دفاع از حقوق شرکت و تعقیب دعاوی وطرح آن اعم از کیفی و حقوقی حق توکیل به غیر را دارد . مدیر عامل می تواند با رعایت مقررات و پس از اخذ نظر هیات مدیره نسبت به ارجاع موارد به داوری اقدام نماید .
ماده 24- کلیه چکها و اسناد واوراق مالی و تعهدات وقراردادها می باید به امضاء مدیرعامل (یا نماینده وی ) و یکی از اعضاءهیات مدیره به انتخاب هیات مدیره (یا نماینده منتخب هیئت مدیره )برسد . مکاتبات اداری به امضاء مدیرعامل یا نمایندگان وی خواهد رسید . کلیه چکها علاوه بر امضاء افراد فوق الذکر به امضاء ذیحساب وی یا نماینده وی نیز خواهد رسید .
ماده 25- در صورت انقضای مدت مدیریت مدیرعامل اقدامات او تا تعیین مدیرعامل جدید نافذ ومعتبر بوده و قدرت اجرائی خواهد داشت .
ج - بازرس و حسابرس
ماده 26- شرکت دارای بازرس و حسابرس خواهد بود که با رعایت قوانین ومقررات و تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب خواهد شد .
تبصره 1- اقدامات بازرس و حسابرس در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت گردد .
تبصره 2- مجمع عمومی عادی می تواند بازرس و حسابرس علی البدل انتخاب نماید تا چنانچه بازس و حسابرس اصلی قادر به انجام وظایف خود نبود ، حسب تشخیص رئیس مجمع عمومی به وظایف خودعمل نماید .
فصل چهارم - صورتهای مالی
ماده 27- سال مالی شرکت باید با رعایت استاندارهای حسابداری تهیه و در موعد مقرر در اختیار بازرس وحسابرس قرار داده شود .
فصل پنجم - سایر مقررات
ماده 29- این شرکت از نظر سیاستها ، برنامه ها وفعالیتها تابع ضوباط ومقررات وزارت نیرو می باشد .
این اساسنامه به موجب نامه شماره 2772/30/82 مورخ 24/1/1382 شورای نگهبان به تایید شورای یاد شده رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور- محمدرضاعارف

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
16947
تاریخ تصویب :
1381/12/18
تاریخ ابلاغ :
1382/02/17
دستگاه اجرایی :
موضوع :