جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 277 - 24/11/1371

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
چون دادسرای انتظامی کانون وکلا به شکایت شاکی ازوکیل دادگستری بعنوان تخلف از بند 2 ماده 82 آئین نامه لایحه استقلال کانون رسیدگی کرده وقرار منع تعقیب او را صادر نموده وبا اعتراض نامبرده ، دادگاه انتظامی وکلا قرار صادره راطبق ماده 13 لایحه مزبور تائید کرده ورای مذکور از مواردی نیست که طبق مواد قانونی قابل تجدیدنظر باشد، لذا شکایت شاکی انتظامی در دادگاه عالی انتظامی قضات قابل رسیدگی نیست .

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
147

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
277
تاریخ تصویب :
1371/11/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :