جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 243 - 25/10/1370

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
با توجه به رای دادگاه انتظامی وکلا مبنی بر محکومیت وکیل (به اکثریت ) به یکسال ممنوعیت از شغل وکالت ،چون رای مزبوربلحاظ اعمال وکیل مزبوروانطباق آن با بند 3 ماده 81 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری صادر شده وقرائن ومدارک موجود در پرونده نوعا" حاکی از صحت شکایت شاکی ها (دایربر عدم پیگیری دعاوی و...) می باشد ایراد وی به رای صادره موجه نبوده ورای صادره طبق ماده 75آئین نامه مزبور تائید می شود.

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
147

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
243
تاریخ تصویب :
1370/10/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :