جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.


تاریخ : 2/11/1374 پرونده کلاسه : 74 - 5ت -937 شماره دادنامه : 1217
مرجع رسیدگی : شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تجدیدنظرخواه : آقای حسین ... ساکن قم به نشانی ...
تجدیدنظرخوانده : آقای محمد ... ساکن قم به نشانی ...
خواسته : تجدیدنظر
گردشکار : تجدیدنظر خواه دادخواستی به خواسته فوق تقدیم داشته که به شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر ارجاع و پس از ثبت بکلاسه فوق و انجام تشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع و سرانجام در وقت فوق العاده دادگاه تشکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید.
رای دادگاه
حسب دادنامه شماره 1063 - 13/8/74 شعبه نوزدهم دادگاه عمومی قم باستناد قرارداد عادی مورخه 25/4/74 آقای حسین ... به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک 252 فرعی از 163 اصلی بخش 5 قم در دفتر شرکت تعاونی مسکن کارکنان دولت در قم به نام آقای محمد ... ملزم و محکوم گردیده و دعوی مشارالیه (آقای حسین ...) راجع به بطلان معامله رد شده است . این حکم مورد تجدیدنظر خواهی آقای حسین ... قرار گرفته و مشارالیه مدعی است چون در قرارداد برای خیار فسخ مدتی معین نگردیده است باستناد ماده 401 قانون مدنی معامله باطل می باشد. اعتراض تجدیدنظر خواه موجه است زیرا صرفنظر از اینکه محتویات پرونده و اظهارات طرفین حاکی از این است که ملک موضوع معامله رسما به نام فروشنده (آقای حسین ...) نمی باشد و اصولا با وصف عدم مالکیت از الزام به تنظیم سند رسمی موجبی ندارد و موجه نمی باشد به ویژه آنکه تنظیم سند رسمی انتقال در دفتر شرکت تعاونی مسکن کارکنان دولت در قم هم مبنای قانونی ندارد و سند رسمی املاک ( غیر منقول ) باید در دفتر اسناد رسمی تنظیم گردد، اصولا ادعای تجدیدنظرخواه راجع به خیار فسخ در قرارداد بدون مدت است و مبطل عقد می باشد صحیح است زیرا در بند5 قرارداد قید شده است ( در صورتیکه موانعی جهت انتقال از طرف شرکت پیدا شود فروشنده مکلف است موانع را برطرف کرده در غیر اینصورت خریدار حق فسخ معامله را خواهد داشت ) بدون اینکه مدتی برای حق فسخ خریدار در نظر گرفته شود و نظر به اینکه هیچگونه دلیلی حاکی از توافق طرفین برای تعیین مدت درعقد مذکور اقامه نگردیده و نامه استنادی آقای محمد ... هم دلالت بر تعیین مدت خیار فسخ عقد ندارد لذا این دادگاه مستندا به ماده 401 قانون مدنی و موجها به مواد 19 و22 و25 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به بطلان معامله مورد قرارداد عادی 25/4/73 و رد دعوی آقای محمد ... راجع به الزام به تنظیم سند صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است .ج
رئیس شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - ایمانی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1217
تاریخ تصویب :
1374/11/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :