جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.


شماره 6209/82/1 21/4/1382

در اجرای دقیق قانون وظایف واختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب 8 اسفند 1378 ماده 36 لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات ، مصوب 14 اسفند ماه 1333 و ماده 27 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ، مصوب 25 خرداد ماده 1356 آئین نامه ای بشرح ذیل تنظیم می گردد :
ماده 1 - به منظور اعمال نظارت و ارزیابی مستمر انتظامی قضات" href="/tags/27249/دادسرای-انتظامی-قضات/" class="link">دادسرای انتظامی قضات ، به دستور انتظامی قضات" href="/tags/18448/دادستان-انتظامی-قضات/" class="link">دادستان انتظامی قضات ، هیات های نظارت و ارزیابی ، به کلیه واحدهای قضائی سراسر کشور اعزام می شوند .
ماده 2 - نظارت و ارزیابی انتظامی قضات" href="/tags/27249/دادسرای-انتظامی-قضات/" class="link">دادسرای انتظامی قضات بشرح ذیل می باشد :
الف : نظارت و ارزیابی و مستمر و دوره ای .
ب : نظارت و ارزیابی فوق العاده .
ماده 3 - نظارت و ارزیابی مستمر و دوره ای : براساس برنامه ریزی قبلی حتی المقدور و یکبار در سال با ابلاغ صادره از سوی انتظامی قضات" href="/tags/18448/دادستان-انتظامی-قضات/" class="link">دادستان انتظامی قضات انجام می شود .
ماده 4 - نظارت و ارزیابی فوق العاده : به دستور رئیس قوه قضائیه و یا در صورت وصول شکایت و یا گزارش امر ممهم به تشخیص دادستان انتظامی احد از دادیاران انتظامی و یا هیاتی از دادسرای انتظامی به محل عزیمت و مبادرت به انجام نظارت و ارزیابی فوق العاده می نماید .
ماده 5 - برنامه نظارت ارزیابی های مستمر ودوره ای ابتدای هر سال توسط معاونت مربوطه تنظیم و مطابق جدول زمان بندی شده پس از تصویب دادستان انتظامی انجام خواهد شد .
ماده 6 - در نظارت و ارزیابی فوق العاده ، در صورت لزوم واحدهای قضائی به نحو مقتضی به صورت غیر محسوس و بدون اطلاع قبلی هم مورد نظارت وارزیابی قرار می گیرند .
ماده 7 : موضوعات مورد نظارت وارزیابی مستمر اموری است از قبیل :
الف - کیفیت وکمیت کار قضائی .
ب - دانش قضائی
ت - قدرت استنباط و شم قضائی .
ج - حسن خلق با همکاران و ارباب رجوع .
ح - رعایت شئون قضائی .
خ - رعایت نظم و انضباط اداری .
د - نظارت بر امور دفتری .
ذ - حسن شهرت .
تبصره 1 - مدیریتهای واحدهای قضائی در حسن اعمال مدیریت توسط هییت های نظارت وارزیابی انتظامی قضات" href="/tags/27249/دادسرای-انتظامی-قضات/" class="link">دادسرای انتظامی قضات نیز مورد بررسی ارزیابی قرار می گیرند .
تبصره 2 - روسای سازمانهای وابسته و معاونین قوه قضائیه در صورتی که قضای باشند وهمچنین روسای کل دادگستری استانها با مجوز ریاست قوه قضائیه مورد نظارت وارزیابی قرار می گیرند .
ماده 8 - اعضاء هیات بوسیله دادستان انتظامی یا با تفویض اختیار به یکی از معاونان دادستان از بین دادیاران انتظامی و عندالاقتضاء با سرپرستی احد از معاونان و یا یکی از دادیاران تشکیل می گردد .
ماده 10 - به منظور تمهید محل استقرار وتسهیل انجام وظیفه هیات اعزامی در شهرستان و یا استان محل ماموریت باید قبلا" بوسیله دادستان انتظامی یا یکی از معاونین که امور ماموریتها به عهده او واگذار شده با روسای کل دادگستریها هماهنگی لازم به عمل آید .
ماده 11 - عملکرد قضات شاغل و مامور به خدمت در سازمان بازرسی کل کشور و حفاظت اطلاعات از کل قوه قضائیه و سازمان زندانهای کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر دستگاهها همانند قضات شاغل در دادگستریها و دادسراها مورد نظارت وارزیابی دادستانی انتظامی قضات قرار می گیرند .
ماده 12 - هیاتهای اعزامی از انتظامی قضات" href="/tags/27249/دادسرای-انتظامی-قضات/" class="link">دادسرای انتظامی قضات موظفند گزارشات هیاتهای بازرسی قبلی را مورد مطالعه قرار داده تا تغییراتی که در این فاصله به عمل آمده در گزارش خود منظور دارند .
ماده 14 - نظارت وارزیابی از اول وقت اداری شروع و در پایان وقت اداری خاتمه و در صورت ضرورت خارج از وقت اداری نیز ادامه می یابد .
ماده 14 - چنانچه هر یک از دادیاران انتظامی از حوزه ماموریت ، گزارش یا پرونده ای مطالبه کرده و در مدت زمان متعارف خواسته دادیار اجابت نشده ، دادیار مزبور می تواند شماره پیگیری را در اختیار هیات قرار دهد تا هیات تسریع در پاسخ را پیگیری نماید .
ماده 15 - هیات اعزامی در صورت لزوم با رعایت موازین قانون می تواند پیرامون عملکرد قضائی از قاضی پرونده و یا کارمند دلیل اقدامات مرد نظر را جویا شود .
ماده 16 - به منظور ملاحظه و بررسی کیفی عملکرد قضائی قضات ، هیات اعزامی چند فقره پرونده مورد عملکرد آنان را ازدفاترثبت کلاسه و دادنامه و اجرای احکام مطالبه و مطالعه واظهار عقیده می نماید . هیات موظف است نظرات وارزیابیهای مدیران را راجع به قضات زیر مجموعه خود نیز اخذ کرده در ارزیابی خود منظور دارند .
ماده 17 - هیات اعزامی حسن اجرای بخشنامه های رئیس قوه قضائیه را بررسی ، در صورت مشاهده تخلف جهت تعقیب انتظامی مراتب را صورتجلسه و در گزارش خود منعکس می نماید .
ماده 18 - علاوه بر مسئولیت دادسرای انتظامی در امر نظارت و ارزیابی روسای کل دادگستریها بعنوان نمایندگان قوه قضائیه در استانها در راستای وظیفه مدیریتی و نظارتی و به منظور حسن تمشیت امور در حوزه قضائی خود باید هیات نظارت وارزیابی استانی تشکیل و هییت مزبور را در فواصل زمانی معین به کلیه مناطق استان جهت نظارت وارزیابی اعزام نمایند . مشروح بررسی و ارزیابی توسط رئیس کل دادگستری استان هر شش ماه یکبار به انتظامی قضات" href="/tags/18448/دادستان-انتظامی-قضات/" class="link">دادستان انتظامی قضات گزارش شود .
تبصره - در نظارت وارزیابی در مواردی که ایرادات مورد لحاظ جزئی باشد هیات ها می توانند جهت رفع آن تذکر شفاهی بدهند .
ماده 18 : در صورت ضرورت ، مدت ماموریت از سوی دادستان انتظامی تمدید خواهد شد .
ماده 20 - هر گاه هیات اعزامی انتظامی قضات" href="/tags/27249/دادسرای-انتظامی-قضات/" class="link">دادسرای انتظامی قضات ضمن انجام ماموریت باموضوعاتی برخورد کند که واجد اهمیت است ولی در احکام ماموریت آنها منظور نشده باشد مراتب را فورا" به دادستان انتظامی گزارش و کسب تکلیف می نمایند .
ماده 21 - دادیاران انتظامی و نیز هیات های نظارت وارزیابی گزارش کار خود را مستقیما" به دادستان انتظامی تسلیم خواهند نمود .
ماده 22 - گزارش نظارت وارزیابی محرمانه بوده و هر گونه اطلاعی در رابطه با موضوع ماموریت و نتیجه نظارت وارزیابی به هرمقامی به جز رئیس قوه قضائیه و دادستان انتظامی ممنوع است .
ماده 23 - اقدامات هیات نظارت وارزیابی نباید بهانه ای برای ایجاد وقفه در کارهای جاری قمستهای تحت نظارت وارزیابی گردد .
ماده 24 - چنانچه در حین انجام وظیفه هیات اعزامی فساد یا عملی بر خلاف قانون که واجد وصف مجرمانه یا منافی با حیثیت و شئون منصب قضاء کشف شود و قبح عمل ارتکابی در حدی باشد که محاکمه مرتکب را ایجاب نماید هییت مکلف است فورا" مراتب را به انتظامی قضات" href="/tags/18448/دادستان-انتظامی-قضات/" class="link">دادستان انتظامی قضات گزارش کرده و کسب تکلیف کند .
ماده 25 - هیات نظارت وارزیابی حق دخالت در وظایف روزمره قضات ومدیران وکارکنان را نداشته وملزم به رعایت کامل آداب و احترامات مناسب با شان قضات و دستگاه قضائی می باشد و چنانچه موجبات هتک حیثیت وحرمت قضات و یا تضعیف دستگاه قضائی راایجاد کنند توسط دادستان مورد تعقیب انتظامی قرار خواهد گرفت .
ماده 26 - هیات نظارت ارزیابی می تاند اطلاعات مورد نیاز را به نحو مقتضی از حمله با استفاده از مشاهدات ، مطالعه سوابق و پرونده های موجود و تهیه مدارک لازم از آنها ، مصاحبه و استطلاع و کسب نظر از مقام مسئول جمع آوری نماید . اطلاعات و گزارشات می بایستی مستند و علمی بوده و به دور از هر گونه گرایش شخصی و یا جناحی و گروهی تنظیم شده باشد .
ماده 27 - در پایان ماموریت و قبل از ترک استان هیات اعزامی در جلسه قضات دادگستری استان شرکت واستنباط اجمالی خود را از وضعیت دادگستری استان مطرح می نماید .
ماده 28 - هییت اعزامی در گزارش تقدیمی از سوی دادستان انتظامی عندالاقتضاء جهت استحضار و صدور دستور مقتضی تقدیم رئیس قوه قضائیه می شود قضاتی را که استحقاق تشویق داشته باشند پیشنهاد تشویق از قبیل اعطاء پایه ، ارتقاء سمت و غیره و نسبت به قضات متخلف پیشنهاد تنزل پایه یا سمت یا تغییر محل ماموریت و یا از انتظامی قضات" href="/tags/15778/دادگاه-عالی-انتظامی-قضات/" class="link">دادگاه عالی انتظامی قضات درخواست تعقیب انتظامی و یا پیشنهاد تعلیق از شغل قضاء را جه تعقیب کیفری حسب مورد می نماید و به دستوردادستان انتظامی مراتب در سوابق حفاظتی نظارت و ارزشیابی قضات ضبط و نگهداری می شود .
ماده 29 - این آئین نامه در29 ماده و سه تبصره تنظیم و در تاریخ 8/4/1382 به تصویب رئیس قوه قضائه رسیده است .
رئیس قوه قضائیه - هاشمی شاهرودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17006
تاریخ تصویب :
1382/04/08
تاریخ ابلاغ :
1382/04/28
دستگاه اجرایی :
موضوع :