جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.


شماره 20616/ت 28938ه 18/4/1382

هیات وزیران در جلسه مورخ 8/4/1382 به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود :
1 - نرخ عمل مسافر بشرح زیر تعیین می گردد :
الف - حداکثر افزایش نرخ بلیط هواپمیا برای هر مسیر نسبت به مصوبات سال 1381 ، به میزان سی درصد ( 30% ) است که از طریق وزارت راه وترابری اقدام می گردد .
ب - در مورد نرخ بلیط اتوبوس بین شهری ، وزارت راه وترابری از طریق کمیسیونی متشکل از سازمان حمایت مصرف کنندگان وتولید کنندگان ، سازمان بازرسی ونظارت بر قیمت و توزیع کالا وخدمات و اتحادیه ذیربط ، نسبت به بررسی مجدد تعرفه های اعلام شده و درجهت کاهش اقدام نماید .
2 - تعرفه گاز طبیعی بشرح زیر می باشد :
الف - کاهش ضریب مبنای حق انشعاب براساس ظرفیت کنتور از 125000 ریال به 115000 ریال .
ب - کاهش نرخ مصرف هر متر مکعب گاز مصرفی در چهارماهه سرد کماکان به میزان نرخ هشت ماهه دیگر سال و اعمال نرخ 75 ریال .
ج - کاهش نرخ مصارف تجاری ویژه نظیر نانوایی ها و حمامها و به هر مترمکعب 21 ریال ثابت در طول سال .
د - کاهش نرخ مصارف ویژه مذهبی به هر مترمکعب 30 ریال در طول سال و همچنین کاهش نرخ مصارف خیریه به هر مترمکعب 88 ریال در طول سال .
ه - موارد یاد شده براساس اختیارات قانونی توسط وزارت نفت اجرا می شود .
3 - با توجه به ضرورت کاهش نرخ نان ، نرخ برق مصرفی دکاکین نانوایی سراسر کشور ، عینا" مطابق تعرفه های سال قبل و بدون افزایش توسط وزارت نیرو اقدام شود .
4 - وزارتخانه های پست وتلگراف و تلفن ، راه وترابری ، نیرو و نفت گزارش مالی از آثار اجرای قیمتهای یاد شده در جریان نقدی ورودی شرکتهای ذیربط و همچنین گزارش فنی ناشی از تاثیراحتمالی کاهش درآمد در عملکرد و اجرای طرحهای در دست اقدام تهیه و به دبیرخانه ستاد بررسی وکنترل قیمتها ارسال نمایند .
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17006
تاریخ تصویب :
1382/04/08
تاریخ ابلاغ :
1382/04/28
دستگاه اجرایی :
موضوع :