جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 15 - 22/2/1369

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
(دادگاه انتظامی کانون وکلاء ، وکیل را بلحاظ تخلف ازقسم بروفق بند 3 ماده 81 آئین نامه کانون وکلاء،وعدم پیگیری موضوع وکالت در دادگاه جنائی ، به سه ماه ممنوعیت از وکالت محکوم نموده است ، نایب رئیس کانون بر اساس قسمت اول ماده 75آئین نامه ،ووکیل هم با ایراد مرور زمان وعدم ارتباط شکایت با مواد80 و81 استنادی در دادسرا و دادگاه کانون ، به رای صادره اعتراض کرده اند.)
رای : ایراد مرورزمان وارد نیست . زیرا از بدو شکایت شاکی انتظامی ، موضوع تحت تعقیب بوده تا منجر به صدور حکم شده ودفاع او بر اینکه اختیار وکالت از شاکی ، در دفاع از اتهام دربازپرسی و محاکم بدایت و استیناف بوده نه دادگاه جنائی ، وارد نیست زیرا ذکر محاکم بدایت واستیناف وتمیز در وکالتنامه متضمن محکمه جنائی نیز بوده است .
ولی ایراد او بر تطبیق تخلف انتسابی باشق 3 ماده 81 آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلاء وارد است . زیراتخلف مزبور منطبق با قسمت 4 ماده 79 آئین نامه مزبور بوده واعتراض نایب رئیس کانون بر شدید بودن رای ، منطبق با قانون بوده وصحیح بنظر می رسد.
لذا حکم صادره بر سه ماه انفصال ، به موجب ماده 75 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری فسخ ، و نامبرده به توبیخ با درج در روزنامه و مجله کانون محکوم می شود.

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
147

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
15
تاریخ تصویب :
1369/02/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :