×

اصلاح آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی معدن

اصلاح آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی معدن

اصلاح-آئین-نامه-اجرائی-قانون-نظام-مهندسی-معدن
شماره 17125/ت 28787ه 3/4/1382

هیات وزیران در جلسه مورخ 28/3/1382 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی ، موضوع نامه شماره 42341/4867ه/ب مورخ 28/12/1381 تصویب نمود :
آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی معدن ، موضوع تصویبنامه شماره 15165/ت 25297ه مورخ 5/4/1381 ، بشرح زیر اصلاح می شود :
1 - در ماده ) ( 45 ) بعداز عبارت ( مرتبط است ) عبارت ( ونمایندگان اشخاص حقوقی ) اضافه می شود .
2 - در ماده ( 93 ) عبارتهای ( شورای انتظامی نظام مهندسی ) و ( دبیرخانه شورای انتظامی نظام مهندسی ) به ترتیب به عبارتهای ( شورای مرکزی نظام هندسی ) و ( دبیرخانه شورای مرکزی نظام مهندسی ) تغییر می یابد .
3 - در تبصره ( 1 ) ماده ( 109 ) عبارت ( و قیمت خدمات مهندسی ) حذف می شود .
4 - تبصره ( 2 ) ماده ( 109 ) و شماره تبصره ( 1 ) حذف می شود .
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف

نوع : نامشخص

شماره انتشار : 16986

تاریخ تصویب : 1382/03/28

تاریخ ابلاغ : 1382/04/04

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.