جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.


بتاریخ : 18/8/1374 کلاسه پرونده : 74/369 شماره دادنامه : 316
مرجع رسیدگی : شعبه چهاردهم دادگاه تجدید نظر استان تهران
هیئت شعبه : آقایان چنگیزی ، رئیس و عباسیان ، مستشار
تجدید نظرخواه : خانم ثریا ... با وکالت آقای علیرضا شایگان
تجدید نظرخوانده : -
تجدید نظرخواسته : دادنامه شماره 731 - 18/6/74 شعبه 212 دادگاه عمومی تهران
بتاریخ 18/8/74 در وقت فوق العاده شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران بتصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است و پرونده کلاسه 74/369 تحت نظر قرار گرفت با توجه به مندرجات آن و پس از مشاوره و اعلام ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت بصدور رای می نماید.
رای دادگاه
تجدید نظرخواهی آقای علیرضا شایگان به وکالت از خانم ثریا ... نسبت به دادنامه شماره 731 - 18/6/74 صادره از شعبه 212 دادگاه عمومی تهران که متضمن محکومیت تجدید نظرخواه به رفع مزاحمت از یک باب پارکینگ احداثی موجود در عرصه مشاعی ساختمان مسکونی بوده مآلا وارد و موجه است زیرا هر چند طبق صورت مجلس تفکیکی، ساختمان مسکونی احداثی فاقد پارکینگ بوده و پارکینگ مورد دعوی درحیاط اشتراکی ساختمان که جزء مشاعات آن بوده احداث گردیده است ولی چون آنچه از مفاد لایحه تجدید نظرخواه که در مرحله بدوی تقدیم و به شماره 2370 - 22/9/73 ثبت دفتر گردیده و نیز مدارک پیوست آن و همچنین لایحه اعتراضیه وکیل وی که به پیوست دادخواست تجدید نظر تقدیم شده برمی آید این است که هر یک از طرفین دعوی آپارتمان ملکی خود را درساختمان مسکونی که مشتمل بر سه واحد آپارتمان بوده از خانم محترم نعمت ... خریداری نموده اند و ابتدائا خانم نصرت ... (یکی از خواهانها) به موجب مبایعه نامه مورخ 12/4/66 و سپس آقای غلامرضا ... به اتفاق تجدید نظرخواه از طریق همسرش غلامرضا طبق فروش نامه مورخ 7/3/68 آپارتمان خود را ابتیاع کرده اند و در فروش نامه خانم نصرت ... تصریح شده که آپارتمان مورد معامله وی فاقد پارکینگ بوده ولی مبایعه نامه آقایان غلامرضا ... و غلامرضا ... شو هر تجدید نظرخواه صراحت دارد که یک باب پارکینگ جزء مورد معامله می باشد و به علاوه آقای غلامرضا ... و همسرش خانم ثریا ... در تاریخ 7/5/68 یعنی دو ماه بعد از مبایعه نامه عادی که آپارتمان خریداری شده آنان به موجب سند رسمی به آنان انتقال یافته به موجب نوشته مورخ 7/5/68 که مصون از تعرض باقیمانده متعهد شده و اعلام داشته اند که هیچکونه استفاده ای از پارکینگ موجود در ساختمان مسکونی ننموده و نیز ادعائی هم نسبت به پارکینگ مذکور نداشته و نخواهم داشت و خانم ثریا ... حق استفاده از آنرا دارد و به این ترتیب مفاد و مدلوله مبایعه نامه ها و نوشته مورخ 7/5/68 فوق الذکر ثابت می دارد که پارکینگ مورد نزاع قبل از اینکه هر یک از طرفین دعوی آپارتمان ملکی خود را از مالک آن ابتیاع و خریداری نمایند در پلاک ساختمان مسکونی آنان موجود بوده و از طرف خود مالک اولیه احداث گردیده و خود مالک فروشنده حق استفاده از پارکینگ مذکور را به هنگام معامله از خانم نصرت ... یعنی خریدار یکی از آپارتمانها سلب و نامبرده هم با قبول اینکه آپارتمان مورد معامله وی فاقد پارکینگ بوده آن را ابتیاع نموده است و همچنین آقای غلامرضا ... و همسرش خانم ثریا ... با وصف اینکه طبق فروشنامه مورخ 7/3/68 حق استفاده از پارکینگ را داشته اند معهذا متعاقب معامله انجام شده و به هنگام تنظیم سند رسمی انتقال به نام آنان به موجب نوشته مورخ 7/5/68 حق استفاده از پارکینگ اشتراکی را از خود سلب و ساقط نموده و استفاده اختصاصی از آن را حق خانم ثریا ... اعلام داشته اند نتیجه حاصله اینکه خواهانهای بدوی (تجدید نظرخواندگان) بعد از ابتیاع آپارتمانهای ملکی خود هرگز تصرفی در پارکینگ متنازع فیه نداشته و هیچگونه استفاده ای هم از آن نمی کرده اند بلکه بالعکس تجدید نظرخواه از زمانیکه آپارتمان ملکی خود را به توسط شوهرش غلامرضا ... خریداری نموده پارکینگ مورد دعوی در تصرف وی قرار گرفته و استفاده از آن با توجه به سابقه تصرف مستمر و انتفاع بلامنازع وی که از بدو خریداری آپارتمان (7/3/68) تا کنون ادامه داشته و مجاز بودن نامبرده به استفاده از آن قانونا نمی تواند مصداق مزاحمت را برای تجدید نظرخواندگان (خواهانهای بدوی) که فاقد هر گونه تصرف عملی و حق استفاده از آن بوده داشته باشد و صرف اینکه کنتورهای برق و آب مشترک و گاز مشترک در داخل پارکینگ واقع بوده نمی توان مداخله و استفاده تجدید نظرخواه را در پارکینگ مورد بحث مزاحمتی برای تجدید نظرخواندگان تلقی نمود مضافا به اینکه با باز بودن درب پارکینگ که تجدید نظرخواه مدعی آن بوده و وجود کلید درب پارکینگ در اختیار هر سه مالک واحدهای ساختمان یعنی طرفین دعوی که در نظریه مورخ 11/7/73 آقای کارشناس به آن تصریح شده و نتیجه امکان استفاده خواهانها (تجدید نظرخواندگان) از مشترکات واقع در این پارکینگ هرگونه مزاحمتی از ناحیه تجدید نظرخواه برای آنان منتفی خواهد بود ، بنا به مراتب از آنجائیکه مداخله و استفاده تجدید نظرخواه از پارکینگ مورد نزاع قانونا عنوان مزاحمت را برای تجدید نظرخواندگان نداشته و تلقی دادگاه بدوی به این امر با مقررات موضوعه حاکم بر دعوی رفع مزاحمت مطابقت ندارد و چون دعوی خواهانهای بدوی تحت عنوان رفع مزاحمت به شرح استدلال سابق الذکر و به لحاظ عدم تحقق آن مقبولیت قانونی را نداشته، فلذا دادگاه دادنامه تجدید نظرخواسته را مخدوش دانسته و ضمن فسخ آن قرار رد دعوی خواهانها را صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است .
رئیس شعبه چهاردهم دادگاه تجدید نظر استان تهران ، مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران
چنگیزی عباسیان

تاریخ رسیدگی : 14/6/74 کلاسه پرونده : 73/212/349 شماره دادنامه : 731 - 18/6/74
مرجع رسیدگی : شعبه 212 دادگاه عمومی تهران
خواهان : 1- خانم نصرت ... 2- غلامرضا ... به نشانی ...
خوانده : خانم ثریا ... با وکالت علیرضا شایگان به نشانی ...
خواسته : رفع مزاحمت
گردشکار : خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت بکلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر دادگاه بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید.
رای دادگاه
مدعی به بانو نصرت ... و آقای غلامرضا ... علیه بانو ثریا ... عبارت است از الزام خوانده به رفع مزاحمت به رفع مزاحمت از پارکینگ منصوبه با پوشش ایرانیت به مساحت 29 متر در محدوده حیاط مشترک است که دادگاه با لحاظ محتویات پرونده امر مندرجات نظر به کارشناس مضبوط در پرونده و پاسخ مثبت مشعر بر اینکه محل متنازع به در محدوده عرصه مشاعی آپارتمانهای ملکی اصحاب دعوی بوده مدافعات خوانده در زمینه تجویز احداث محل با لحاظ مندرجات سند رسمی موثر در مقام نبوده مستندا به مواد 2 و10 قانون تملک آپارتمانها مصوب سال 1342 خوانده محکوم به رفع مزاحمت از پارکینگ احداثی موجود در عرصه مشاعی است رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم استان تهران است .
رئیس شعبه 212 دادگاه عمومی تهران - فقیهی نیا

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
316
تاریخ تصویب :
1374/08/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :