جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.


تاریخ 5/9/74 شماره پرونده 74/2971 شماره دادنامه 799-6/9/74
مرجع رسیدگی شعبه123 دادگاه عمومی تهران بریاست حسین طهماسبی
خواهان ها 1- خانم گوهر ... 2- آقای بابک ... 3- آقای بهمن ... 4- خانم بهناز ... 5- عبدالجلیل ... با وکالت آقایان 1- آقای دکتر مسعود موسوی حجازی 2- آقای حشمت اله خیاطزاده
خوانده - شرکت آبزی تهران خ سهروردی جنوبی مقابل پمپ بنزین پ174 طبقه سوم
خواسته - دستور موقت
گردشکار - با وصول دادخواست باین شعبه وثبت بکلاسه فوق وانجام تشریفات قانونی در وقت فوق العاده بتصدی امضا کننده ذیل تشکیل است بابررسی محتویات واوراق پرونده پایان دادرسی اعلام وبشرح ذیل مبادرت بصدور دستور موقت مینماید .
دستور موقت دادگاه - در خصوص درخواست آقای حشمت اله خیاطزاده به وکالت از سوی خانم گوهر ... آقای بابکن ... بهمن ... خانم بهناز ... عبدالجلیل ... بطرفیت شرکت آبزی (سهامی خاص) دایر به رسیدگی فوری وصدور دستور موقت دایر به پرداخت آن قسمت از سود شرکت که مورد قبول و اقرار شرکت خوانده قرار دارد و در سهم خواهانها قرار میگیرد به آنها به شرح درخواست تقدیمی از توجه به مجموع اوراق پرونده از جمله مندرجات اجازه مخصوص شماره 1927729 - 30/8/74 در رسیدگی فوری به مورد و نیز ایداع خسارت احتمالی معینه وانضام قبض سپرده پرونده وتشخیص فوریت امر دادگاه مستندا به مواد مذکور درباب دوازدهم قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 778 قانون مارلذکر باقبول در خواست مطروحه دستور موقت دایر به پرداخت آن قسمت از سود شرکت که مورد قبول و اقرار شرکت خوانده قرار دارد ودرید خواهانها قرار میگیرد به آنها را تا رسیدگی به اصل دعوی مطروحه در همین پرونده وصدور حکم نسبت به آن صادر مینماید .
رئیس شعبه 123دادگاه عمومی تهران - طهماسبی

بتاریخ : 23/11/74 شماره دادنامه : 592 کلاسه پرونده : 74/720
مرجع رسیدگی شعبه 12 دادگاه تجدید نظر دادگستری استان تهران
با حضور امضا کنندگان ذیل
تجدید نظر خواه : آقای حیدر علی پاینده نجف آبادی بوکالت از شرکت آبزی تهران خیابان سهروردی جنوبی مقابل پمپ بنزین شماره 174 طبقه سوم واحد 7
تجدید نظر خواندگان : آقایان 1- دکتر مسعود حجازی 2- حشمت اله خیاط زاده بوکالت از خانم گوهر ...
خواسته : تجدید نظر از دستور موقت شماره 799-6/9/74
گردشکار : تجدید نظر خواه دادخواستی بخواسته فوق تقدیم داشته که باین شعبه ارجاع وپس از ثبت بکلاسه فوق وانجام تشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع وسرانجام در وقت فوق العاده دادگاه تشکیل وبا بررسی اوراق ومحتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام وبشرح زیر مبادرت بصدور رای مینماید.
(رای دادگاه)
درخصوص در خواست تجدید نظر از دستور موقت شماره 799 -
6/9/74 صادره از شعبه 123 دادگاه عمومی تهران نظر باینکه معنی و مفهوم دستور موقت صادره این نیست که در تقسیم سود بین صاحبان سهام رعایت مواد 90 و 237 و 238 و 239 و240 قانون تجارت بعمل نیاید وبا توجه باینکه موضوع در جلسات مورخ 28/10/72 و9/10/73 مجمع عمومی عادی سالانه شرکت طرح وسود و زیان شرکت بشرح تراز نامه های پیوست پرونده مشخص گردیده ومراتب در لایحه مثبوت بشماره 2165-26/7/74 وکیل تجدید نظر خواه مذکور افتاده بنابراین دستور موقت صادره خالی از اشکال بوده و نتیجتاً تایید میشود.
رئیس شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران : محمد رامزی
مستشار دادگاه : شاملو

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
799
تاریخ تصویب :
1374/09/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :