جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 25 - 6/3/1371

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
رای صادره از دادگاه انتظامی کانونی وکلا مبنی بر محکومیت وکیل به ممنوعیت از امر وکالت بمدت یکسال طبق بند 3 ماده 81ناظر به بند15 ماده 76 آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلا ( بلحاظ تخلف از قسم ) برحسب شکایت 10 نفر از کارگرانی بوده که مبلغ 350 هزارتومان به وکیل مزبور داده اند که با وکالت از آنان در مورد حکم تخلیه صادره بر علیه آنان اقدام قانونی نماید. ولی وکیل با سپری شدن مدت 25 ماه از تاریخ اخذ وجه و تنظیم وکالت نامه هیچگونه اقدامی در حل مشکل آنان نکرده ووجه ماخوذه را نیز مسترد ننموده است .
وکیل در اعتراض خود مدعی شده که اقدام قانونی در مورد وکالت از موکلین کرده وآنان نیز از شکایت خود صرفنظر نموده اند. صرفنظر از اینکه نامبرده در مهلت قانونی اعتراض خودرا تسلیم کرده یا خارج از مهلت ، چون پاسخ کانون وکلا حاکی است که رضایت نامه موکلین وی بعد از صدور رای بر محکومیت او بوده است باملاحظه تاریخ رضایت نامه ورای دادگاه انتظامی وکلاء(با فاصله 6 ماه )، اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه بر رای مزبور بنا به جهت مندرج در رای موجه نبوده وموجبی برای فسخ رای صادره نیست .
لذا رای محکومیت وکیل مزبور به ممنوعیت یکسال از شغل وکالت طبق ماده 14 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری تاییدمی گردد.

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
147

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
25
تاریخ تصویب :
1371/03/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :