جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 274 - 20/11/1371

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات طبق ماده 87 آئین نامه لایحه ا ستقلال کانون وکلای دادگستری ، در مورد محکومیت قطعی وکیل به ارتکاب جنایت مطلقا"ودر مورد جنحه هایی که به تشخیص دادگاه انتظامی وکلا ادامه وکالت منافی شئون وکالت است ، محرومیت وکیل از شغل وکالت در روزنامه رسمی و مجله کانون آگهی وبه دادگاهها ابلاغ می شود.
با توجه به رای صادره از دادگاه انتظامی وکلا مبنی برمحرومیت وکیل بلحاظ محکومیت در دادگاه کیفری یک به اتهام جعل سند، چون رای صادره طبق اختیار حاصل از ماده 87 مزبور است بر آن ایرادی وارد نیست ورعایت تشریفات مندرج در ماده 66 آئین نامه ، مربوط به ماده 87 نبوده واز این جهت نیز ایرادوکیل به رای دادگاه انتظامی وکلا موجه نیست .

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
147

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
274
تاریخ تصویب :
1371/11/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :