جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.


بتاریخ 8/6/74 شماره دادنامه 9 - 13/6/74 کلاسه پرونده73/5/318 ح
مرجع رسیدگی : شعبه 5 دادگاه عمومی شهریار
خواهان : هاجر … به وکالت از طرف میرصمد …
خوانده : آرام …
خواسته : تخلیه
گردشکار : پس از وصول دادخواست و ثبت آن بکلاسه فوق و جری تشریفات قانونی سرانجام دادگاه در وقت مقرر فوق با ملاحظه محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید :
رای دادگاه :
در خصوص دادخواست آقای میرصمد… برکالت خانم هاجر … بطرفیت آرام … بخواسته تخلیه و اجور معوقه دو باب سالن جزء پلاک ثبتی 252 فرعی از 12 اصلی واقع در قریه سعید آباد از توابع شهرستان شهریار با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و انقضاء مدت اجاره و نیز اظهارات خوانده مبنی بر اینکه دو باب سالن واقع در سعید آباد اجاره کرده بمدت از تاریخ 30/11/65 الی 30/12/68 و نیز قریه سعید آباد مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1365 نمی باشد و با توجه بقرار معاینه محلی و تحقیقات محلی مبنی بر اینکه رابطه بین خوانده و خواهان روبط موجر و مستاجر بوده است لهذا با توجه به مراتب فوق مطروحه از سوی خواهان محمول بر صحت تلقی و مستنداً بماده 494 قانون مدنی و نیز ماده 357 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به تخلیه دو باب سالن واقع در قریه سعید آباد و پرداخت اجور معوقه از 1/3/73 الی 12/6/74 از سوی خوانده به نفع خواهان صادره و اعلام می گردد البته لازم به تذکر است خواهان باید هزینه الباقی را نیز پرداخت نماید. رای صادره حضوری بوده قابل اعتراض ظرف 20 روز پس از ابلاغ می باشد./پ
رئیس شعبه 5 محاکم عمومی شهریار نجفی رسا

بتاریخ : 12/10/74 کلاسه پرونده : 74/324 شماره دادنامه : 493
مرجع رسیدگی : شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
هیئت شعبه آقایان : قاسم چنگیزی ، رضائی مستشار
تجدیدنظر خواه : آقای آرام …
تجدیدنظرخوانده : آقای میرصمد …
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 9،13/6/74 شعبه 5 عمومی شهریار
بتاریخ : 12/10/74 در وقت فوق العاده شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران بتصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل است پرونده کلاسه 74/324 تحت نظر با توجه به مندرجات آن و پس از مشاوره اعلام و بشرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص اعتراض آقای … بر دادنامه شماره 74/9 مورخ 8/6/74 صادره از شعبه 5 محاکم عمومی شهریار با عنایت بمندرجات پرونده و نظریه پاسخ شماره 92 - 41/2305/24 مورخ 3/10/74 واصله از دفتر تشکیلات و بودجه وزارت دادگستری مبنی بر اینکه قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 در قریه سعید آباد از قراء تابعه شهرستان شهریار اجرا نمی گردد و عمده اعتراض تجدیدنظر خواه نیز همین بوده که با وصف اجرای قانون مرقوم در قریه سعید آباد دادگاه مبادرت بصدور حکم معترض عنه نمودار است لهذا با توجه به پاسخ واصله و عدم اجرای قانون 1356 در قریه مرقوم اعتراض تجدیدنظر خواه موارد نیست و رد می شود و چون حکم صادره باستناد ماده 494 قانون مدنی اصدار یافته علیرغم نوشته و قرارداد واگذاری امانتی مورخ فروردین 1365 شمسی حاکم بین طرفین که ظهور در امانت دارد وهر چند ید مستاجر در مورد اجاره نیز یدی است امانی لیکن در این هیچگونه رابطه استیجری اشاره نشده لیکن از آنجا که العقود تابعت للقصود قصد و اراده طرفین دعوی با توجه با پاسخ خوانده در اظهارنامه شماره 391 مورخ 15/4/73 که بشرح آن رابطه خود را در محل مورد اشتغال رابطه استیجاری و خود را تابع مالک و مستاجر" href="/tags/11350/قانون-مالک-و-مستاجر/" class="link">قانون مالک و مستاجر جاری کشور می داند و اظهارات مطلعین و شهود قضیه در صورت جلسه اجرای اقرار مورخ 7/6/74 نیز حاکی از رابطه استیجاری طرفین است و ایضاً در همین مدت جلسه آقای آرام … صریحاً اظهار نموده که ملک مورد نظر مورد اجاره می باشد و آخرین کال الاجاره ماهیانه 20 هزار تومان است بنابراین و با توجه به اقرار خوانده بدوی و تجدیدنظرخواه فعلی به رابطه وی با مالک رابطه استیجاری است مقصود واقعی از قرارداد واگذاری امانتی مورخ 1/11365 طرفین نیز وجود رابطه استیجاری است علیهذا اعتراض تجدیدنظر خواه موثر در مقام نیست و چون حکم بدوی با احراز رابطه استیجاری وفق مقررات است قانون مدنی صادر گردیده و خالی از هر گونه اشکال شکلی و یا ماهوی است عیناً تائید واستوار می گردد این رای قطعی است .ر
رئیس شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران
مستشار محکمه چنگیزی رضائی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
9
تاریخ تصویب :
1374/06/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :