جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.


شماره 63239/1901 10/4/1382

شورای عالی اداری در صدودومین جلسه مورخ 24/3/1382 بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت نیرو به منظور تسهیل وتسریع در تحقق برنامه های عمرانی در سیستان تصویب نمود :
1 - سازمان عمران سیستان به شرکت سهامی توسعه منابع آب وخاک سیستان تغییرنام می یابد و آن قسمت از وظایف وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی که مرتبط با امور آب خاک در سیستان می باشد به همراه کلیه امکانات ، نیروی انسانی ، طرحها ، پروژه ها واعتبارات مربوط به شرکت مذکور انتقال می یابد .
2 - دارائی ، سرمایه ، اموال منقول و غیر منقول ، اعتبارات ، تعهدات وکارکنان سازمان آب منطقه ای سیستان وبلوچستان در آن قسمت که در حوزه عمل شرکت توسعه منابع آب وخاک سیستان قرار می گیرد به تشخیص وزیر نیرو به شرکت اخیرالذکر منتقل می گردد .
3 - وزارت نیرو مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه با انجام اصلاحات لازم در اساسنامه سازمان عمران سیستان ، اساسنامه شرکت توسعه منابع آب و خاک سیستان را تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند .
4 - سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور گزارش چگونگی اجرای این مصوبه را پس از 3ماه به شورایعالی اداری ارائه می نماید .
معاون رئیس جمهور و دبیر شورای عالی اداری - محمدستاری فر

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17006
تاریخ تصویب :
1382/03/24
تاریخ ابلاغ :
1382/04/28
دستگاه اجرایی :
موضوع :