جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.


بتاریخ : 9/10/74 کلاسه پرونده : 24/515 شماره دادنامه 483
مرجع رسیدگی شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
هیئت شعبه آقایان قاسم چنگیزی رئیس و عباسیان مستشار
تجدیدنظر خواه : آقای اکبر …
تجدیدنظر خوانده : آذر…
تجدیدنظر خواسته از دادنامه شماره 828 - 16/7497 شعبه سوم دادگاه عمومی تهران
بتاریخ : 9/10/74 در وقت فوق العاده شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران بتصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل است پرونده کلاسه 9/10/74 تحت نظر با توجه بمندرجات آن و پس از مشاوره و اعلام ختم رسیدگی بشرح زیر مبادرت و رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقایان ناصر … و مسعود … گلشن بوکالت از طرف آقای اکبر … نسبت به دادنامه شماره 828 - 74 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی تهران که متضمن قرار رد دعوی بلحاظ عدم توجه آن بخواند که بود با توجه بمحتویات پرونده و دادخواست تجدیدنظر تقدیمی و لایحه اعتراضیه پیوست آن نظر باینکه خواسته دعوی بشرح دادخواست بدوی شرکت یونفر بامسئولیت محدود مستنداً به بند ج ماده 114 قانون تجارت بوده و نظر باینکه حسب مستفاد از مدلول بندهای ب و ج ماده 114 قانون مذکور در صورتی که انحلال شرکت با مسئولیت محدود بین شرکاء محل نزاع و اختلاف باشد و درخواست انحلال چنین شرکتی از طرف یکی از شرکاء در واقع دعوی بین شرکاء محسوب بوده که اقتضای امر اقامه دعوی علیه سایر شرکاء خواهد بود و نتیجه اینکه درخواست انحلال شرکت با مسئولیت محدود قانوناً دعوی علیه خود شرکت محسوب نبوده تا اقامه دعوی علیه خود شرکت لزوم قانونی داشته باشد بنا بمراتب از آنجائیکه خواهان مطابق دادخواست تقدیمی با اقامه دعوی علیه سایر شرکاء خواست انحلال شرکت را نموده است و بشرح مذکور در فوق دعوی مطروحه متوجه خواندگان بوده و بلحاظ اینکه دعوی صحیحاً اقامه شده لذا اقتضاء داشته که دادگاه بدوی مطروحه ماهیتاً رسیدگی ونفیاً یا اثباتاً مبادرت بصدور رای می نماید بنا علیهذا دادگاه اعتراض وکلای تجدیدنظرخواه را وارد و موجه تشخیص و ضمن فسخ دادنامه تجدیدنظر خواسته پرونده امر را جهت ماهوی بدادگاه بدوی اعاده می دارد .
رئیس شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران : چنگیزی
مستشار دادگاه : عباسیان


بتاریخ 16/7/74 پرونده 74/2700 دادنامه 74/828
مرجع رسیدگی : شعبه سوم دادگاه عمومی تهران
رئیس دادگاه دکتر پورنوری
خواهان : اکبر …
خواندگان : خانم آذر
خواسته : انحلال شرکت
گردشکار : حسب وصول دادخواست تقدیمی وکلای خواهان و ثبت بکلاسه فوق و انجام تشریفات قانونی دادگاه در وقت مقرر بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل است با بررسی پرونده و اعلام ختم رسیدگی بشرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید.
رای دادگاه :
در خصوص دعوی آقای اکبر… به وکالت آقایان مسعود و ناصر … بطرفیت 1 خانم آذر … 2 - آرزو … 3 - الهام … بخواسته انحلال شرکت یونفر با مسئولیت محدود و ثبت شده بشماره 10841 نظر به اینکه دعوی بر علیه شرکت که دارای شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت حقوقی و شرکاء که خواندگان دعوی هستند . طرح نشده است دادگاه مستنداً بند 2 به ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی بلحاظ عدم توجه به خواندگان قرار آن را صادر و اعلام می نماید.
رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی تهران : منصور پور نوری

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
483
تاریخ تصویب :
1374/10/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :