جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.


بتاریخ 22/6/74 پرونده کلاسه 74/352
شماره دادنامه 599
مرجع رسیدگی شعبه دادگاه عمومی تهران
خواهان شمس الدین افتخارشیشه گورابی
خوانده : پرویزیگانه راد
خواسته : فسخ اجاره نامه ومطالبه خسارت
گردشکار : خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس ازارجاع باین شعبه وثبت کلاسه فوق وجری تشریفات قانونی دروقت فوق العاده دادگاه بتصدی امضاء کننده زیرتشکیل است وباتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی رااعلام وبشرح زیرصدوررای مینماید.
رای دادگاه*
درخصوص دادخواست آقای شمس الدین افتخارشیشه گورابی فرزند محمد بطرفیت آقای پرویزیگانه راد فرزند دائربه فسخ اجاره نامه رسمی 51929 - 28/9/71 دفترخانه 220 وتخلیه مورداجاره ومطالبه مبلغ 700000 ریال خسارت وارده به ساختمان درجریان دادرسی آقای محمدتقی سپه رام بوکالت ازطرف خواهان وارددعوی شد ادعای خواهان این است که نامبرده مالک پلاک ثبتی 150 فرعی از529 اصلی واقع دربخش 2 تهران بوده خوانده بموجب سندرسمی استیجاری فوق الذکرمستاجریکباب مغازه جهت شغل سلمانی بوده حق تغییرکلی درساختمان استیجاری ازنامبرده سلب شده نامبرده مبادرت به تعمیرات وتغییرات اساسی در مستاجرنموده که دراثراین عمل دیوارشمالی ساختمان یک شکاف طولی سراسری ایجاد شده که موجب نشست قسمتی ساختمان درزمان تعمیرات اساسی گردیده بعلاوه درروی دیوارشمالی وغربی اطاق فوقانی مغازه نیزترک های طولی وعرضی مورب برداشته بلحاظ تعدی وتفریط تقاضای تخلیه مورداجاره رانموده دادگاه جهتاثابت ادعای خواهان موضوع به هیات سه نفری کارشناس ارجاع پس ازاظهارنظربااعتراض خوانده اظهارنظریه هیدت 5 نفرکارشناسی ارجاع گردیده حسب نظریه مزبوراقدامات مستاجردر مستاجربه اساس بناء لطمه ای واردساخته وعرفاتعدی وتفریط محسوب نمیگردد علیهذا باعنایت باینکه کارشناسان منتخب صراحتا اظهارنظرنموده اندتغییرات واقدامات خوانده به اصل بناخللی واردننموده که نظریه مزبورمورداعتراض وکیل خواهان قرارگرفته النهایته اعتراضات مذکورموجه ومدلل نبوده وباتوجه به اینکه نظریه ابرازی بنظردادگاه بااوضاع واحوال قضیه مغایرتی ندارداصولا اقدامات انجام شده توسط خوانده (نصب آئینه وکانال کولر) بمنظوربهتراستفاده کردن از مستاجره بوده نه تعدی وتفریط باتشخیص صحت نظریه هیات پنج نفری کارشناسی دادگاه دعوی مطروحه رابغیرثابت تشحیص حکم بردعوی صادررای صادره حضوری ظرف 20 روزازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظردردادگاه استان میباشد.
رئیس شعبه 7 دادگاه عمومی : سیفی
****
بتاریخ : 7/8/1374 کلاسه پرونده : 4 - 74 .86ت
شماره دادنامه : 84
مرجع رسیدگی : شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظردادگستری استان تهران
هیئت شعبه : آقایان سیدحسین جعفری، رئیس وعباس عباس نژاد، مستشار.
تجدیدنظرخوانده : آقای پرویزیگانه راد -
تجدیدنظرخواسته : تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره 599 - 22/6/74 صادره ازشعبه هفتم دادگاه عمومی تهران.
گرشکار : پس ازوصول دادخواست تجدیدنظرخواه به دفترکل محاکم تجدیدنظردادگستری استان تهران وارجاع باین شعبه وثبت آن بکلاسه بالاوانجام اموردفتری ورسیدگی واقدامات ضروری اینک جلسه دادگاه بتصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است . بابرررسی اوراق ومحتویات پرونده ختم دادرسی رااعلام وبشرح زیرمبادرت بصدوررای مینماید.
