جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.تاریخ 27/1/73 شماره دادنامه 4 کلاسه پرونده 72/180

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
هرچنددربند10ماده 20قانون بازسازی نیروی انسانی پرداخت ک سو بازنشستگی مستخدم اخراج شده به خانواده اوتجویزگردیده ،لیکن کسور بازنشستگی که به حکم قانون ازحقوق ومزایای مستخدم رسمی کسرشده علی القاعده متعلق حق اوبوده است که درصورت بقاءآن درصندوق بازنشستگی مشمول عموم واطلاق حکم موخرالتصویب ماده واحده قانون نقل وانتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 27/3/65می باشد.که مقررداشته است "حق بیمه یا بازنشستگی سوابق خدمت اشخاصی که وجوهی رابه هریک ازصندوقهای بیمه یا بازنشستگی یاصندوقهای مشابه پرداخت نموده اند،درصورتی که محل کاریا خدمت آنان تغییرنموده وبه تبع آن ازشمول خدمات صندوق مربوطه خارج شده باشند،یاطبق ضوابط قانونی مشترک صندوق دیگری شده اندبمیزان 4درصد آخرین حقوق ومزایای آنان که مبنای برداشت حق بیمه یابازنشستگی قرارگرفته است بابت هرماه به صندوقی که مشمول به تبع شغل خودمشترک آن شده است ، منتقل می شود...."لذابه جهات فوق الذکروباتوجه به ماده 8آئیننامه اجرائی قانون مذکوردادنامه شماره 953مورخ 24/6/72شعبه چهارم درپرونده کلاسه 71/1747که مفیدلزوم انتقال کسوربازنشستگی ازصندوق بازنشستگی کشوری به صندوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی می باشدموافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود.این رای به استنادقسمت آخرماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوط درموارد مشابه لازم الاتباع است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
قائم مقام رئیس کل دیوان عدالت اداری - حسین محقق قمی
* سابقه *

شماره ه/72/180 28/3/1373
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :مدیرامورحقوقی سازمان بازنشستگی کشوری
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب 4و16دیوان عدالت اداری
مقدمه :الف - شعبه چهارم دررسیدگی به پرونده کلاسه 71/1747موضوع شکایت آقای مهدی رضائی جعفری بطرفیت سازمان بازنشستگی کشور،بخواسته انتقال کسوربازنشستگی طی دادنامه شماره 953-24/6/72چنین رای صادرنموده است :نظربه اینکه ماده 8آئین نامه تبصره 3ماده واحده قانون نقل وانتقال حق بیمه یابازنشستگی مصوب 8/11/65واصلاحی مورخ 28/5/68مصرح است در صورتی که رابطه استخدامی شخص بادستگاه متبوعش به لحاظ استعفاء،اخراج بازخریدخدمت یاانفصال دائم و....قطع شودیامی شود،کسوربازنشستگی یا حق بیمه خودرادریافت ننموده باشدمی تواندتقاضای انتقال آنرانمایدوبا توجه به اینکه نامبرده کسوربازنشستگی خودرادریافت ننموده است وبا عنایت به اینکه قانون نقل وانتقال حق بیمه یابازنشستگی مصوب 27/3/65 مجلس شورای اسلامی بع دازقانون بازسازی تصویب وبرقانون بازسازی وارد می باشدوبند10ماده 20موردنظرسازمان طرف شکایت رادراین خصوص بطور ضمنی فسخ نموده است ،بعلاوه همسردائمی شاکی طی نامه مورخ 9/6/72که به گواهی دفترشعبه هجدهم دیوان عدالت اداری رسیده ،اعلام نموده نسبت به کسور بازنشستگی شاکی هیچگونه ادعائی نداردوتقاضاکرده کسورمذکوردرحق شوهرش (مهدی رضائی جعفری )پرداخت شودوتوجهابه سایرمحتویات پرونده شکایت واردتشخیص وحکم به الزام سازمان بازنشستگی کشوری به انتقال کسور بازنشستگی شاکی به صندوق تامین اجتماعی صادرواعلام می گردد.
ب - شعبه شانزدهم دررسیدگی به پرونده کلاسه 70/485موضوع شکایت آقای محمدابراهیم تحویل زاده بطرفیت سازمان بازنشستگی کشوری بخواسته انتقال کسورات بازنشستگی ازسازمان بازنشستگی به سازمان تامین اجتماعی طی دادنامه شماره 783-14/11/71چنین رای صادرنموده است :حسب پاسخ واصله ازامورحقوقی سازمان طرف شکایت ،نامبرده به استنادبند10ماده 20قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب سال 60مجلس شورای اسلامی ازخدمت اخراج شده و بصراحت بند10ماده مذکورکسوربازنشستگی متعلق حق خانوادوی بوده وتعلق به شاکی ندارد،قطع نظرازعدم پرداخت کسوریادشده به خانواده شاکی قبل از اخراج اصولابه جهت سلب حق شاکی براساس قانون مرقوم تخلفی ازمقررات مشهودنگردید،حکم به ردشکایت صادرمی گردد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین حاج آقامحقق قائم مقام دیوان تشکیل وپس ازبحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.
مرجع :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ 5/6/1373 شماره 14409

5
نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
4
تاریخ تصویب :
1373/01/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :