شماره 13676/ت 28559ه 19/3/1382

هیات وزیران در جلسه مورخ 11/3/1382 به استناد صال یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود :
متن زیر بعنوان تبصره ( 3 ) به ماده ( 12 ) آئین نامه داخلی هیات دولت ، موضوع تصویبنامه شماره 111438/ت 882 مورخ 3/10/1368 اضافه می شود :
تبصره 3 - در مواردی که پیشنهاد دستگاه غیر عضو کمیسیون در جلسه کمیسیون مطرح باشد ، معاون دستگاه پیشنهاد دهنده با حق رای ، مجاز به شرکت در جلسه می باشد .
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16984
تاریخ تصویب :
1382/03/11
تاریخ ابلاغ :
1382/03/31
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)