رای دادگاه*
درتاریخ 14/8/1372 آقای شمس الدین افتخارشیشه گورابی علیه آقای پرویزیگانه رادبخواسته (فسخ اجاره نامه رسمی شماره 51929مورخ 28/9/1371 دفترخانه اسنادرسمی شماره 220 تهران وتخلیه مورداجاره باستنادبند8 ماده 4 قانون موجرومستاجرمصوب سال 1356 ،32 مظالبه مبلغ هفتصدهزارریال خسارات وارده به ساختمان تقدیم وچنین توضیح داده که ششدانگ یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی 150 فرعی از529اصلی بخش واقع دربخش 3 تهران جهت شغل سلمانی بخوانده اجاره داده شده است وبموجب بند9 سنداجاره مستاجرحق تغییرکلی درساختمان مورداجاره رانداشته بااین وصف وی بموجب صورت مجلس تامین دلیل واظهارنظرکارشناس مبادرت به تعمیرات وتغییرات اساسی درمورداجاره نموده که براثراین عمل دردیوارشمالی ساختمان یک شکاف طولی سراسری ایجاد شده که این شکاف براثرنشست نسبی ساختمان مذکوردرزمان انجام تعمیرات اساسی مغازه میباشد وبعلاوه درروی دیوارشمالی وغربی اتاق فوقانی مغازه نیزترک های طولانی وعرضی مورب مشاهده میگرددومیزان خسارات وارده نیزهفتصدهزارریال تخمین زده شده وخلاصتا به لحاظ تعدی وتفریط درعین مستاجره مستندابه صورت مجالس تامین دلیل ونظریه کارشناس درخواست رسیدگی وصدورحکم براساس خواسته رانموده است دادخواست تحت شماره27274 ثبت وبه شعبه 5 دادگاه حقوقی 2 سابق تهران ارجاع گردیده باجری تشریفات دادرسی خواهان وخوانده لوایحی تقدیم ودرجلسه مورخ19/11/1372 اظهارات خواهان استماع گردیده وقرارهای معاینه وتحقیق محلی باجلب نظرهیئت کارشناسان صادرشده است باانجام تشریفات قانونی هیئت کارشناسان تعیین شده طبق نظریه ابرازی واردبشماره 359مورخ 10/2/1372 عنوان نموده اندکه مستاجردردیوارشمالی قسمتی گودکرده ودرآن آینه نصب کرده است ودردیوارشرقی محل نصب کولررادردیوارتعبیه نموده ودرمعاینه ای که ازساختمان فوقانی بعمل آمده ملاحظه میشوددردیواریکه روی دیوارشمالی مغازه قراردارد شکست بزرگی حادث شده وازکف جداشده است که این امردرنتیجه اقدام مستاجرنسبت به تغییراتی که دردیوارشمالی مغازه داده است ودیوارطبقه فوقانی روی این دیوارقرارداردحادث شده است ، بنابراین عمل مستاجردراین موردخسارت مالک رافراهم کرده وخسارت وارده رابمبلغ هفتصدهزارریال برآوردنموده اند، باابلاغ گزارش هیئت کارشناسان خوانده نسبت به آن اعتراض کرده است ومتعاقبا ازمحل معاینه وتحقیقات محلی صورت گرفته است وصورت مجالس تنظیمی پیوست پرونده امراست سپس خواهان وخوانده لوایحی درخصوص دفاع ازدعوی تقدیم نموده اندودرضمن دادرسی خانم سیمین رهبانی وکیل دادگستری بوکالت ازخوانده واردگردیده وآقای محمدتقی سپه رام نیزبعنوان وکیل خواهان خودرامعرفی کرده ودادگاه مراتب رابه هیئت پنج نفره ازکارشناسان محول مینمایدوبااجرای قانون تشکیل دادگاهها ی عمومی انقلاب پرونده امردرشعبه هفتم دادگاه عمومی تهران تحت رسیدگی قرارگرفته هیئت کارشناسان براساس گزارش ثبت شده بشماره 988 مورخ 14/4/74 ضمن معاینه محل صراحتا اظهارنظرنموده اندکه اقدامات مستاجردرعین اجاره به اساس بنالطمه ای واردنساخته وعرفا تعدی وتفریط محسوب نمیگردد. آقای محمدتقی سپه رام لایحه ای درخصوص نحوه رسیدگی دادگاه تقدیم ونهایتاشعبه هفتم دادگاه عمومی تهران طبق دادنامه شماره 599 مورخ 22/6/1374وباجهات ومبانی مذکوردرآن دعاوی اقامه شده ازناحیه خواهان راغیرثابت تشخیص وحکم به رد آن صادرنموده است . عنایتا بمراتب فوق ومحتویات پرونده بدوی ولایحه ابراری ازناحیه آقای وکیل تجدیدنظرخواه وتوجه به دادنامه صادره اگرچه تشخیص این امرکه عمل تجدیدنظرخوانده تعدی وتفریط تلقی میگرددیاخیراستنباط قضائی است وکارشناس قانونا مکلف به توجیه فعل تحقق یافته است ونه تطبیق آن با قانون باعرف لیکن استدلال دادگاه بدوی براینکه اقدامات انجام شده توسط مستاجردرمورداجاره عنوان تعدی وتفریط رانداشته است صحیح ومنطبق با قانون است و نصب آینه درعین مستاجره ای که برای شغل آرایشگری باجاره واگذارگردیده ویانصب کولردرآن نمیتواندمنشاء ورودخسارت به اصل بناء وورودخسارت شده وازباب تعدی وتفریط محسوب شود. بنابمراتب استدلال آقای وکیل تجدیدنظرخواه بشرح لایحه تقدیمی واشاره به جریانات رسیدگی دردادگاه بدوی موثردرنتیجه آن بوده ونمیتواندموجهات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته راایجاب نماید. علیهذانظرباینکه رای صادره مستندبه موازین قانون بوده وازاین حیث اشکالی برآن واردنیست، لذابارد اعتراضات بعمل آمده حکم برتایید واستواری دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام میشود. رای دادگاه قطعی است .
رئیس شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظراستان تهران : سیدحسین جعفری ، مستشار : عباس عباس نژاد.

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
599
تاریخ تصویب :
1374/06/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :