جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.


تاریخ : 12/7/74 پرونده کلاسه : 74/ 18/882 شماره دادنامه : 1426 - 12/7/74
مرجع رسیدگی : شعبه 18 دادگاه عمومی تهران
خواهان : سید محمد ... به نشانی ...
خوانده : خانم شمس ... به نشانی ...
خواسته : تقاضای حکم فروش خانه
گردشکار : خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع باین شعبه و ثبت کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده دادگاه به تصدی امضاکننده ذیل تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر صدور رای می نماید .

رای دادگاه
در خصوص تقاضای خواهان بطرفیت خوانده بخواسته فروش پلاک ثبتی شماره 5/ 369 بخش 7 تهران از طریق مزایده بعلت عدم قابلیت افراز نظر به پاسخ اسعلام ثبتی واصله بشماره 3125 - 26 / 7 / 73 دادگاه و تصمیم واحد ثبتی مربوط به تاریخ 16 / 4 / 70 مبنی بر عدم قابلیت افراز پلاک موصوف مالکیت طرفین نسبت به عین پلاک مذکور (به استثنا منافع ) و عدم قابلیت افراز آن محرز مسلم است و نظرباینکه خوانده به شرح صورتجلسه 20 / 6 / 73 این دادگاه حاضر و اعتراضی ننموده است لذا دعوی خواهان صحیح تشخیص و باستناد مقررات ماده 589 از قانون مدنی و مواد 314 و 317 از قانون امور حسبی و ماده 4 از افراز و فروش املاک مشاع" href="/tags/11211/قانون-افراز-و-فروش-املاک-مشاع/" class="link">قانون افراز و فروش املاک مشاع رای بر فروش پلاک ثبتی موصوف با حفظ حقوق مالک منافع آن پلاک از طریق مزایده صادر و اعلام میگردد بدیهی است ارزیابی از طریق کارشناس در صورت عدم توافق طرفین نسبت به نظریه کارشناس شماره 993 - 22 / 5 / 74 در مرحله اجرا انجام خواهد شد همچنین خوانده محکوم به پرداخت مبلغ 1975 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان است رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی مجدد در محاکم تجدید نظر است .
رئیس دادگاه - عسگری

بسمه تعالی
شماره دادنامه : 1119 تاریخ : 5/10/74 کلاسه پرونده : 6 ت/74/932
مرجع رسیدگی : شعبه 6 دادگاه تجدید نظر دادگستری استان تهران
با حضور امضا کنندگان ذیل :
تجدید نظر خواه : شمس ... به نشانی ...
تجدید نظر خوانده : سید محمد ابراهیم ... به نشانی ...
تجدید نظر خواسته : از دادنامه شماره 1426 - 12 / 7 / 74 شعبه 18 دادگاه عمومی تهران
گردشکار : تجدید نظر خواه دادخواستی به خواسته فوق تقدیم داشته که باین شعبه ارجاع و پس از ثبت به کلاسه فوق و انجام تشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع و سرانجام در وقت فوق العاده دادگاه تشکیل و بابررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و بشرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید .

رای دادگاه
در خصوص تجدید نظر خواهی خانم شمس ... از دادنامه شماره 1426 - 12 / 7 / 74 صادره از شعبه 18 دادگاه عمومی تهران نظر باینکه دلیلی که فسخ دادنامه را ایجاب نماید اقامه نشده و دادنامه هم طبق مقررات قانونی صادر گردیده خدشه ای بر آن وارد نیست لذا با رد اعتراض دادنامه معترض عنه را عینا تایید و استوار مینماید .
رئیس شعبه 6 دادگاه تجدید نظر استان تهران
نبوی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1426
تاریخ تصویب :
1374/07/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :