جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.


تاریخ : 23/7/76 کلاسه پرونده : 76/939 شماره دادنامه : 1079 - 26/7/76
مرجع رسیدگی : شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر دادگستری استان تهران
هیئت شعبه : آقایان سید حسین جعفری رئیس حیدری و حسینیان مستشاران
تجدید نظرخواه : آقای مرتضی ... با وکالت آقای سید حسن مهاجرزاده به نشانی ...
تجدید نظرخوانده : آقای بهمن ... به نشانی ...
تجدید نظرخواسته : تجدید نظر از دادنامه شماره های 1559 - 1583 - 1584 مورخ 10/10/1375 شعبه 204 دادگاه عمومی تهران
گردشکار : پس از وصول درخواست / دادخواست تجدید نظرخواه به دفتر کل محاکم تجدید نظر دادگستری استان تهران و ارجاع به این شعبه و ثبت آن به کلاسه بالا و انجام امور دفتری و رسیدگی و اقدامات ضروری اینک جلسه دادگاه به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
در پرونده معنونه آقای سید مهاجرزاده به وکالت از آقای مرتضی ... با طرح دعوی به طرفیت آقای امیر حسین ... در دادگاه خواستار صدور حکم به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی یکدستگاه آپارتمان تفکیکی 648 - 11/3/60 از2232 فرعی از 35 اصلی واقع در بخش 11 تهران به مقوم یک میلیون ریال گردیده که شعبه 204 دادگاه عمومی تهران به شرح دادنامه غیابی شماره 1846 - 17/11/74 دعوی خواهان را ثابت تشخیص حکم به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی ششدانگ آپارتمان موصوف به نام خواهان صادر نموده که این رای مورد اعتراض واقع شده و چون حکم صادره غیابی بوده دادگاه بدوی مذکو ر پس از رسیدگی مجدد دعوی معترض ثالث را ثابت تشخیص و ضمن فسخ دادنامه غیابی شماره 1846 - مورخ 17/11/74 دعوی خواهان بدوی مبنی بر الزام تنظیم سند رسمی را غیر قابل استماع دانسته و قرار عدم استماع دعوی صادر کرده است این رای مورد اعتراض تجدید نظرخواه قرار گرفته که پرونده در شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان مطرح و شعبه مذکور به شرح دادنامه های 691 و690 و689 و688 مورخ 21/4/76 اعتراض آقای مرتضی ... با وکالت آقای سید حسن مهاجرزاده را وارد ندانسته و دادنامه تجدید نظرخواسته را بلحاظ اینکه موضوع شمول بند 6 ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی بوده قطعی دانسته و قرار رد درخواست تجدید نظرخواهی را صادر نموده است و چون اعتبار رای مذکور به امضاء دو نفر رئیس و مستشار دادگاه مذکور بوده و آقای سعید مستشار دادگاه شعبه سوم به شرح نوشته مورخ 31/6/76 به این استدلال که چون وکیل تجدید نظرخواه در تاریخ 6/10/73 در جهت رفع نقض مبادرت به ابطال مبلغ 32200 ریال تمبر نموده و در حقیقت خواسته خود را با احتساب هزینه تمبر از یک میلیون ریال افزایش داده است تصمیم خود را در مورد دادنامه های شماره مرقوم اشتباه دانسته و در جهت بند 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب پرونده به نظر ریاست کل محترم دادگاههای تجدید نظر استان تهران رسیده که سرانجام به این شعبه ارجاع گردیده است، دادگاه پس از بررسی پرونده و مشاوره، نظر به اینکه ابطال تمبر از حیث قیمت منطقه ای در اجرای تبصره 22 قانون بودجه سال 1370 تاثیری در اصل صلاحیت ندارد میزان صلاحیت دادگاه همان است که در ستون خواسته آمده است و با فرض اینکه تعیین و تقویم خواسته وفق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی اختصاص به خواهان داشته و خواهان دعوی (تجدید نظرخواه فعلی) دعوی اصلی و بدوی خود را به مبلغ یک میلیون ریال در زمان حکومت قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/73 تعیین و اعلام نموده است و پرداخت مبلغ 32200 ریال هزینه تمبر براساس قیمت منطقه ای در جهت اخطار رفع نقض دفتر دادگاه بدوی افزایش خواسته تلقی نشده و چنین چیزی در پرونده ملحوظ و مشهود نیست استنباط و برداشت مستشار محترم شعبه سو م دادگاه تجدیدنظر که تادیه این رقم توسط وکیل تجدید نظرخواه را افزایش خواسته تلقی نموده و موجب شده که مشارالیه از دادنامه های تجدید نظری شماره 691 - 691 - 698 - 688 مورخ 21/4/76 که ملاک اعتبار آن امضاء دو نفری بوده عدول نماید برداشت صحیح قانونی نبوده بنا به مراتب فوق در مورد تجدید نظرخواهی آقای مرتضی ... با وکالت آقای سیدحسن مهاجرزاده به طرفیت بهمن ... نسبت به دادنامه های شماره 1559 - 1583 - 1584 - 1585 صادره از شعبه 204 دادگاه عمومی تهران، نظر به اینکه تجدید نظرخواه دعوی اصلی خود را در ستون خواسته به مبلغ یک میلیون تقویم و تعیین نموده و با توجه به موارد مخصصه صلاحیت دادگاههای تجدید نظر استان و مفهوم و منطوق بند 5 ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب آراء های دادگاهههای عمومی و انقلاب در صورتی قابل تجدید نظرخواهی است که خواسته آن بیش از یک میلیون ریال باشد در ما نحن فیه در دادنامه های تجدید نظرخواسته میزان خواسته آن کمتر از حد نصاب مقرر قانونی تجدید نظرخواهی می باشد بنا به جهات مرقوم قابلیت تجدید نظرخواهی ندارد و با اعلام قطعیت قانونی دادنامه تجدید نظرخواسته اعتراض معترض رد می گردد رای صادره وفق بند 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قطعی است .
رئیس شعبه 4 دادگاه تجدید نظراستان تهران - سید حسین جعفری

بمسه تعالی
تاریح رسیدگی : 10/10/75 کلاسه پرونده : 75/773 و583 و1393 و1391
شماره دادنامه : 1559 و1583 و1584 و1585
مرجع رسیدگی : شعبه 204 دادگاه عمومی تهران
خواهان اعتراض ثالث : 1- عزت ... به نشانی ... 2- محسن ... 3- بهمن ... 4- مرتضی ... هرسه به نشانی ...
خواندگان اعتراض ثالث : 1- امیر حسین ... 2- مرتضی ... هردو به نشانی ... با وکالت آقای سید حسن مهاجرزاده به نشانی ...
خواسته ورود ثالث :
دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص خواسته معترض ثالث مبنی بر فسخ دادنامه شماره 1846 - 17/11/75 صادره از این شعبه به دلیل توقیف پلاک ثبتی ملک مورد خواسته شامل یکدستگاه آپارتمان طبقه سوم شمالی وسطی به شماره 17 جزء پلاک ثبتی شماره 3159 فرعی از 35 اصلی مفروز و احداثی در پلاک 2232 فرعی از اصلی مذکور نظر به اینکه به موجب پاسخ استعلام واصله از ثبت اسناد و املاک قلهک به شماره 54877 - 13/10/75 ملک مورد خواسته در زمان صدور رای به موجب نامه شماره 62 - 36 - 10/10/73 حوزه یک انتطامی و نامه شماره 73/43/ک -19/11/73 اجرای احکام مدنی مجتمع قضائی شمیران درتوقیف و بازداشت بوده که با عنایت به مفاد و مندرجات ماده 246 قانون آئین دادرسی مدنی صدور رای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال فاقد وجاهت قانونی بود علیهذا دادگاه ضمن فسخ دادنامه شماره 1846 مورخه 17/11/75 این شعبه مستندا به ماده فوق الاشعار دعوی خواهان به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد.
رئیس شعبه 204 دادگاه عمومی تهران - مرصادی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1079
تاریخ تصویب :
1376/07/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :