جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.


بتاریخ : 25/6/80 شماره دادنامه 597 کلاسه پرونده : 79/18/302
مرجع رسیدگی شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
هیئت شعبه : آقایان محمدحسین واعظی و لطف اله قدس : مستشاران
تجدیدنظر خواه : اداره ثبت احوال شهر ری
تجدیدنظر خوانده : شهربانو…
تجدیدنظر خواسته : دادنامه شماره 999 مورخ 8/8/78 شعبه دهم دادگاه عمومی شهر ری
گردشکار : تجدیدنظر خواه دادخواستی بخواسته فوق تقدیم داشته که به این شعبه ارجاع و پس از ثبت بکلاسه فوق و انجام تشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع و سرانجام در وقت فوق العاده دادگاه تشکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص تجدید خواهی اداره ثبت احوال شهر ری نسبت به دادنامه شماره 999 - 8/8/78 صادره از شعبه دهم دادگاه عمومی شهر ری که بر الزام تجدیدنظرخواه به صدور شناسنامه برای فرزندان خواهانها اشعار دارد با توجه به مندرجات پرونده قطع نظر از اینکه ازدواج خواهان به ثبت نرسیده و برای زن ایرانی با تبعه خارجی" href="/tags/63773/ازدواج-زن-ایرانی-با-تبعه-خارجی/" class="link">ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی موافقت دولت کسب نگردیده و ماده 106 قانون مدنی رعایت نشده است با توجه به اینکه مطابق مفاد دادخواست و منضمات آن همسر خواهان تبعه افغانستان می باشد و به موجب تبصره ذیل ماده 13 قانون ثبت احوال پس از ولادت برای طفل ایرانی شناسنامه صادر می شود و در صورتی که طفل خارجی باشد گواهی ولادت صادر می گردد و با توجه به اینکه مطابق بند 5 ماده 976 قانون مدنی تابعیت ایرانی فرزندانی که از پدر خارجی و مادر ایرانی متولد می شوند منوط به این است که پس از رسیدن به سن 18 سالگی در ایران اقامت داشته باشند و چون تشریفات مرقوم در ماده 97 قانون مدنی عملی نشده بنابراین رای تجدیدنظر خواسته مغایر با موازین قانونی است مستنداً به صدر ماده 358 قانون آئین دادرسی ضمن نقض رایمعترض عنه رای به رد دعوی صادر و اعلام می شود. ل
مستشاران شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
لطف اله قدس محمد حسین واعظی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
597
تاریخ تصویب :
1380/06/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :