جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.


بتاریخ 29/2/1375 کلاسه پرونده 22 - 145 - 78 شماره دادنامه 75/669
مرجع رسیدگی شعبه 22 دادگاه عمومی تهران
خواهانها : خانم اقدس ... و آقایان رضا و مرتضی ...
خوانده : آقای فرج اله ... مطالبه مبلغ 000/300/2 ریال مابه التفاوت اجاره بها بشرح متن دادخواست
رای دادگاه
خواست خواهانها بطرفیت خوانده مطالبه مبلغ دو میلیون و سی هزار ریال بابت مابه التفاوت اجاره بها از دیماه سال 1372 الی صدور حکم و مطالبه اجاره بهاء از اسفند ماه سال 74 و قرارداد تنظیمی که اجاره بهای ماهیانه و مبلغ سیصد هزار ریال تعیین گردیده (اجاره نامه عادی مورخ 1/10/71) و خوانده مبلغ دویست و سی هزار ریال پرداخت نموده بنابراین دادگاه ادعای خواهانها را بابت وارد تشخیص و خوانده را محکوم به پرداخت مبلغ یک میلیون و هشتصد و پنجاه هزار ریال بابت ما به التفاوت اجاره با ماهیانه اسفند ماه 72 الی بهمن سال 1374 مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال بابت اجاره سهامعونه ماههای اسفند سال 74 و فروردین - اردیبهشت - خرداد - تیر ماه سال 75 جمعاً به مبلغ سه میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال بابت اصل خواست و مبلغ 170 میلیون ریال بابت هزینه دادرسی از باب تسبیت در حق خواهان محکوم مینماید رای صادره حضوری و طرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید دادخواهی است مقرر است دفتر مبلغ 42700 ریال بابت ما به التفاوت و هزینه دادرسی را پرداخت نماید.
رئیس شعبه 27 دادگاه عمومی تهران - صبور

شماره دادنامه 1710 تاریخ 23/11/75 پرونده کلاسه 75/894
مرجع رسیدگی شعبه 7 دادگاه تجدید نظر استان تهران
هیات قضات رسیدگی کننده عبائی علم خانی
تجدید نظر خواه : فرج اله ... بنشانی ...
تجدبد نظر خوانده : خانم اقدس ... آقایان رضا و مرتضی ... بنشانی ...
خواسته : دادنامه شماره 75/669 - 29/3/75 شعبه 22 دادگاه عمومی تهران
گردشکار : تجدید نظر خواه دادخواستی بخواسته فوق تقدیم داشته که باین شعبه ارجاع و پس از ثبت به کلاسه فوق و انجام تشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع و انجام در وقت فوق العاده دادگاه تشکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و بشرح زیر مبادرت بصدور رای مینماید.
رای دادگاه
مالکیت تجدید نظر خواندگان در پلاک 2 فرعی 294 اصلی بخش 4 تهران و تصرفات تجدید نظر خواه در یک باب آپارتمان طبقه دوم پلاک یاد شده در ایام مورد ادعا ثابت است بر اساس مفاد قرارداد اجاره مدت قرارداد یکسال بوده است و مقرر شده اجاره بها بدو طریق ذیل تقسیط و پرداخت شود : 1- ششماه اول بیست هزار تومان و شش ماهه دوم بیست و سه هزار تومان ابتدا مهلت اجاره 1/10/71 الی 1/10/72 مدعیان گفته اند که متصرف اجور ماهیانه را از ابتدا دیماه سال 1374 نپرداخته است و همچنین درخواست شده با توجه با قسمت اخیر قرارداد که آمده است که در پایان مدت اجاره چنانچه مورد تصرف تخلیه نشود میبایست ماهی سیصد هزار ریال اجاره بها پرداخت شود متصرف بپرداخت ما به التفاوت محکوم گردد و دادگاه نخستین پس از رسیدگی متصرف را به آنچه مورد ادعا بوده است محکوم کرده است باعتقاد دادگاه تجدید نظر با عنایت به اینکه اجاره بهاء ماهیانه بیست و سه هزار تومان بوده است و شرط مقید در قسمت اخیر اجاره نامه مبنی بر افزایش آن به مبلغ سی هزار تومان بشرط عدم تخلیه با توجه به ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجرمصوب سال 1362 مخالف آمریت قانون یاد شده میباشد از درجه اعتبار ساقط است و باطل میباشد و در نتیجه مطالبه مابه التفاوت (زائد بر ماهیانه 23 هزار تومان) فاقد وجاهت قانونی و لذا با نقد دادنامه تجدید نظر خواسته بشماره 75/669 صادره از شعبه 22 دادگاه عمومی تهران حکم بر دعوی مطروحه در حضور مطالبه ما به التفاوت درخواستی صادر میگردد لکن در خصوص مطالبه اجور ماههای دیماه ، بهمن ، اسفند ماه سال 1374 و 22 روز فروردین ماه سال 1375 (تاریخ تقدیم دادخواست) بر مبنای ماهیانه بیست و سه هزار تومان دعوی را ثابت تشخیص داده حکم به محدودیت تجدید نظرخواه دائر بپرداخت مبلغ 600/898 ریال بابت اجور ایام یاد شده در حق تجدید نظر خواندگان صادر و اعلام میگردد بدیهی دعوی مطروحه در حضور مطالبه اجور ایام پس از تقدیم دادخواست بدان جهت که در تاریخ مذکور حال نشده اند قابل استماع نبوده و برد آن اظهار نظر میگردد ضمناً تجدید نظر خواه محکوم است مبلغ 14100 ریال بابت هزینه دادرسی مرحله نخستین در حق تجدید نظر خواندگان بپردازد.
رئیس شعبه 7 دادگاه تجدید نظر استان تهران عبائی
مستشار دادگاه علم خانی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
669
تاریخ تصویب :
1375/02/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :