جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 320 - 2/11/1372

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
با توجه به تقاضای کارگشا از کانون وکلامبنی براستردادپروانه کارگشایی خود،ونامه رئیس کانون مبنی بر اینکه درخواست صدور پروانه کارگشایی در جلسه هئیت مدیره کانون وکلای دادگستری مطرح و چون مغایر با تبصره ماده 32 قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری شناخته شد، رد گردید.
چون نامبرده دارای پروانه کارگشایی بوده وبعد از استخدامش در بانک کشاورزی طبق قسمت اخیر ماده 82 آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری پروانه خود را تودیع نموده وبعد از بازنشستگی از خدمت بانک ، تقاضای استرداد پروانه خود را داشته ، تقاضای او مشمول تبصره ماده 32 مرقوم نبوده وبا توجه به ماده 17 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری چون وکیلی را نمی توان از شغل وکالت معلق یا ممنوع کرد مگر بموجب حکم قطعی دادگاه انتظامی ، لذا ابطال پروانه کارگشایی معترض ، از طرف رئیس کانون وکلا ( بعنوان تصمیم هئیت مدیره ) صحیح نبوده واعتراض نامبرده به تصمیم مزبور وارد بوده ومستحق دریافت پروانه کارگشایی خویش می باشد.

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
147

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
320
تاریخ تصویب :
1372/11/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :