جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 195 - 24/9/1371

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
چون حکم دادگاه انتظامی وکلا به محکومیت وکیل بلحاظ وصول وجه چک موکل از خوانده وعدم ایصال قسمتی از آن به موکل می باشد،و دفاع وکیل مزبور هم در قبال ادعانامه دادسرای انتظامی کانون مستند به دلیل قطعی نیست ،
لذا حکم صادره از دادگاه انتظامی وکلا بر محکومیت وکیل مزبور به 3 ماه ممنوعیت از شغل وکالت طبق بند 3 ماده 81 ناظر بر بند 5 ماده 76 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را تایید نموده و ایراد تجدیدنظرخواه را وارد نمی داند.

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
147

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
195
تاریخ تصویب :
1371/09/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :