جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.


شماره 63237/1901 10/4/1382

شورای عالی اداری در یکصدمین جلسه مورخ 24/12/1381 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و در اجرای مواد1و2 قانون برنامه سوم توسعه به منظور رعایت اصل پیوستگی ، همبستگی و تجانس وظایف و جلوگیری از تداخل مسئولیتها ، تقویت وظایف حاکمیتی کاهش تصدی دولت تصویب نمود :
1 - مرکز توسعه صادرات ایران در مراکز تهیه وتوزیع کالا با کلیه وظایف ، اختیارات ، مسئولیتهای قانون ، اموال ، دارائی ها ، تعهدات ، اعتبارات ، امکانات و نیروی انسانی واجد شرایط ادغام و نام آن به ( تجارت ایران" href="/tags/63080/سازمان-توسعه-تجارت-ایران/" class="link">سازمان توسعه تجارت ایران ) تغییر می یابد و به صورت سازمان مستقل دولتی وابسته به وزارت بازرگانی اداره می شود .
تبصره 1 - اساسنامه تجارت ایران" href="/tags/63080/سازمان-توسعه-تجارت-ایران/" class="link">سازمان توسعه تجارت ایران با رعایت مفاد این مصوبه واحکام مقرر در قانون تشکیل مراکز تهیه وتوزیع کالا حداکثر ظرف مدت 4ماه توسط وزارت بازرگانی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات محترم وزیران خواهد رسید .
تبصره 2 - از تاریخ لازم الاجراء شدن اساسنامه مذکور در تبصره یک ، احکام مندرج در قانون تاسیس مراکز تهیه و توزیع کالا در مورد اختیارات مربوط به ایجاد مراکز فاقد اعتبار خواهد بود .
2 - شرکت دفاتر بازرگانی خارج از کشور منحل می شود .
تبصره : وزارت بازرگانی موظف است طبق مقررات اقدام لازم را جهت سیر مراحل تصفیه این شرکت بعمل آورد .
3 - تاسیس و راه اندازی دفاتربازرگانی توسط دستگاههای اجرائی در خارج از کشور ممنوع می باشد ودفاتر بازرگانی خارج از کشور وزارت بازرگانی که به موجب قانون تاسیس شده ( به استثناءدفاتری که طی مصوبه شماره 103385/1901 مورخ 9/6/1381 شورای عالی اداری منحل گردیده اند ) و یا تاسیس خواهند شد ، وابسته به تجارت ایران" href="/tags/63080/سازمان-توسعه-تجارت-ایران/" class="link">سازمان توسعه تجارت ایران بوده و زیر نظر آن سازمان اداره خواهند شد .
4 - وزارت بازرگانی موظف است شرکت سهامی نمایشگاه های جمهوری اسلامی ایران را با رعایت ماده 3 اساسنامه شرکت مزبور تا پایان سال 1383 به بخش غیر دولتی واگذار نماید .
5 - وزارت بازرگانی موظف است نسبت به تفکیک وظایف تجارت ایران" href="/tags/63080/سازمان-توسعه-تجارت-ایران/" class="link">سازمان توسعه تجارت ایران موضوع بند یک این مصوبه از نظر :
الف - سیاستگذاری های اصلی و برنامه ریزی های جامع ، نظارت و هدایت .
ب - امور اجرائی و ستادی غیر قابل واگذاری به بخش غیردولتی .
ج - تصدی های قابل واکذاری به بخش غیر دولتی .
اقدام نموده و حداکثر تا پایان شهریور ماه 1382 حسب مورد به استثنای وظایف موضوع بند ( ب ) که در سازمان مذکور خواهند ماند نسبت به انتقال وظایف موضوع بند ( الف ) به حوزه ستادی وزارت بازرگانی وسازمانهای بازرگانی استانها و واکذاری وظایف موضوع بند ( ج ) به بخش غیر دولتی ، برنامه ریزی واقدام نماید .
6 - اموال ، دارائی ها ، اعتبارات و نیروی انسانی مراکز موضوع این مصوبه حسب مورد تشخیص وزیر بازرگانی در اختیار حوزه ستادی وزارتخانه ، تجارت ایران" href="/tags/63080/سازمان-توسعه-تجارت-ایران/" class="link">سازمان توسعه تجارت ایران و سایر شرکتها وموسسات تابته وزارتخانه قرار می گیرد تا بر اساس قوانین ومقررات مربوط و نیز ساز وکارهای تشویقی تعیین تکلیف شوند .
7 - موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی با اختیارات فعلی کماکان وابسته به وزارت بازرگانی باقی خواهد ماند . وزارت مذکور موظ فاست ظرف مدت 4 ماه تغییرات و اصلاحات لازم را در اساسنامه آن موسسه اعمال و به تصویب هیات وزیران برساند .
8 - در اجرای قسمت آخر مفاد بند ( 6 ) مصوبه شماره 561/013ط مورخ 28/12/1381 شورای عالی اداری ومفاد این مصوبه وزارت بازرگانی مکلف است ظرف مدت شش ماه ، تشکیلات تجارت ایران" href="/tags/63080/سازمان-توسعه-تجارت-ایران/" class="link">سازمان توسعه تجارت ایران و حوزه ستادی واستانی خود راتنظیم و به تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برساند .
9 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به منظور اجرای این مصوبه تسهیلات وهمکاری لازم را اعمال خواهد نمود .
10 - وزیر بازرگانی مسئول اجرای این مصوبه می باشد وگزارش پیشرفت آن را به شورای عالی اداری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه می نماید .
معاون رئیس جمهور ودبیر شورای عالی اداری - محمدستاری فر

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17006
تاریخ تصویب :
1381/12/24
تاریخ ابلاغ :
1382/04/28
دستگاه اجرایی :
موضوع :