×

تقاضای فسخ رای هیات ماده واحده اراضی اختلافی منابع طبیعی

تقاضای فسخ رای هیات ماده واحده اراضی اختلافی منابع طبیعی

تقاضای-فسخ-رای-هیات-ماده-واحده-اراضی-اختلافی-منابع-طبیعی
کلاسه پرونده : 156 - 76و524 - 76 شماره دادنامه : 1420 - 1418 - 29/7/76
تاریخ صدور : 27/7/76 مرجع صدور : شعبه اول دادگاه عمومی دماوند
خواهان : 1- اداره منابع طبیعی ... 2- اداره آموزش و پرورش شهرستان ... به نشانی ...
خواندگان : 1- اکبر ... به نشانی ... 2- هیات ماده واحده اراضی اختلافی منابع طبیعی
خواسته : نقض رای شماره1121- ه- - د مورخه 9/8/73
گردشکار : پس از وصول پرونده و ثبت بکلاسه بالا و جری تشریفات قانونی بتاریخ فوق دادگاه عمومی دماوند بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل است دادگاه با اعلام ختم رسیدگی زیر انشاء رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص خواسته خواهانها در پرونده کلاسه 76 - 156 به طرفیت آقای اکبر ... و در پرونده کلاسه 76 - 524 به طرفیت هیات ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی ماده 56 قانون جنگل ها که هر دو مشترکا دایر بر نقض رای شماره121 - ه- /د مورخه 9/8/73 صادره از ناحیه قاضی محترم هیات مذکور می باشد صرف نظر از اینکه طبق مندرجات دادخواست و مستندات تقدیمی خواهان کلاسه 76 - 524 نامبرده مدعی تحویل اراضی از ناحیه سازمان امور اراضی (موات) به خود شده ولکن به طرفیت هیات ماده واحده، طرح دعوی نموده است دادگاه اولا با عنایت به مندرجات دادخواست منابع طبیعی دماوند که ضمن آن مفاد بیان داشته چنانچه قاضی ماده واحده در صورت عدم موافقت با نظریه هیات کارشناس مقرر در قانون ماده واحده باید از نظریه هیات کارشناسان همجوار استفاده کند و مواد مقنن استفاده از کارشناس رسمی دادگستری نبوده است صرف نظر از اینکه قانون مربوطه چنین استنباطی نمی گردد و با رعایت و تمسک به قاعده اصولی ( اثبات شیء نفی ماعدا نمی کند ) از یک طرف و ملاحظه اختیارات قاضی طبق مقررات شرعی و قانونی از جمله ماده 28 قانون دادگاههای عمومی مصوب 1358 از طرف دیگر افراد خواهان به جلب نظر هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری توسط قاضی محترم وقت هیات ماده واحده وارد نبوده و مردود اعلام می گردد. ثانیا صرف نظر از غیر مستند و توهین آمیز بودن لایحه تقدیمی خواهان (منابع طبیعی) به وارده 333 - 24/4/74 که اظهار آن از ناحیه یک مسئول اداری بعید و قبیح می باشد با توجه به تحقیقات انجام شده از خوانده (آقای اکبر ...) در سال 54 در مراجع انتظامی و قضایی وقت و ملاحظه مفاد استشهادیه های محلی مورخه 23/7/53 و 24/2/54 با امضاء معتمدین، معمرین آبسرد و معمرین و رئیس اعضای انجمن وقت عین ورزان که در مجموع مراتب تصرفات و فعالیت مورث خوانده از سال 1336 و متعاقبا شخص خوانده از قبل در اراضی جنوبی عین ورزان را تایید نموده و توجها به مفاد قرار 302 - 2/10/70 دادیار محترم شعبه اول که به موافقت دادستان محترم وقت دماوند نیز رسیده و سایر شواهد و قرائن موجود در پرونده که نشان دهنده تصرفات و فعالیت های طولانی از قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در اراضی متنازع فیه توسط مورث خوانده و متعاقبا شخص خوانده به عنوان احد از ورثه می باشد و با مداقه و عنایت به مفاد و موارد مطروحه در دادنامه شماره 69 - 7 مورخه 31/2/66 صادره از ناحیه شعبه هفتم دیوان عالی کشور متعاقب عدم قبول تذکر دیوان توسط قاضی کیفری 2 سابق دماوند بر محکومیت متهم (خوانده) به اتهام تصرفات عدوانی وی در اراضی متنازع فیه فعلی به استناد و برداشت اینکه تصرفات خوانده را با توجه به مدارک ابرازی و من جمله استشهادیه های مذکور و ... به شرح مندرج در متن رای دیوان عدوانی ندانسته بلکه به ادعای مالکانه بودن تصرفات وی توجه داشته است و رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر احاله نموده و ملاحظه دادنامه های شماره 446 لغایت 448 - 9/5/69 صادره از دادگاه کیفری 2 تهران موید شده به دادنامه صادره از شعبه 139 کیفری یک تهران (در مقام رسیدگی به تجدیدنظر خواهی از رای کیفری) مبنی بر برائت متهم (خوانده) و برادرش از بزه تصرف عدوانی که نهایتا متعاقب تجدیدنظر خواهی دادستان محترم کل وقت از آراء صادره شعبه 20 دیوان عالی کشور با صدور دادنامه 529 - 20/ مورخه 16/8/71 آراء صارده تجدیدنظر خواسته را عینا تایید و ابرام نموده و توجها به نظریه شماره 2650 - 4/8/67 شورای محترم نگهبان که مفاد مواد 55 و56 قانون جنگل ها را در خصوص قسمت هایی از اراضی که در رژیم گذشته توسط افراد تصرف و احیاء شده اند را خلاف شرع تشخیص داده و از طرفی خوانده بطور مکرر مدعی تصرفات موروثی و مالکانه خود در اراضی اختلافی شده است و واگذاری 9900 متر مربع از اراضی موات به وی از ناحیه اداره امور اراضی جهت احداث مرغداری و مالا اخذ پروانه حفر و بهره برداری چاه آب به شماره 1301 - 898 - 27/5/63 از سازمان آب تهران قرینه و موید تصرفات قبلی و طولانی وی می باشد و با عنایت به مفاد ماده 460 قانون آئین دادرسی مدنی که با توجه به مراتب و توضیحات فوق الذکر نظریه هیات 5 نفره کارشناسان به وارده 68 - 27/1/76 بنظر این دادگاه با اوضاع و احوال مسلم قضیه موافقت نداشته و نتیجتا قابل متعابعت نمی باشد و نهایتا با توجه به مبانی حقوقی و استدلال مشروح، موجه و عالمانه و غیر قابل خدشه مندرج در رای معترض عنه صادره از ناحیه قاضی محترم هیات مارالذکر به شماره 1121 - ه-/د مورخه 9/8/73 دعوی خواهانهای مذکور را غیر ثابت و مردود دانسته و رای بر تایید و ابرام رای معترض عنه با شماره اخیرالذکر صادر و اعلام می نماید رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.ک
دادرس شعبه اول محاکم عمومی دماوند - کاتبی


تاریخ : 30/9/76 پرونده کلاسه : /1414،1415 شماره دادنامه : 1657،1656
مرجع رسیدگی : شعبه 7 دادگاه تجدید نظر استان تهران
هیات قضات رسیدگی کننده : عبائی ، علم خانی
تجدیدنظر خواه : 1- اداره منابع طبیعی ... به ریاست حسین ... به نشانی ... 2- اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران آقای مهدی ... به نشانی ...
تجدیدنظر خوانده : آقای اکبر ... به نشانی ...
تجدیدنظرخواسته : از دادنامه شماره 148،1420 مورخ 20/7/76 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی دماوند
گردشکار : تجدیدنظر خواه دادخواستی به خواسته فوق تقدیم داشته که به این شعبه ارجاع و پس از ثبت بکلاسه فوق و انجام تشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع و سرانجام در وقت فوق العاده دادگاه تشکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح ریر مبادرت بصدور رای می نماید.
رای دادگاه
دادنامه تجدیدنظر خواسته قابلیت تجدیدنظر خواهی ندارد زیرا دادگاه صادر کننده دادنامه درمقام بازنگری از رای معترض عنه (رای شماره 1121 ه- ،د مورخ 15/8/73 قاضی هیئت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع) که تجدیدنظر خواهان معترض آن و خواستار رسیدگی مجدد بوده اند اصدار نموده است و بازنگری از رای بازنگری شده موجه و منطبق با اصول دادرسی و موارد ذکر شده در ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نمی باشد بنابراین دادگاه به رد دادخواست های ادارات تجدیدنظر خواه اظهار نظر می نماید. رای صادره قطعی است .
رئیس شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - عبائی

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 1418

تاریخ تصویب : 1376/07/29

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.