جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.


شماره 6563/82/1 31/4/1382

فصل اول - اهداف
ماده 1 - بمنظور اداره امور مربوط به موسسات صنعتی وکشاورزی و خدماتی وابسته به زندانها و اشتغال زندانیان و حرفه آموزی و کمک به معاش زندانی و خانواده وی وتحصیل درآمدبرای پرداخت دیه محکومیتهای مالی ونیز تحصیل عایدی وی و تحصیل درآمد برای پرداخت دیه و محکومیتهای مالی و نیز تحصیل عایدی برای کمک به بودجه سازمان برای بهسازی و نوسازی زندانها ، بنگاه تعاون و حرفه آموزی و صنایع زندانیان کشور که در این اساسنامه بنگاه تعاون نامیده می شود و در اجرای ماده 2 قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 6/11/1364 مجلس شورای اسلامی به مدت نامحدود تاسیس می گردد .
ماده 2 - بنگاه تعاون دارای شخصیت حقوقی بوده و بطریق بازرگانی ومفاد این اساسنامه اداره می شود .
ماده 3 - مرکز اصلی بنگاه تعاون ، تهران است و برای انجام وظایف خود می تواند در هر نقطه از کشور شعب یا نمایندگی هایی تاسیس و یا عندالاقتضاء نسبت به انحلال آنها اقدام نماید .
ماده 4 - وظایف بنگاه تعاون بشرح زیر است :
الف - ایجاد و اداره موسسات صنعتی وکشاورزی و خدماتی وابسته به زندانه و فروش محصولات تولیدی وارائه خدمات به متقاضیان .
ب - ایجاد تشکیلات بمنظور آموزش فنی و حرفه ای زندانیان و تعلیم مهارت و تخصصهای مختلف به آنان ، .
ج - انجام اقدامات لازم برای اجرای اهداف بنگاه بشرح مندرج در صدر ماده 1 و هر وظیفه ای که بموجب قانون بر عهده بنگاه قرار گیرد .
فصل دوم - ارکان بنگاه تعاون
ماده 5 - ارکان بنگاه تعاون عبارتنداز :
1 - محمع عمومی
2 - هیات مدیره
3 - بازرسان
قسمت اول - مجمع عمومی :
ماده 6 - مجمع عمومی بنگاه تعاون رئیس قوه قضائیه می باشد .
ماده 7 - مجامع عمومی بنگاه تعاون بر دو نوع است :
الف - مجمع عمومی عادی .
ب - مجمع عمومی فوق العاده .
ماده 8 - مجمع عمومی عادی ، حداقل سالی دوبار ، یکی حداکثر تا پایان تیرماه برای بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و دیگری حداکثر تا پایان آذرماه برای بررسی و توصیب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و دیگری حداکثر تا پایان آذرماه برای بررسی وتصویب بودجه ، تعیین خط مشی و برنامه عملیات سال بعد بنا به دعوت مجمع تشکیل خواهد شد .
تبصره - مجمع عمومی عادی ممکن است بطور فوق العاده برای رسیدگی وتصویب سایر امور و مسائل مربوط به بنگاه درهر موقع بنا به دعوت مجمع و یا به تقاضای کتبی رئیس هیات مدیره ، دو سوم اعضای هیات مدیره ، مدیرعامل و یا بازرسان با ذکر علت و موافقت مجمع تشکیل گردد .
ماده 9 - مجمع عمومی فوق العاده ، صرفا" بمنظور اتخاذ تصمیم نسب به تغییر یا اصلاح مواد اساسنامه یا الحاق موادی به آن و سایر موضوعاتی که رسیدگی به آنها بر عهده مجمع عمومی فوق العاده است بنا به دعوت مجمع تشکیل خواهد شد .
ماده 10 - اعضاء هیات مدیره و بارسان در صورت دعوت مجمع باید در جلسات مجمع عمومی بدون حق رای حضور یابند . ( 1 )
ماده 11 - وظائف واختیارات مجمع عمومی عادی عبارت است از :
- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد گزارشهای هیات مدیره .
- تعیین و تصویب خط مشی کلی ، برنامه عملیات و بودجه سالانه بنگاه تعاون بنا به پیشنهاد هیات مدیره .
- تصویب آئین نامه های مالی و معاملاتی بنگاه تعاون .
- انتخاب بازرسان .
- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر امور مربوط به بنگاه تعاون که طبق قوانین دیگر در صلاحیت مجمع عمومی می باشد .
قسمت دوم - هیات مدیره :
ماده 12 - هیات مدیره بنگاه از5 نفر عضو تشکیل می گردد که با حکم ریاست قوه قضائیه منصوب خواهند شد ، ریاست هیات مدیره از بین اعضاء توسط مجمع منصوب می گردد .
ماده 13 - اعضاء هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب و منصوب می شوند و تا انتخاب اعضاء جدید هیات مدیره در سمت خود باقی خواهند بود ، انتخاب مجدد آنان نیز بلامانع است .
تبصره - تغییر و برکناری هر یک از اعضاء هیات مدیره قب لاز ختم دوره تصدی وانتخاب و نصب جانشین برای بقیه مدت با مجمع خواهد بود .
ماده 14 - جلسات هیات مدیره در هر موقع و حداقل در هر ماه یک بار به دعوت رئیس هیات دمیره یا با تقاضای دو نفر از اعضاء وبا حضور حداقل دو سوم اعضاء که رئیس هیات مدیره نیز حضور داشته باشد رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت مطلق آراء قابل اجرا می باشد ، اداره جلسات با رئیس هیات مدیره خواهد بود .
ماده 15 - دستور جلسات هیات مدیره از طرف طرف رئیس هیات مدیره تعیین خواهد شد .
ماده 16 - تصمیمات متخذه در هر یک از جلسات هیات مدیره باید پس از امضاء رئیس هیات مدیره در سه نسخه تنظیم گردیده و ظرف 5 روز یک نسخه از آن برای مجمع و نسخه ای برای بازرسان بنگاه تعاون ارسال و نسخه سوم در پرونده مخصوصی در بنگاه تعاون نگهداری گردد .
تبصره - هیات مدیره باید دارای دفتری باشد که تمام تصمیمات با ذکر نظرات اقلیت بطور منظم در آن ثبت و به امضاء اعضاء حاضر در جلسات برسد .
وظایف واختیارات هیات مدیره :
ماده 17 - هیات مدیره برای اجرای وظایف و مقررات این اساسنامه و تامین مقاصد واهداف بنگاه دارای اختیارات تامه در حدودقانون می باشد .
ماده 18 - وظایف واختیارات هیات مدیره بشرح ذیل می باشد :
الف - اجرای مصوبات و تصویمات مجمع عمومی بنگاه تعاون .
ب - تهیه وتنظیم ائین نامه های مالی ، معاملاتی ، اداری و انضباطی و سایر آئین نامه های داخلی بنگاه و در صورت لزوم تجدید نظر در آنها و پیشنهاد به مجمع عمومی جهت تصویب .
ج - برنامه ریزی و تهیه طرحهای صنعتی وکشاورزی بمنظورافزایش سطح اشتغاتل و آموزش فنی و حرفه ای زندانیان و بالابردن حجم تولیدات .
د - بررسی و تائید ترازنامه و حساب سود و زیان بنگاه تعاون و گزارش به مجمع عمومی .
ه - تنظیم و تعیین جدول جقوق کارکنان .
و - اتخاذ تصمیم در موردتاسیس شعبه یا نمایندگی های بنگاه تعاون در سطح کشور و عندالاقتضاء انحلال آن .
ز - بررسی و تهیه تشکیلات بنگاه تعاون واظهارنظر در مورد تغییرات وتجدیدنظرهای سازمانی .
ح - اتخاذ تصمیم به فروش دارائی های ثابت ( اموال غیر منقول ) که صرفه و صلاح بنگاه تعاون ایجاب نماید .
ط - اتخاذ تصمیم نسبت به تحصیل اعتبار ام از بانکها وموسسات اعتباری کشور .
ی - هزینه کردن درآمدهای بنگاه تعاون در جهت اهداف تشکیل سازمان زندانها .
ک - انتخاب مدیرعامل .
