جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 94 - 23/6/1373

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
برحسب ماده 14 لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء، آراء صادره از دادگاه انتظامی وکلا ظرف 10 روز پس از ابلاغ ، قابل شکایت وتجدید نظراست .
چون رای محکومیت وکیل (به تنزل یک پایه ویکسال ممنوعیت از وکالت ) در تاریخ 16/8/72 به رویت او رسیده ودر تاریخ 30/9/72 تجدیدنظرخواهی نموده ، بلحاظ اینکه تقاضای تجدیدنظر او خارج از موعد قانونی بوده ، قابل رسیدگی در دادگاه عالی انتظامی قضات نیست .

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
147

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
94
تاریخ تصویب :
1373/06/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :