جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.


تاریخ : 7/2/1382 شماره دادنامه : 52 کلاسه پرونده : 80/395
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
برابر سوابق منعکس در پرونده های فوق الذکر بلحاظ واگذاری محل خدمت شاکیان به خدمت آنان قبل از اتمام مدت قرارداد خاتمه داده شده و در نتیجه قطع رابطه همکاری کارگران مذکور با کارفرما مبنی بر اراده و میل آنان نبوده است . بنابراین دادنامه شماره 392 مورخ 8/3/1379 شعبه بیستم بدوی دیوان در حدی که متضمن این معنی و تائید استحقاق کارگر اخراج شده به استفاده از مستمری بیمه بیکاری در حدود مقررات مربوط می باشد موافق اصول و موازین قانون تشخیص داده می شود . این رای باستناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی

شماره ه/80/395 21/3/1382
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری .

شاکی : آقای لطفعلی احسانی .
موضوع شکایت وخواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعبه بیستم دیوان عدالت اداری .
مقدمه : الف - شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/1193 موضوع شکایت آقای جواد قدری بطرفیت سازمان تامین اجتماعی استان تهران بخواسته برقراری مستمری بشرح دادنامه شماره 392 مورخ 8/3/1379 چنین رای صادر نموده است ، اخراج شاکی اولا" غیر اردای بوده و به لحاظ عدم نیاز و ثانیا" شاکی در ظرف زمانی به سازمان تامین اجتماعی بیمه پرداخت است که بیکاری فعلی شاکی که در آن راستا شکایت و تقاضای خود را به برقراری مستمری بیمه بیکاری تسلیم نموده با میل و اراده اش نبوده و از طرفی بر طبق مقررات مواد2و4 قانون بیمه بیکاری مصوب 1369 وی بیکار گردیده است . از این رو شکایت شکای را وارد تشخیص ، حکم به ورود شکایت نسبت به برقراری مستمری بیمه بیکاری برای مشارالیه صادرمی گردد .
ب - شعبه بیستم در رسیدیگ به پرونده کلاسه 78/1191 موضوع شکایت آقای لطفعی احسانی بطرفیت سازمان تامین اجتماعی بخواسته استرداد حق بیمه و برقراری مستمری بشرح دادنامه شماره 581 مورخ 14/4/1379 چنین رای صادر نمود است ، نظر باینکه شاکی مطابق رای مورخ 6/7/1378 هیات حل اختلاف باستناد ماده 165 قانون کار و توافق حاصله بین وی وکارفرمای شرکت ونک پارک از کار برکنار شده است و طبعا" با میل واراده خودش از کار بیکار شده است ، با توجه به اینکه قطع همکاری شاکی غیر ارادی محسوب نشده وباعنایت به فرازهای ذیل الذکر ماده 2 قانون بیمه بیکاری مصوب 1369 شکایت را وارد ندانسته به رد آن اظهارنظر می شود .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .

نقل از روزنامه رسمی شماره 17006 مورخ 28/4/1382
نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
52
تاریخ تصویب :
1382/02/07
تاریخ ابلاغ :
1382/04/28
دستگاه اجرایی :
موضوع :