وظایف واختیارات مدیرعامل
ماده 19 - مدیر عامل بالاترین مقام اجرائی و اداری بنگاه تعاون بوده و بر کلیه واحدهای تابعه بنگاه تعاون ریاست دارد ومسئول حسن جریان امور و حفظ حقوق و منافع واموال بنگاه تعاون می باشد و برای اداره امور بنگاه تعاون واجرای مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره دارای همه گونه جقوق و اختیارات در حدود مقررات این اساسنامه و آئین نامه های آن می باشد و نمایندگی بنگاه تعاون را درمقابل کلیه مقامات قضائی واشخاص حقیقی و یا حقوقی با جق توکیل بغیر خواهد داشت .
تبصره - مدیرعامل می تواند در مواردی که مقتضی بداند وکیل دعاوی انتخاب نماید ولی ارجاع دعاوی واختلافات بنگاه تعاون به داوری ، منوط به ارائه پیشنهاد لازم در چهارچوب قوانین ومقررات و تصویب هیات مدیره خواهد بود .
ماده 20 - مدیرعامل برای اداره امور بنگاه تعاون بالاخص دارای وظایف و اختیارات زیر می باشد .
الف - اجرای مصوبات وتصمیمات مجمع عمومی و هیات مدیره و انجام کلیه امور اداری و اجرائی بنگجاه تعاون در حدود مقررات اساسنامه .
ب - نظارت بر حسن اجرای مفاد اساسنامه و آئین نامه ها و مقررات هزینه و بودجه بنگاه تعاون و هر اقدام اجرائی لازم در حدود اهداف و وظایف بنگاه تعاون .
ج - رسیدگی و اخذ تصمیم درباره کلیه امور ساختاری ، اداری ، آموزشی و استخدام کارکنان طبق آئین نامه های بنگاه تعاون وسایر قوانین ومقررات مربوطه .
د - تهیه و گزارش عملکرد اجرائی و اداری و مالی بنگاه تعاون و تسلیم آن به هیات مدیره در پایان هر ماه .
ماده 21 - مدیرعامل موظف است دعاوی اقامه شده علیه بنگاه تعاون تعاون را فورا" به اطلاع هیات مدیره برساند و همزمان برای دفاع از حقوق قانون بنگاه تعاون در مراجع ذیصلاح اقدام لازم قانون بعمل آورد .
تبصره - هرگاه بواسطه تعلل مدیرعامل و یا مطلع نساختن بموقع هیات مدیره و در نتیجه محکومیت ، زیانی متوجه بنگاه تعاون شود مدیرعامل مسئولیت مستقیم خواهد داشت .
ماده 22 - مدیرعامل باید یک نسخه از ترازنامه و حساب و سود و زیان و صورت دارائی بنگاه تعاون را حداقل یک ماه قبل از طرح در هیات مدیره بمنظور رسیدگی و اظهارنظر بازرسان ارسال دارد .
قسمت سوم - بازرس
ماده 23 - بنگاه تعاون دارای دو نفر بازرس بعنوان اصلی و علی البدل خواهد بود که به پیشنهاد هیات مدیره وتصویب مجمع عمومی برای خدت دو سال انتخاب خواهد شد که انتخاب مجدد آنها بلامانع است .
تبصره 1 - در صورت استعفاء یا برکناری هر یک از بازرسان اصلی علی البدل برای بقیه مدت با رعایت مقررات مربوطه جانشین انتخاب خواهد شد .
تبصره 2 - بازرس مستقیما" تحت نظارت مجمع انجام وظیفه نموده که متناسب با حجم فعالیتهای مختلف بنگاه تعاون در حدود ساختار تشکیلاتی مصوب و یا با استفاده از خدمات مالی اشخاص حقیقی و حقوقی وظایف محوله را انجام خوواهد دادو کلیه هزینه های مربوط در حدود بودجه مصوب سالانه قابل پرداخت خواهد بود .
ماده 24 - وظایف بازرس بشرح زیر می باشدک
الف - تطبیق عملیات بنگاه تعاون با قوانین ومقررات مربوط و اساسنامه و آئین نامه های داخلی و بودجه مصوب .
ب - رسیدگی به ترازنامه و حساب عملکرد و سود و زیان بنگاه تعاون و تصدیق مطابقت آن با اوراق ودفاتر بنگاه و تهیه گزارش چگونگی عملیات و امور مالی سالیانه بنگاه تعاون بهمراه پیشنهادات اصلاحی مورد نظر برای تسلیم به مجمع عمومی .
ج - رسیدگی به موجودی بنگاه تعاون و اوراق بهادار و حسابهای ریالی وارزی بانکی و دفاتر واسناد مربوطه و موجودی انبارهای بنگاه تعاون .
د - حضور در جلسات مجمع عمومی که به ترازنامه رسیدگی می شود برای اداء توضیحات لازم .
ه - انجام سایر وظایفی که طبق قانون تجارت بعهده بازرسان گذاشته شده است .
تبصره 1 - گزارش بازرسان در مورد چگونگی عملیات وامور مالی سالیانه بنگاه تعاون باید حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی از هرحیث آماده بوده جهت بررسی هر یک از اعضاء مجمع عمومی ارسال و رونوشت آن نیز برای هیات مدیره فرستاده شود .
ماده 25 - بازرس در اجرای وظایف خود حق مراجعه به کلیه دفاتر و پرونده های اداری ، مالی ، اسناد و قراردادهاو معاملات بنگاه تعاون را دارند و در هر مورد می توانند به تحقیقات لازم مبادرت نمایند ولی حق مداخله در امور اداری و اجرائی بنگاه را نداشته و اقدامات آنها نباید در هیچ مورد موجب توقف عملیات بنگاه تعاون گردد .
ماده 26 - هرگاه بازرس در جریان رسیدگی و تطبیق عملیات بنگاه با قانون ومقررات ، اشتباهات وتخلفات وسایر بی نظمی ها را ملاحظه نمایند باید مورد را به هیات مدیره گزارش نموده و مراتب را کتبا" به اطلاع مجمع عمومی برساند .
فصل سوم - سرمایه بنگاه تعاون
ماد27 - سرمایه بنگاه تعاون تشکیل می شود از :
ب - کلیه دارائی های متعلق به شرکتها و اشخاص حقیقی و حقوقی که به نفع بنگاه تعاون سابق مصادره و یا توسط آن بنگاه تعاون خریداری گردیده است .
ج - کلیه موسسات تولیدی و اقتصادی و خدماتی وابسته به انجمنهای حمایت از زندانیان که در داخل زندانها وبازداشتگاهها و مراکز اقدامات تامینی وتربیتی است .
د - عوائد حاصله از فعالیتهای موسسات تولیدی و صنعتی بنگاه تعاون .
ه - کمک دولت و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی .
فصل چهارم - امور مالی وترازنامه و حساب سود و زیان
ماده 28 - سال مالی بنگاه تعاون از اول فروردین ماه هر سال شروع و آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد ، باستناء سال اول که شروع آن تاریخ ابلاغ اساسنامه خواهد بود .
ماده 29 - کلیه چکها و سایر اسناد و تعهدآور به امضاء مدیر عامل ومسئول امور مالی و رئیس هیات مدیره خواهد بود .
تبصره - مسئول امور مالی به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره انتخاب و زیر نظر مدیرعامل انجام وظیفه می نماید و مسئولیت نگاهداری حسابها ، وجوه نقدینگی و تطبیق کلیه معاملات و دریافت و پرداختها با قوانین ومقررات را بعهده خواهد داشت .
ماده 30 - کلیه دفاتر بنگاه تعاون در آخر اسفند ماه بسته شده و ترازنامه و حساب سود و زیان و گزراش عملکرد سالیانه بنگاه تعاون حداقل یک ماه پیش از تاریخ تشکیل مجمع عمومی باید از طرف رئیس هیات مدیره ، در اختیار بازرس گذاشته شود .
ماده 31 - تصویب ترازنامه بنگاه تعاون از طرف مجمع عمومی ، بمنزله مفاصاحساب هیات مدیره تلقی می شود .
اساسنامه مصوب 13/9/1367 شورایعالی قضائی بشرح فوق مورد اصلاح قرار گرفته و در تاریخ 24/4/1382 به تصویب رسیده است .
رئیس قوه قضائیه - سیدمحمودهاشمی شاهردودی

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
17012
تاریخ تصویب :
1382/04/24
تاریخ ابلاغ :
1382/05/04
دستگاه اجرایی :
موضوع :