جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.


شماره 1878/ت 28461ه 1/2/1382

هیات وزیران در جلسه مورخ 27/1/1382 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی ، موضوع نامه شماره 4551ه/ب مورخ 16/10/1381 تصویب نمود:
1- ماد(11) آئین نامه اجرائی ماده (21) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، موضوع تصویبنامه شماره 22763/ت 26978ه مورخ 16/10/1381 تصویب نمود:
1- ماده (11) آئین نامه اجرائی ماده (21) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، موضوع تصویبنامه شماره 22763/ت 26978ه مورخ 27/5/1381 حذف می شود .
2- شماره ماده (12) آئین نامه یاد شده به ماده (11) تغییر می یابد .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16947
تاریخ تصویب :
1382/01/27
تاریخ ابلاغ :
1382/02/17
دستگاه اجرایی :
موضوع :