جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.


تاریخ 23/7/74 شماره پرونده 73/1365 و 1503 شماره دادنامه 152 و 153
مرجع رسیدگی شعبه 122 دادگاه عمومی تهران - نویدانفر
خواهان - خسرو …
خوانده 1 - مهین …
2 ثبت نظارت استان تهران
خواسته - رد شکوائیه شاکی در دادگاه حقوقی یک شعبه 33 تهران و دستور برای اصلاح سند پلاک ثبتی 1753/6923
گردشکار - با وصول دادخواست به این شعبه و ثبت بکلاسه فوق و انجام تشریفات قانونی در وقت مقرر به تصدی امضاء کننده ذیل جلسه تشکیل است و با بررسی محتویات پرونده پایان دادرسی را اعلام و بشرح ذیل مبادرت بصدور رای می نماید.
رای دادگاه - موضوع پرونده کلاسه 73/1365 شعبه 33 سابق دادگاه حقوقی یک تهران دعوی بانو مهین …مالک پلاک ثبتی 1741 /6933 نسبت به رای شماره 8632 - 21681 - 101 - 11/8/73 ثبت نظارت ثبت استان تهران می باشد که به موجب آن سند مالکیت مذکور با توجه به اصلاح حد شمالی آن در سال 1370 (8/7/1370) از جهت تبدیل کوچه ده متری قبلی به 70/13 متری نسبت به سند مالکیت ملک مجاور جنوبی آن به پلاک ثبتی 1753/6933 معارض شناخته شده و نتیجتاً پلاک اخیرالذکر سند مالکیت مقدم و معتبر اعلام گردیده موضوع پرونده کلاسه 73/1552 دعوی ورود ثالث احد از وراث مالک ثبتی 1753/6933 بنام خسرو … بخواسته رد دعوی خواهان اصلی که تائید رای هیئت نظارت ثبت استان تهران می باشد صرف نظر از اینکه حسب اوراق پرونده و برابر ادعای وارد ثالث اعتراض خارج از مهلت قانونی مطرح شده نظر به اینکه آراء هیئت نظارت برابر تبصره 4 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و اصلاحات بعدی آن فقط در شقوق یک و پنج هفت ماده مذکور قابل تجدیدنظر شورایعالی ثبت (شعبه مربوط به املاک) بوده و در سایر موارد قطعی و غیر قابل شکایت است و منظور بند 2 ماده 3 لایحه راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض ، از طرح دعوی در مراجع قضائی اعتراض به رای هیئت نظارت نبوده بلکه طرح دعوی بر علیه مالک یا مالکین ملک مجاور که سند مالکیت آن مقدم و معتبر اعلام شده بود علیهذا دعوی مطروحه در مراجع قضائی دادگستری قابلیت استماع نداشتنه قرار عدم استماع آن صادر می گردد
رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد و نظر به مراتب فوق دادگاه فارغ از اظهار نظر در خصوص دعوی وارد ثالث به لحاظ اینکه تحصیل حاصل بوده می باشد.م
رئیس شعبه 122 دادگاه عمومی تهران - نویدانفر

بسمه تعالی
بتاریخ 6/11/74 کلاسه پرونده 74/632 شماره دادنامه 567
مرجع رسیدگی : شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر دادگستری استان تهران
هیئت شعبه : آقایان قاسم چنگیزی (رئیس) عباسیان (مستشار)
تجدیدنظر خواه : خانم …
تجدیدنظر خواندگان : 1 - هیئت نظارت ثبت استان تهران
2 - خسرو …
تجدیدنظر خواسته : دادنامه شماره 153 - 152 - 23/7/74 شعبه 122 عمومی تهران
بتاریخ 6/11/74 در وقت فوق العاده شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران بتصدی امضاءکنندگان زیر تشکیل است پرونده کلاسه 74/632 تحت نظر با توجه به مندرجات آن و پس از مشاوره و اعلام ختم رسیدگی بشرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید.
رای دادگاه
در پرونده 14/74 - 632 در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم … بطرفیت هیات نظارت استان تهران نسبت به دادنامه 153 - 152 - 23/7/74 صادره از شعبه 122 دادگاه عمومی تهران اعتراضات ؟؟ در بندهای 5و2 اولاً از حیث تسری مدلول رای هیات نظارت به کلیه املاک واقع در منطقه مورد ادعا و ثانیاً از حیث استناد به بند 8 ماده 25 مصوب 1317 کلاً به جهت بی ارتباطی بودن موضوع اعتراض بند 2 با موضوع مطروحه در دادنامه بدوی رای هیات نظارت و توجهاً به اینکه مواد استنادی دادگاه 25 قانون ثبت" href="/tags/64273/ماده-25-قانون-ثبت/" class="link">ماده 25 قانون ثبت وتبصره های آ« مصوب 1351 بوده است منتفی است و در موارد اعتراض سایر بندهای لایحه اعتراضیه نیز ایراد و اشغالی قانونی که بر اساس رای مطروحه آورده و از موجبات فسخ آن باشد به عمل نیامده است و صرف نظر از اینکه در ماهیت قضیه و ادعای معرتض بر مقدم الصدور بودن سندش در رای شماره 21681/101 مورخ 12/8/73 هیات نظارت استان تهران توجه شده و قیودات مذکور در اخطار اداری ثبت تهران خطاب به تجدیدنظرخواه صرفاً جنبه اعلام نتیجه رای هیات نظارت را داشته است اصولاً اتخاذ تصمیم دادگاه بدوی بر عدم قابلیت استماع دعوی تجدیدنظر خواه صحیحاً اصدار یافته است با این توضیح که چنانچه تجدیدنظر خواه در حدود بند 2 ماده 3 لایحه قانونی راجع به اشتباهاتی ثبتی و اسناد مالکیت معارض با اصلاحات و الحاقات مصوب 5/10/1332 که نسبت به مفاد 255 قانون ثبت جنبه طریقت داشته قصد وارد به اقامه دعوی نموده می بایستی بطرفیت دارنده سند مالکیت مقدم الصدور عنوان شده از ناحیه ثبت آن هم در فرجه قانونی طرح دعوی می کرد که چنین اقدامی صحیح و در موعد انجام نداده است و چنانچه قصد و اراده اش اعتراض به تصمیم هیات نظارت بوده باشد می بایستی بعد از جری تشریفات مربوطه در بند 2 ماده 3 لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و در حد بندهای 7 و 5 ماده 255 قانون ثبت اصلاحی 1351 از طریق شورایعالی ثبت تجدیدنظرخواهی نماید ضمن این که مستفاد از مفاد دادخواست اولیه تجدیدنظر خواه و مرحله اعتراض تجدیدنظر خوانده به دادنامه صادره قبلی از شعبه 25 دادگاه حقوقی یک سابق دیوانعالی کشور نیز این امر تائید داشته است (رای دیوان ضمیمه پرونده نیست) و پرونده را به شعبه دیگر دادگاه حقوقی (احاله و در شعبه ششم دادگاه حقوقی (سابق بر همین اساس اصدار رای گردید و تجدیدنظرخواه نسبت به آن فرجامخواهی و نتیجتاً درخواستش رد (فتوکپی آرا ضمیمه است) و نهایتاً دادخواست اشتباه موضوع این پرونده را به دادگاه بدوی صادر کننده رای معترض عنه تسلیم داشته است فلذا نظر باینکه از جهات مصوره قانونی دیگر نیز ایراد و اشکالی متوجه دادنامه بدوی نبوده و مفهوماً و استناداً و نتیجتاً افاده بر نظریه این مرجع تجدیدنظر دارد به تائید و تصدیق آن اعلام نظر می گردد این رای قطعی است . (الف)
رئیس شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
قاسم چنگیزی عباسیان

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
153
تاریخ تصویب :
1374/07/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :