جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.


شماره 315/دش 26/1/1382

(مصوب جلسه 513مورخ 20/12/1381 شورای عالی انقلاب فرهنگی )
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 513 مورخ 20/12/1381 به پیشنهاد وزارتخانه های آموزش و پرورش و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اصلاح ، تکمیل و تفسیر مصوبه سایستها ، حدود وظایف و نحوه فعالیت مراکز مجری آموزشهای آزاد کشور را به این شرح تصویب کرد:
تبصره 1 ماده 4- صدور مجوز آموزشهای زبانهای خارج از سطح مبتدی تا قبل از دانشگاه از وظایف واختیارات وزارت آموزش و پرورش و برای دوره های عالی (دانشگاهی ) بر عهده وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری می باشد .
وزارتین مزبور حداکثر ظرف مدت 6 ماه نسبت به صدور مجوزبرای موسساتی که وضعیت خود را با شرایط مورد نظر آنان تطبیق داده اند اقدام نمایند .
تبصره 2ماده 4- مراکز برای سرفصلهای کاربردی - تخصصی مانند هتل داری ، روزنامه نگاری ، خبرنگاری ، جهانگردی و 000 باید از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی مجوز دریافت نمایند . به منظور پیشگیری از تخلف و فعالیتهای مراکز خارج از حوزه تعیین شده ، دستگاه ذیربط فرمهای صدور مجوز و ضوابط نظارت را بازنگری و نسبت به رفع ابهام اقدام نماید .
تبصره ماده 6- اعطای مجوز به یک مرکز آموزش آزاد ، موجب و مجوزی برای دائر نمودن شعبه یا شعبات در همان شهر یا شهرهای دیگر نمی گردد .
تبصره 1 ماده 9- آن دسته از نهادهای علمی ، آموزشی وفرهنگی که در چارچوب شرح وظیاف خود مجاز به فعالیت آموزشی می باشد جهت دائر نمودن دوره های آموزشی خاص که با دامنه فعالیت ومسئولیت وزارتخانه های مسئول ، داخل یا همسانی دارد لازم است قبل ازاقدام ، موافقت وزارتخانه ذیربط را اخذ نمایند و وزارتخانه ذیربط نیز حق نظارت بر فعالیت آنها را خواهد داشت .
تبصره 2ماده 9- دوره های آموزش وموسسات برگزار کنند آموزشهای آزاد تحت نظارت دستگاه یا دستگاههای صادر کننده مجوز می باشند .
تبصره ماده 10- دستگاهای مجری آموزشهای آزاد موظفند حداکثر یکسال پس از تصویب این مصوبه ، آین نامه اجرائی خود را براساس آئین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد (مصوب جلسه مورخ 28/1/1379 هیئت محترم وزیران ) بعنوان آئین نام الگو ، در کمیته هماهنگی آئین نامه های اجرائی آموزشهای کشور که در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و با حضور نماینده دستگاههای مجری تشکیل می گردد ، بصورت نهایی هماهنگ و تنظیم نمایند .
ماده 12- دستگاههای مجری آموزشهای آزاد موظفند پیش از صدور هرگونه مجوزی برای برگزاری دوره یا تاسیس آموزشگاه بر طبق بند 14ماده 4 قانون ناجا و مواد1 ، 2 ، 3 آئین نامه نظارت بر اماکن عمومی ( مصوب 23/3/1363 هیئت محترم دولت ) و تبصره های آن ، نسبت به کسب نظر موافق ناجا در مورد صلاحیت موقعیت انتظامی مکان اقدام نمایند .
ماده 13- وزارتخانه های ذیربط می بایست ظرف مدت 3 ماه ضوابط و نحوه نظارت بر فعالیت مراکز مجری آموزشهای آزاد را تهیه نمایند
- با توجه به اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به صدور مجوز تاسیس حدود2200 موسسه آموزشی زبان خارجی اقدام نموده است ، به موسسات مذکور اجازه داده شود که صرفا" نسبت به برگزاری دوره های تخصصی - کاربردی در حدود وظایف و اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و برای افراد جویای کار و شاغلین در دوره های سنی 20 سال به بالا با رعایت کلیه مقررات و ضوابط اقدام نمایند .
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی - سیدمحمدخاتمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16947
تاریخ تصویب :
1381/12/20
تاریخ ابلاغ :
1382/02/17
دستگاه اجرایی :
موضوع :