جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 251 - 7/11/1371

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
در خصوص اعتراض شاکی بر دادنامه صادره ازدادگاه انتظامی کانون و کلا" مبنی بر قلت محکومیت وکیل دادگستری ، چون رای مذکور بر اساس بند 3 ماده 80 آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلاوانطباق به بند 3ماده 76 با رعایت تخفیف موضوع ماده 83 آئین نامه مزبور، در حدود اختیارات همان دادگاه صادر شده واز لحاظ رعایت قانون اشکالی بنظر نمی رسدواعتراض موجهی هم که موجب فسخ آن گردد بعمل نیامده لذا عینا" تایید می شود.

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
147

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
251
تاریخ تصویب :
1371/11/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :