جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.


بتاریخ 21/5/74 پرونده کلاسه 74/129/88 شماره دادنامه 56
مرجع رسیدگی : شعبه 129 دادگاه عمومی تهران
خواهان : آقای …
خواندگاه : 1 - اسماعیل 2 - ربیع اله 3 - طاهره همگی …
خواسته : توقیف عملیات اجرائی و بطلان دستور اجرائی پرونده کلاسه ص /1 - 4178 و الزامه تنظیم سند رسمی اجاره
گردشکار : خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع باین شعبه و ثبت بکلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر فوق دادگاه بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر صدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص دادخواست آقای هاشم … با وکالت آقای نعمت اله صمدیار بطرفیت خواندگان آقایان اسمعیل و ربیع اله و خانم طاهره … بخواسته توقیف عملیات اجرائی و بطلان دستور اجراء موضوع پرونده اجرائی ثبتی شماره ص/1 - 4178 مورخه 14/11/1371 اداره اول اجرای اسناد رسمی ثبت اسناد و املاک تهران و الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی اجاره وفق مندرجات دادخواست نموده و وکیل خواهان بشرح دادخواست تقدیمی اظهار داشته بخلاصه آنکه (خواندگان یک دستگاه آپارتمان مورد اجاره نامه رسمی شماره 55694 مورخ 25/11/1365 تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره 18 حوزه ثبت تهران را بشرح مندرج در اجاره نامه مزبور جهت سکونت به موکل (خواهان) اجاره داده اند. خواهان به موجب تقاضای کتبی به آقای اسمعیل … اعلام می نماید که تصمیم دارد در محل مورد اجاره نامه یادشده دفتر کار و نمایندگی محصولات ایرانیت دائر نماید. آقای اسمعیل … که احدی از موجرین و رابطه نسبی با دیگر خواندگان (موجرین) دارد و بنمایندگی از آنان اجور سهمی سایر موجرین را برابر قبوض ضمیمه از مستاجر و موکل اخذ می نماید و نیز بوکالت از نامبردگان اقدام بصدور اجرائیه ثبتی موضوع پرونده حاضر را کرده است . در ذیل تقاضای خواهان خطاب بمشارالیه بالصراحه بتقاضای ایشان پاسخ مثبت داده و به موضوع اعلام داشته به تقاضای شما در مورد استفاده دفتر کار از محل مورد اجاره را از مستاجر دریافت نموده مع الوصف بموجب پرونده اجرائی ثبتی بشماره ص/1 -14/11/1371 اداره اول اجرای اسناد رسمی ثبت اسناد و املاک تهران تقاضای تخلیه مورد اجاره نامه رسمی شماره سند 55694 - 25/11/1356 را بعلت انقضای مدت اجاره نموده از آنجا که طبق توافق مکتوب در ذیل تقاضای مستاجر بشرح مذکور استفاده از مورد اجاره جهت دفتر کار مستاجر مورد پذیرش و توافق موجرین قرار گرفته و موکل سالیان دراز است در محل مزبور اشتغال بکار دارد و در محل مزبور کسب اعتبار و حیثیت شغلی نموده است در خاتمه وکیل خواهان تقاضای مطالبه پرونده اجرائی ثبتی توقیف عملیات اجرائی و ابطال دستور اجراء را نموده است .
از توجه بمندرجات پرونده امر وکیل خواهان برای اثبات ادعای خود بتحقیقات محلی و معاینه محلی استناد نموده که با صدور قرار و تحقیقات و معاینه محل بشرحی که از شهود تحقیق بعمل آمده شهود تعرفه شده صراحتاً اظهاری مبنی بر اینکه خواهان در محل مورد ترافع آیا محل کار است و با دفتر کار است) ننموده اند و بفرض هر اگر شهود در این مورد اظهاری کرده باشند چون با توجه به جدول مندرجات سند اجاره شماره 55694 - 25/11/56 که فتوکپی آن ضمیمه پرونده است محل مورد اجاره اولا مسکونی است و ثانیاً برای اقامت شش نفر افراد تحت تکفل خواهان (مستاجر) از طرف موجرین بعنوان سکونت اجاره نامه رسمی فیمابین اصحاب دعوی تنظیم گردیده که با انقضاء مهلت یکسال دیگر و روابط موجر و مستاجر در محل مورد اجاره مفهومی ندارد از طرف دیگر استناد وکیل خواهان بفتوکپی مورخه 25/11/56 که خواهان (موکل) تقاضا نموده محل مورد اجاره که مسکونی است تبدیل به محل دفتر کار که احد از موجرین ذیل آن را با تقاضای خواهان موافقت خود را اعلام داشته چون با توجه باینکه بفرض صحت چنین تقاضائی از موجرین شده باشد بعلت اینکه تقاضای دادگاه ارائه نشده موثر در مقام نیست . ؟؟ می گردد و نیز از توجه باظهارات خواندگان چه در لوایح و چه در محضر دادگاه بعنوان دفاع از خود بعمل آورده اند همواره منکر اظهارات خواهان و وکیل وی می باشند و نظر باینکه دلائل دیگری که ادعای وکیل خواهان را بنحو ایکه در دادخواست به آن متعرض شده اند ثابت نماید در پرونده امر ملاحظه می گردد در نتیجه دعوی وکیل خواهان در هر دو قسمت بنحوی که عنوان گردیده غیر وارد تشخیص و رد می گردد و اجرائیه صادره وفق مقررات صادر شده صحیح بنظر می رسد و موجرین می توانند وفق مقررات به ادامه عملیات اجرائی خود موضوع اجرائیه ثبت شماره ص/1-4178 مورخه 14/11/1731 اداره اول اجرای اسناد رسمی ثبت اسناد و املاک تهران اقدام نمایند رای دادگاه حضوری است و ظرف 20 روز از تاریخ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای استان تهران است .م .ن
رئیس شعبه 129 دادگاه عمومی تهران سبزواری

بسمه تعالی
بتاریخ : 10/10/1374 کلاسه پرونده : 74/537 شماره دادنامه : 492
مرجع رسیدگی : شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران
هسئت شعبه : آقایان قاسم چنگیزی ، رئیس عباسیان، مستشار.
تجدیدنظرخواه : آقای هاشم … با وکالت آقای نعمت اله …
تجدیدنظر خوانده : آقایان اسماعیل - ربیع - طاهره …
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 56 - 26/5/74 شعبه 129 دادگاه عمومی تهران بتاریخ 10/10/74 در وقت فوق العاده شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است . پرونده کلاسه 74/537 تحت نظر با توجه مندرجات آن و پس از مشاوره و اعلام ختم رسیدگی بشرح ذیل مبادرت بصدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای نعمت اله صمدیار بوکالت از طرف آقای هاشم صف قلیزاده نسبت به دادنامه شماره 56 - 21/5/74 صادره از شعبه 129 دادگاه عمومی تهران با توجه به محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه پیوست دادخواست اعتراضات وکیل تجدیدنظرخواه وارد و موجه نیست زیرا اولاً حسب مستفاد از مواد 576 و 581 قانون مدنی برای تغییر جهت استفاده از مورد اجاره اجتماع موافقت کلیه موجرین لازم و ضروری بوده و در چنین حالتی مستاجر مجاز است که از مورد اجاره برخلاف آنچه که در اجاره نامه قید شده به نحو دیگری که مورد موافقت کلیه موجرین قرارگرفته استفاده نماید ولی اگر تغییر جهت استفاده از عین مستاجر فقط مورد موافقت یک یا عده ای از موجرین قرار گرفته باشد موافقت آنان کفایت قانونی نداشته و در نتیجه مستاجر را در استفاده از عین مستاجره برخلاف منظوری که در اجاره نامه تصریح شده مجاز نمی سازد. ثانیاً - اجاره نامه رسمی شماره 55694 - 25/11/56 تنظیمی بین طرفین دعوی صراحت بر مسکونی بودن مورد اجاره و استفاده از « بصورت مسکونی دارد و متعاقب اجاره نامه مذکور فقط احد از موجرین بنام اسماعیل توفیق بادرخواست مستاجر (تجدیدنظرخواه فعلی) بر تغییر نحوه استفاده از مورد اجاره مسکونی به دفتر کار موافقت نموده است و از ناحیه سایر موجرین هیچگونه موافقی بر تغییر جهت استفاده از عین مستاجر به عمل نیامده و دلیلی هم که مثبت این امر باشد اقامه و ابراز نشده است و بعلاوه برخلاف ادعای وکیل تجدیدنظرخواه موجر مذکور در زمان موافقت بادرخواست مستاجر بر تغییر جهت استفاده از مورد اجاره هیچ گونه وکالت یا نمایندگی از طرف سایر موجرین نداشته است و وکالتنامه شماره 56804 - 29/1/58 استنادی وکیل تجدیدنظر خواه هم مربوط به یکسال بعد از این موافقت می باشد که بین موجرین بعنوان وکیل و موکل تنظیم شده است و قانوناً وکالت تفویض شده بعدی قابل تسری به زمان قبل بوده و در نتیجه باستناد آن نمی توان موجر نامبرده را در موافقت بر تغییر جهت استفاده از عین مستاجر ماذون از طرف سایر موجرین قلمداد نمود و باین ترتیب چون فقط یکی از موجرین با درخواست مستاجر تجدیدنظرخواه موافقت نموده و ا ز طرف سایر موجرین هیچگونه موافقتی درتغییر جهت استفاده از عین مستاجر بعمل نیامد و بعلاوه اقدام موجر مذکور هم بعداً مورد تائید و تنفیذ آنان قرار نگرفته است و دلیلی هم که مثبت این امر باشد اقامه و ابراز نشده و صرف سابقه استفاده تجدیدنظرخواه از مورد اجاره بصورت دفتر کار نمی تواند موافقت یا تنفیذ ضمنی سایر موجرین بر این امر باشد لذا موافقت احد از موجرین به تنهائی موثر در مقام نبوده و مآلا موجه هیچگونه حقی برای تجدیدنظرخواه نخواهد بود بنا بمراتب چون از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواه اعتراض دیگری که باساس دادنامه تجدیدنظر خواسته و بمیان استباط و استدلال دادگاه بدوی خلل و خدشه ای وارد و موجبات فسخ دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم سازد بعمل نیامد تا مورد امعان نظر قرار گیرد و دادنامه معترض عنه با توجه باتدلال فوق الاشعار و مختویات پرونده و استدلال منعکس در حکم صحیحاً اصدار یافته و خالی از منقصت می باشد و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی هم ایراد و اشکال موثری بر آن وارد نمی باشد لذا دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظر خواسته را نتیجتاً تائید و استوار می نماید.
رای صادره قطعی است ./ص
رئیس شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ، مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران چنگیزی عباسیان

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
56
تاریخ تصویب :
1374/05/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :