جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.


شماره 16420/ت 2870ه 1/4/1382

هیات زیران در جلسه مورخ 28/3/1382 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی ، موضوع نامه های شماره 4731ه /ب مورخ 29/11/1381 و شماره 8711/4972ه/ب مورخ 14/2/1382 تصویب نمود :
آئین نامه اجرائی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و شهرک ، موضوع تصویبنامه شماره 18467/ت 26735ه مورخ 24/4/1381 ، بشرح زیر اصلاح می شود :
1 - ماده ( 12 ) بشرح زیر تغییر می یابد :
( ماده 12 - چنانچه فردی به طور همزمان در بیش از یک حوزه انتخابیه در انتخابات شورا ثبت نام نماید ، به دستور وزارت کشور و فرمانداران و بخشداران ، نام وی از فهرست داوطلبان حذف می شود واز آن تاریخ به مدت چهار سال از داوطلب شدن درانتخابات شوراها محروم می گردد . )
2 - در ماده ( 27 ) عبارت ( ( 8 ) نفر ) به ( ( 7 ) نفر ) اصلاح می شود .
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف


نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16994
تاریخ تصویب :
1382/03/28
تاریخ ابلاغ :
1382/04/14
دستگاه اجرایی :
موضوع :