جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.


بتاریخ 8/2/80 کلاسه پرونده : 77/0 2 /766
شماره دادنامه 242 - 19/2/80 رایانه :
مرجع رسیدگی شعبه 20 دادگاه عمومی تهران
خواهان : شرکت ساختمانی رواق
خوانده : 1 - وزارت کشاورزی
خواسته : اعلام خاتمه پیمان
گردشکار : خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خواندگان بالا تقدیم داشته که پس ازارجاع به این شعبه وثبت به کلاسه فوق وجری تشریفات قانونی دروقت مقرردادگاه به تصدی زیرتشکیل استوباتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی رااعلام وبه شرح زیرمبادرت بصدوررای می نماید.
رای دادگاه
درخصوص دعوی شرکت ساختمانی رواق بامسئولیت محدود با وکالت آقای محمدرضاجعفریان بطرفیت 1 - وزارت کشاورزی 2 - بانک کشاورزی باوکالت آقای رحیم ضرابی ومتعاقبا باوکالت آقای حسین اسلامی3 - بانک ملت شعبه فلسطین بخواسته اعلام خاتمه پیمان شماره 14948 مورخ 4/5/55 ورسیدگی بحسابهای فی مابین وتنظیم صورتجلسات نهایی وابطال ضمانت نامه شماره 7715/10 و36/24 و67/25 و 29/24و 65/3 صادره ازبانک ملت شعبه فلسطین وتقاضای دستور موقت بمنظور جلوگیری ازضبط ضمانت نامه های مذکور و چنین توضیح داده که بموجب قراردادشماره14948 - 4/5/55 وزارت کشاورزی اجرای طرح کارخانه غذایی دام روانسر را براساس مواد دفترچه شرایط عمومی پیمان به شرکت واگذارنموده ومهندسین مشاور اگروایند استریا را بعنوان دستگاه نظارت تعیین گردیده تاعملیات موضوع پیمان رامطابق دستورکارهای صادره ازدستگاه نظارت اجراشود این شرکت پس ازانعقادقراردادوتحویل زمین کل اجرای طرح نسبت به اجرای قرارداداقدام وقسمتهایی ازعملیات موضوع پیمان رااجرانموده ولی پس ازمدتی خوانده ردیف اول موضوع قرارداد را به خوانده ردیف دوم انتقال وهمزمان بااین نقل وانتقال مهندسین مشاوراگرواینداستریا نیز بعلت عدم پرداخت های ارزی وسایرمشکلات کشورراترک نموده وکارفرمای جدید نتوانسته مشاورین دیگری بعنوان دستگاه تعیین کند تا اجرای کاربراساس دستورکارهای صادره ازسوی وی صورت گردددرنتیجه اجرای کارازهمان تاریخ متوقف گردیده لذابااستناداظهارنامه های ارسالی اقدامی درموردتعیین تکلیف کاروپرداخت خسارات ننموده بشرح خواسته تقاضای صدورحکم رانموده است که پرونده به شعبه 19 دادگاه حقوقی یک سابق ارجاع که پس ازرسیدگی درتاریخ 19/8/70 بموجب دادنامه شماره 410 - 29/8/70 درخصوص دعوی خواهان بطرفیت خوانده ردیف اول نظرباینکه بموجب تصویب نامه مورخ 5/2/63 هیات وزیران تمامی اختیارات وتعهدات وزارت کشاورزی به خوانده ردیف دوم بانک کشاورزی منتقل گردیده لذادعوی خواهان توجهی به خوانده ردیف اول نداشته باستنادبند2 ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی قراررددعوی خواهان صادرگردیده است وپرونده دراجرای قانون تشکیل دادگاههای عمومی به شعبه 4 دادگاه عمومی به قائم مقامی شعبه مذکوردرتاریخ 20/11/76 درخصوص تقاضای دستورموقت نظرباینکه پس ازگذشت 7 سال ازدادخواست تقدیمی تقاضای مذکورمستلزم تشخیص فوریت امربوده موضوعا منتفی وبه رد آن اظهارنظرودرخصوص ماهیت موضوع باتوجه به اظهارنظر کارشناسان در دو نوبت مبنی براینکه تعلیق کاربیش ازسه/3 ماه بدون موافقت پیمانکاربوده واینکه تعلیق کارازسوی کارفرمابوده وبه پیمانکارابلاغ نگردیده ومبلغ ریالی کارهارابالغ بر417/542/74 ریال اعلام داشته واعتراض موجهی نسبت به آن ابرازنگردیده توجها به بند ب ماده 49 و ماده 48 شرایط عمومی پیمان اولا به خاتمه پیمان و ابطال ضمانت نامه موردخواسته وباستنادتبصره ذیل ماده 51 شرایط عمومی پیمان خوانده ردیف دوم رابپرداخت مبلغ مذکوروخسارات دادرسی صادر و اعلام داشته که بااعتراض وتقاضای تجدید نظرخواهی درشعبه سوم دیوانعالی محترم کشوررسیدگی وبموجب دادنامه شماره 158/3 - 27/4/77 اولا اعتراض خوانده ردیف دوم به قراررددعوی نسبت به خوانده ردیف اول مردوداعلام ودرثانی نسبت به صدورحکم به محکومیت خوانده ردیف دوم بپرداخت طلب نظرباینکه درمتن خواسته نبوده صدورحکم فاقد وجه قانونی بوده ودرسایرموارد نیزبلحاظ نقض تحقیقات حکم بدوی نقض وجهت رسیدگی به شعبه دیگری صادرکه پرونده به این شعبه ارجاع که پس ازرسیدگی های لازم درجهت رفع نقض تحقیقات وتامین نظردیوانعالی محترم کشوروجلب نظریه تکمیلی کارشناسان بشرح نظریه مورخ 12/3/79 که مشروحااعلام داشتندکه مطابق ماده 4 پیمان مستنددعوی مدت پیمان 12 ماه شمسی وشامل دوبخش
1 - مدت تجهیزکارگاه وتشکیل کارگاه 2 ماه است
2 - مدت اجرای عملیات 10 ماه می باشد که پس ازپایان مدت تجهیز و تشکیل وشروع مدت پیمان ازتاریخ اولین صورتمجلس تحویل کارگاه طبق ماده 28 شرایط عمومی پیمان تنظیم می شود وتاریخ انعقاد پیمان 4/5/55 بوده وبراساس تصویب نامه هیات وزیران اسفند1363 تحویل بانک کشاورزی شده وگزارش دستگاه نظارت درتاریخ 17/6/1361 بعنوان معاونت امورکشت وصنعت وزارت کشاورزی وعمران تنظیم گردیده باعنایت به صورتمجلس تنظیمی شماره 88/3198 - 9/8/68 کلیه وسائل لحاظ گردیده وطرفین قبول نمودندکه اطاله انجام پروژه زائیده تعلل پیمانکارنبوده بلکه زائیده شرایط اجتماعی روزاجرای پروژه کارفرمابوده ومشمول بندب وج وماده 31 شرایط عمومی پیمان بوده واطاله کارناشی ازعمل کارفرما و شرایط اجرای کاربوده وپیمانکاردرآن نقشی نداشته وکارفرما تعهدات قراردادی خود را انجام نداده وحسب مستندات ابرازی تعلیق پیمان ازناحیه کارفرما و زائد برسه /3 ماه بوده وبه پیمانکارابلاغ نگردیده واحرازعدم بدهکاری خواهان مشمول بندب ماده 49 وماده 48 شرایط عمومی پیمان بوده بناء علیهذادعوی خواهان واردتشخیص ومستندابه موادمذکورحکم به خاتمه پیمان شماره 14948 - 4/5/55 فی مابین طرفین و ابطال ضمانت نامه های مذکوردرمتن خواسته وبه پرداخت مبلغ 381/622/3 ریال بابت هزینه دادرسی وکارشناسی درحق خواهان صادر و اعلام می گرددرای صادره ظرف 20 روزپس ازابلاغ قابل رسیدگی تجدیدنظردراستان تهران می باشد.
رئیس شعبه 20 دادگاه عمومی تهران - خاتوندهی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
242
تاریخ تصویب :
1380/02/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :