موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
علی خسروی وکیل دادگستری پذیرفته شده آزمون وکالت مرکز با رتبه۹ متخصص در دعاوی حقوقی،کیفری، خانواده ، ثبتی، ارث و تقسیم ترکه
مصطفی سوری وکیل دادگستری و مشاور حقوقی قبول وکالت در دعاوی کیفری، ملکی، ثبتی، شهرداری و امور مالیاتی

شماره 2331/31 22/2/1382

فصل اول تعاریف
ماده 1 - مجموعه فرهنگی و ورزشی نهاد قوه قضائیه به منظور ایحاد رفاه و آسایش جهت اعضاء و خانواده آنان تاسیس گردیده است و از لحاظ اداره مالی تابع این آئین نامه می باشد .
ماده 2 - سال مالی مجموعه عبارت است از یکسال شمسی که ازاول فروردین ماه شروع و به پایان اسفند ماه ختم می شود .
تبصره - اولین سال افتتاح از شروع فعالیت تا پایان سال مالی خواهد بود .
ماده 3 - بودجه مجموعه ، بودجه مالی مجموعه است که برای یکسال مالی تهیه حاوی درآمدهای اختصاص مجموعه و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه یا برای انجام برنامه ها که منجر به وصول هدفهای مجموعه می گردد .
ماده 4 - تنخواه گردان پرداخت عبارت است از وجهی که با دستور رئیس مجموعه برای انجام هزینه وسایر پرداختها در اختیار واحدها یا مامورین قرار می گیرد .
ماده 5 - پیش پرداخت عبارت است از پرداختی که ازمحل اعتبارات مربوطه قبل از انجام تعهد صورت می گیرد و میزان پرداخت آن 20% کل مبلغ قرارداد با مدیر مجموعه و در صورت نیاز به پرداخت بیشتر با تصویب هیات امناء انجام می گیرد .
ماده 6 - علی الحساب عبارت است از پرداختی که به منظور ادای قسمتی از تعهد از محل اعتبار مربوط صورت می گیرد .
ماده 7 - سپرده عبارت است از وجوهی که به منظور تامین یا جلوگیری از تضییع حقوق مجموعه دریافت می گردد واسترداد آن پس از اجرای قرارداد منعقده خواهد بود .
فصل دوم بودجه
ماده 8 - بودجه سالیانه توسط مدیر مجموعه تهیه و تنظیم و با توچه به اهداف مجموعه به تصویب هیات امناء خواهد رسید .
ماده 9 - بودجه مجموعه از دو بخش تشکیل می گردد : درآمدها و هزینه ها
درآمدها متشکل از درآمد حاصل از فعالیت مجموعه حق عضویت و کمکهای اهدائی می باشد که می بایست جداگانه بصورت ریز در فرمهای مورد نظر برآورد گردد .
ماده 10 - بودجه سالانه مجموعه می بایست به صورت تفصیلی تهیه و برای تصویب به هیات امناء ارائه گردد .
فصل سوم - درآمدها و دریافتها
ماده 11 - انواع درآمدها و دریافتهای مجموعه بشرح ذیل است :
الف - وجوهی که تحت عنوان کمکهای اهدایی در اختیار مجموعه قرار می گیرد .
ب - درآمدهای حاصل از فعالیت مجموعه و حق عضویت که میزان و نحوه وصول آن توسط هیات امناء تعیین خواهد شد که به حساب درآمد مجموعه منظور می گردد .
فصل چهارم - هزینه ها و پرداختها
ماده 12 - هزینه های مجموعه از دو گروه تشکیل می گردد .
الف - گروه اول هزینه هائی هستند که اغلب متغیر بوده ودر ارتباط با فعالیت مجموعه تغییر می کند .
ب - گروه دوم هزینه هائی هستند که اغلب ثابت می باشد .
ج - فهرست هزینه های ثابت ومتغیر جداگانه از طرف هیات امناء به مجموعه ابلاغ خواهد شد .
ماده 13 - پرداخت هزینه ها پس از طی مراحل مالی به عمل خواهد آمد .
ماده 14 - در مواردی که بنا به عللی تهیه اسناد ومدارک لازم برای تادیه دین مقدور نبود و یا پرداخت تمام وجه تعهد میسر نباشد می توان قسمتی از وجه تعهد شده را تحت عنوان علی الحساب به تشخیص و تائید مدیر مجموعه پرداخت نمود .
تبصره - میزان و نحوه واگذاری و واریز تنخوان گردان مورد نیاز به پیشنهاد رئیس مجموعه و تصویب هیات امناء خواهد بود .
ماده 15 - مانده اعتبارات مصرف نشده هر سال که به سال بعد منتقل و ضمن بودجه تفصیلی موسسه به تصویب می رسد بدوا" به منظور تادیه تعهدات سنوات قبل که توسط مجموعه ایجاد ولی پرداخت نشده است مورد استفاده قرار می گیرد .
ماده 16 - پرداختهای عمده واصلی مجموعه بایستی صرفا" از طریق حسابهای بانکی انجام گیرد .
تبصره 1 - قسمتی از پرداختها که ضرورتا" از محل تنخواه گردان ، پیش پرداخت و یا صندوق نجام می گیرد از امر فوق مستثنی است .
تبصره 2 - حسابهای بانکی به تعداد مورد نیاز نزد یکی از بانکهای نزدیک مجموعه از طریق ریاست نهاد قوه قضائیه وباامضاء سرپرست نهاد برای مجموعه مفتوح می گردد .
تبصره 3 - کلیه پرداختها بایستی به امضاء گیرنده وجه برسد .
تبصره 4 - سند هزینه شامل مشخصات و هویت گیرنده وجه و نیز اطلاعات برای ثبت به حساب مربوطه خواهد بود .
تبصره 5 - کلیه مدارک مثبته باید پیوست سند هزینه باشد .
تبصره 6 - کلیه هزینه نیز اوراق پیوست به آن با ذکر تاریخ و شماره تنظیم خواهد شد .
تبصره 7 - هزینه های نقدی با احراز هویت گیرنده واخذ امضاء یا اثر انگشت گیرنده وجه قابل پرداخت می باشد .
تبصره 8 - کلیه درآمدهای مجموعه اعم از کمکها ودرآمدها به حساب تمرکز وجوه درآمد واریز می گردد و پرداخت هزینه ها ازحساب پرداخت با امضاء مشترک مدیر مجموعه و مسئول مالی که از طرف هیات امناء تعیین می گردند .
ماده 17 - در مورد لوازم مصرفی معاملات از نظر مبلغ به سه دسته جزئی ، متوسط و عمده بشرح زیر طبقه بندی می شوند :
الف - معاملات جزئی معاملاتی است که مبلغ آن از300000 ریال تجاوز نکند .
ب - معاملات متوسط معاملاتی است که مبلغ آن 300000 بیشتر واز یک میلیون ریال تجاوز نکند .
ج - معاملات عمده معاملاتی است که مبلغ آن از یک میلیون ریال بیشتر باشد .
تبصره - بنای نصاب درخرید برای معاملات جزئی و متوسط مبلغ معامله ودر مورد معاملات عمده برآورد است .
ماده 18 - معاملات به طریق زیر انجام می پذیرد .
الف - در مورد معاملات جزئی به کمترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت کارپرداز .
ب - در مورد معاملات متوسط به کمترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت کارپرداز و مسئزل مافوق وتائید رئیس مجموعه .
ج - در مورد معاملات عمده به تشخیص رئیس مجموعه و تائیدهیات امناء .
ماده 19 - در مورد لوازم مصرف شدنی و سرمایه ای و سایر موارد در هر مورد به پینشهاد مدیر مجموعه و تائید هیات امناء .
فصل ششم امور حسابداری و حسابرسی
ماده 20 - عملیات حسابداری مجموعه و روش حسابداری به صورت درآمد و هزینه می باشد .
ماده 21 - صورتهای مالی مجموعه که براساس دفاتر و مدارک حسابدای حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد توسط مجموعه تنظیم و جهت تصویب به هیات امناء تسلیم می گردد عبارتند از :
الف - ترازنامه پایان سال .
ب - حساب عملکرد
ج - حساب سود و زیان
تبصره 1 - به منظور آگاهی هیات امناء مدیر مجموعه موظف است هر سه ماه یکبار گزارشی از علمکرد مالی مجموعه را به هیات امناء جهت بررسی و اتخاذ تصمیم های لازم ارائه نماید .
تبصره 2 - واحد حسابداری مجموعه موظف است همه ماهه بااستفاده از اطلاعات ودفاتر موجود حساب عملکرد مجموعه را تهیه و به مدیر مجموعه ارائه نماید .
ماده 22 - اسناد هزینه متکی به موارد ذیل خواهد بود :
الف - فاکتور خرید و در موارد استثنائی که اخذ فاکتور میسر نباشد صورتمجلس خرید که به امضاء کارپرداز وتائید مدیرمجموعه رسیده باشد .
ب - قرارداد لازم در مورد انجام خدمات .
ج - قبض انبار با صورتمجلس تحویل کالا به انبار .
د - رسید گیرنده وجه .
ه - در مورد پرداخت حقوق و دستمزد ومزایا و هر نوع پرداخت پرسنلی دیگر گواهی انجام کار امضای گیرنده وجه یا گواهی بانک دایر بر واریز و با حواله به حساب بانکی ذینفع .
ماده 23 - کلیه حسابهای مجموعه درآخر اسفند هر سال تهیه شده و ترازنامه و حساب عملکرد و سود و زیان مجموعه حداکثر ظرف سه ماه از اول سال بعدمنضم به گزارش حسابرس به هیات امناء توسط مدیر مجموعه ارائه می گردد .
ماده 24 - حسابرس موظف است حداکثر به مدت یک ماه از تاریخ تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و عملکرد طی گزارشی نظرخودرا نسبت به عملکرد مالی مجموعه اعلام نماید .
ماده 25 - دستورالعمل انجام وظایف مالی مجموعه جداگانه توسط هیات امناء تهیه و به منظور اجرا به مجموعه ابلاغ خواهد شد .
فصل هفتم - متفرقه
ماده 26 - مسئولیت حفظ و حراست اموال مجموعه به عهده رئیس مجموعه و مسئولیت نگهداری حساب اموال با مسئول مالی مجموعه می باشد .
ماده 27 - فروش اموال غیر مصرفی مازاد بر نیاز مجموعه به منظور تبدیل به احسن با تصویب هیات امناء مجاز می باشد .
فصل هشتم .
ماده 28 - این آئین نامه مشتمل بر هشت فصل و بیست و هشت ماده می باشد که پس از تصویب ریاست قوه قضائیه قابل اجراء می باشد .
رئیس قوه قضائیه - سید محمود هاشمی شاهرودی


نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16982
تاریخ تصویب :
1382/02/22
تاریخ ابلاغ :
1382/03/31
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)