جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 70 - 3/3/1372

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
با توجه به وکالت نامه تنظیمی بین شاکیه انتظامی ووکلای مشتکی عنهما، چون در وکالتنامه در باب موضوع وکالت ، قیدشده (طرح و اقامه تعقیب ودفاع وجوابگوئی هر نوع دعوی کیفری یا حقوقی ) لذا اقامه دعوی حقوقی از طرف وکلا منوط به تشخیص آنان بوده و از این جهت نمیتوان وکلا را متخلف دانست .
اقدام وکلای دادگستری در امر تعقیب کیفری ودفاع از متهمه (شاکی انتظامی ) آنهم در مرحله بازپرسی بیش از حدی که وکلای مزبور اعلام نموده اند موثر نبوده وعدم اقدام وکلا در این مورد آنطورکه شاکیه انتظامی ادعا نموده ، بدون دلیل است وتخلف آنان از این جهت نیز محرز نیست .
در مورد اقدام وکلای مزبور به رفع نقص دادخواست حقوقی بعد از اعلام عزل آنان با توجه به دفاعشان که اعلام نموده اند اقدام آنان در جهت جلوگیری از تضییع حق موکل بوده نمی توان آن را منطبق با بند 3 ماده 81 آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری واز مصادیق تخلف از قسم دانست .
لذا رای صادره از دادگاه انتظامی وکلای دادگستری ، به ممنوعیت دو وکیل مزبور از شعل وکالت بمدت 6ماه صحیح نبوده وبا اختیار حاصل از ماده 75 آئین نامه مذکور فسخ می گردد.
مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
147

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
70
تاریخ تصویب :
1372/03/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :