جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 740 - 3- عمومی شماره دادنامه 267 - 20/11/74
خواهان : ابراهیم ... فرزند خیراله شغل روحانی بنشانی ...
خوانده : حاج فدای حسین ... فرزند ... شغل : آرد کارخانه بنشانی ...
خواسته : انتقال تنور
رای دادگاه
خواهان آقای ابراهیم نزهت دادخواستی بطرفیت آقای حاج فدا حسین ... تصمیم و ترمیم شکست دیوار و انتقال تنور به محل مناسب را تقاضا نموده و توضیح داده بموجب سند مالکیت 177/21/187 مالک ششدانگ یک باب خانه بنشانی اقامتگاه اعلام شده میباشم و در جوار منزل مغازه نانوائی سنگکی قدیمی میباشد با کارکرد کوره دیوار منزل اینجانب شکست برداشته با تذکرات لازم اعتنائی ننموده است تقاضای ترمیم با کارکرد کوره دیوار منزل اینجانب شکست برداشته با تذکرات لازم اعتنائی ننموده است تقاضای ترمیم دیوار و جداسازی کامل تنور از دیوار مورد استدعا میباشد فتوکپی سند مالکیت خواهان بعداً پیوست شده دادگاه در مقام رسیدگی به دلایل خواهان قرار معاینه محل و رجوع بکارشناس صادر و حسب صورت مجلس معاینه محل 26/11373 کوره تنور پشت اتاق خواهان و پنجره بین اطاق و حیاط خواهان قرار دارد بنحوی که آثار حرارت کوره تنور از دیوار داخل اطاق و دیوار داخل حیاط قابل احساس است بر روی دیوار داخل اطاق ترکهائی مشاهده گردیده که در اثر داغ شدن گچ دیوار به تبع از حرارت کوره تنور بوجود آمده است و آن قسمت که داخل حیاط است گرمی آن مراتب بیشتر و آثار سوختگی حتی روی سیم برق مشاهده گردیده و کارشناس منتخب بشرح نظریه وارده بشماره 1294 - 20/12/1373 اعلام داشته است منزل مسکونی خواهان در شمال دکان نانوائی قرار گرفته و نحوه استقرار تنور و تاسیسات آن طوری است که محل نصب مشغل گاز سوز تنور دقیقاًپشت دیوار اتاق و دیوار حیاط خواهان قرار دارد بنحوی که در ساعت هائی که مشغل گاز سوز تنور در حال کار میباشد دیوار اتاق و قسمتی از دیوار حیاط گرم تمایل به داغ میباشد و آثار سوختگی سیم برق و کلید برق داخل دیوار ملاحظه گردیده و قسمتی از گچ دیوار اطاق بعلت گرمای تنور ترک برداشته است و بنظر اینجانب صدای برخور وسایل در آن قسمت از دیوار تنور که مجاور اطاق خواهان است و همچنین حرارت تنور مخصوصاً در تابستان بصورت دائمی غیر قابل تحمل میباشد و بهترین راه حل برای جلوگیری از مشکلات بوجود آمده برای خواهان جابجائی تنور میباشد که حداقل 25 سانت فاصله باز جهت جابجائی هوا بین تاسیسات تنور و دیوار اطاق خواهان وجود داشته باشد بنا به مراتب فوق و قاعده الاضرر و ماده 132 قانون مدنی که مقرر داشته کسی نمیتواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که بقدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد و با توجه به اینکه بلحاظ نظر کارشناس جلوگیری از تضرر خواهان ممکن و مقدور و لذا لازم میباشد باستناد قاعده و ماده قانونی مذکور رای بر محکومیت خوانده به تغییر و یا انتقال تنور نانوائی سنگکی صادر گردید بنحوی که از خواهان رفع تضرر به عمل آید رای حضوری است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی است و مرجع رسیدگی تجدید نظر دادگاه تجدید نظر دادگستری استان تهران میباشد.
راجع به خسارت ترمیم دیوار قرار رجوع بکارشناس صادر شده که کارشناس منتخب طرف یکماه از تاریخ اجرای کارشناسی در محل معاینه میزان خسارت وارده به دیوار خواهان و کیفیت ترمیم و تعمیر آنرا برآورد و اعلام نماید بمنظور انتخاب کارشناس از بین سه نفر آقایان ارجمند ، کیهانیان و ثانی قرعه کشی بعمل آمد آقای کیهانیان انتخاب شد دستمزد کارشناس سی هزار ریال تعیین می شود که پرداخت آن با خواهان است دفتر بخواهان اخطار شود دستمزد کارشناس را ظرف مهلت یک هفته تودیع و قبض آنرا پیوست نماید وقت مناسب تعیین شود.
رئیس دادگاه عمومی شعبه 3 قم - ابراهیمی یزدی

بسمه تعالی
بتاریخ : 23/10/74 کلاسه پرونده : 74/593
شماره دادنامه : 537
مرجع رسیدگی : شعبه 14 دادگاه تجدید نظر استان تهران
هیئت شعبه آقایان : قاسم ... و عباسیان ...
تجدید نظر خواه : آقای فدای حسین ... جاده ...
تجدید نظر خوانده : آقای ابراهیم ... اول ...
تجدید نظر خواسته : دادنامه شماره 367 مورخ 20/4/74 شعبه سوم دادگاه عمومی قم
بتاریخ 23/10/74 در وقت فوق العاده دادگاه تجدید نظر استان تهران بتصدی امضاءکنندگان زیر تشکیل است پرونده کلاسه 74/593 تحت نظر با توجه به مندرجات و پس از مشاوره و اعلام ختم رسیدگی را بشرح زیر مبادرت بصدور رای مینماید.
رای دادگاه
تجدید نظرخواهی آقای فدای حسین فخاری نسبت به دادنامه شماره 267مورخ 20/4/74 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی قم که بموجب آن نامبرده به تغییر محل تنور نانوائی اش بمنظور جلوگیری از ورود ضرر وخسارت به منزل مسکونی تجدید نظر خوانده آقای ابراهیم ... محکوم گردیده متضمن ایراد و اعتراض موثر و موجهی که بمبانی استنباط دادگاه و اساس دادنامه تجدید نظر خواسته خلل و خدشه ای وارد و مالا فسخ دادنامه مذکور را ایجاب نماید نبوده و ایرادات و مطالب عنوان شده در لایحه اعتراضیه مبنی بر اینکه مغازه نانوائی وی سالها قبل از اینکه تجدید نظر خوانده منزل مسکونی خود خریداری نماید در محل فعلی موجود بوده و تجدید نظر خوانده با وضع موجود منزل خود را خریداری کرده است موثر در مقام نبوده و قدمت مغازه نانوائی وی و یا خریداری موخر منزل مسکونی با وضع موجود موجد حقی برای تجدید نظر خواهی که بتواند منبعد هم از مغازه نانوائی خود با وضع موجود بدون تغییر محل تنور نانوائی استفاده نماید در حالیکه این استفاده وی بر حسب تضرر تجدید نظر خوانده میباشد نخواهد بود مضافاً با ملاحظه نظریه کارشناس مضبوط در پرونده بدوی معلوم میگردد که با توجه به امکان تغییر محل تنور نانوائی یا اصلاح آب تصرفات فعلی تجدید نظر خواه در مغازه نانوائی اش بلحاظ اینکه مستلزم تضرر تجدید نظر خوانده بوده تصرفات متعارف محسوب نبوده و از این رو قانوناً و بحکم ماده 133 قانون مدنی مجاز به ادامه این تصرفات خود نبوده و نتیجتا ًقانوناً ملزوم به تغییر محل تنور و نانوائی خود یا اصلاح آن بگونه ای که در نظریه کارشناس تعیین گردیده میباشد بنا به مراتب چون دادنامه معرض عنه با عنایت به رسیدگی های معموله و ملاحظه صورتمجلس معاینه محل و نظریه کارشناس و استدلال منعکس در حکم صحیحاً اصدار یافته و خالی از منقصت میباشد و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی هم ایراد و اشکال موثری برآن وارد نمی باشد لذا دادگاه ضمن رد اعتراض تجدید نظر خواه دادنامه تجدید نظر خواسته را تائید و استوار مینماید. رای صادره قطعی است .
رئیس شعبه چهاردهم دادگاه تجدید نظر استان تهران چنگیزی
مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران عباسیان

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
267
تاریخ تصویب :
1374/11/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :