جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.


شماره 18145/ت 25751ه 8/4/1382

هیات وزیران در جلسه مورخ 4/4/1382 بنا به پیشنهاد شماره 14/145 مورخ 4/10/1380 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و به استناد تبصره ( 3 ) ماده ( 1 ) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیر ضرور و جلوگیری ازتجمل گرایی - مصوب 1370 - تصویب نمود :
1 - برگزاری همایش بین المللی بیماریهای ریوی ومراقبتهای ویژه توسط علوم پزشکی" href="/tags/31044/دانشگاه-علوم-پزشکی/" class="link">دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ودرمانی شهید بهشتی از محل اعتبارات ریالی دستگاه مربوط مجاز است .
2 - دانشگاه یاد شده می تواند از کمکها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی که برای این امر اختصاص یافته است در چهارچوب قوانین و مقررات استفاده نماید .
3 - هزینه های شخصی مربوط توسط متقاضیان شرکت در همایش پرداخت می شود .
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16998
تاریخ تصویب :
1382/04/04
تاریخ ابلاغ :
1382/04/18
دستگاه اجرایی :
موضوع :