جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 13 - 31/1/1372

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
با توجه به رای دادگاه انتظامی کانون وکلا که بر برائت وکیل دادگستری صادر شده ،واقدامات قانونی وکیل را در جهت احقاق حق شاکیه صحیح دانسته وآنرا تائید کرده است ، صرفنظر ازگذشت شاکیه و استرداد تقاضای تجدیدنظر او، چون قید تقاضای اعاده دادرسی در وکالتنامه تنظیمی محمول بر مسامحه در تعبیر است ووکیل مزبور اعلام کرده که تعقیب دعوی بنا بر اصرار شاکیه بوده وصورتجلسه ای هم در اینمورد ابراز نموده ، لذا این مورد مشمول قسمت سوم ماده 81 آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلا نبوده ورای برائت صادره طبق ماده 75 آئین نامه مزبور تائید می گردد.

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
147

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
13
تاریخ تصویب :
1372/01/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :