جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.


تاریخ : 30/6/74 کلاسه پرونده : 74/132/374 شماره دادنامه : 374 - 373 - 372
مرجع رسیدگی : شعبه 132 دادگاه عمومی تهران
خواهان : زهره ... به نشانی ...
خوانده : آقای شهنام ... با وکالت آقای عبدالحسین جلالی به نشانی ...
خواسته : فسخ نکاح و توقیف ابطال اجرائیه ، تمکین
تاریخ وصول دادخواست : 22/6/73
گردشکار : خواهان به خواسته فوق علیه خوانده طرح دعوی نموده و به شرح دادخواست تقدیمی تقاضای رسیدگی و صدور حکم کرده است که پس از ارجاع پرونده به این شعبه و انجام امور دفتری و اقدامات ضروری و رسیدگیهای لازمه اینک در وقت مقرر جلسه دادگاه بتصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل است دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح مبادرت بصدور رای می نماید.
رای دادگاه
به شرح پروندها بدوا خانم الهه دباغی به وکالت از زهره ... دادخواستی به طرفیت زوج آقای شهنام ... به خواسته صدور حکم دایر بر فسخ نکاح باستناد بند 2 ماده 1122 قانون مدنی و عندالزوم ارجاع امر به پزشکی قانونی سپس آقای زوج دادخواست دیگری به طرفیت زوجه به خواسته توقیف و ابطال اجرائیه کلاسه ب 5 - 4562 - 5/73 مورخ 14/1/73 شعبه 5 اجرای ثبت تهران و همچنین دادخواست دیگری به طرفیت زوجه به خواسته تمکین تقدیم دادگاه نموده اند که در جریان رسیدگی آقای عبدالحسین جلالی به وکالت از زوج وارد دعوی شده است وکیل زوجه خلاصه اظهار نموده به موجب عقدنامه رسمی شماره 3067 - 19/11/70 دفترخانه رسمی ازدواج شماره 108 ثبت تهران موکله با خوانده ازدواج نموده و لکن از ابتدای ازدواج با موکله و در تمام طول زندگی مشترک به علت عنن قادر به انجام وظایف زناشوئی خود در قبال موکله نبوده و بقاء عنن موجب عسروحرج برای موکله گردیده و به موجب برگ گواهی پزشکی پیوست وجود عنن نزد خوانده محرز و مسلم می باشد علیهذا درمقام تقدیم این دادخواست بر آمده مستندا به ماده مرقوم تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر فسخ نکاح را دارم زوج نیز ضمن دفاع مدعی شده فاقد عنن می باشد دخول انجام شده است و از طرفی در خصوص توقیف عملیات اجرائی و ابطال اجرئیه اظهار داشته که با توجه به اینکه بنا به ادعای زوجه که غیر مدخوله می باشد مطالبه کل مهریه موجه نیست صدور حکم به ابطال اجرائیه مورد تقاضا است و همچنین به موجب عقدنامه زوجه عیال شرعی و قانونی اینجانب است حکم بر تمکین وی صادر گردد سپس دادگاه زوجه را جهت معاینات لازم به پزشکی قانونی اعزام و به موجب نظریه شماره44624/10 - 5/8/73 پزشکی قانونی اعلام کرده در مورخه زوجه با توجه به نمای پرده بکارت و چین های مهبل به نظر نمی رسد دخول صورت گرفته باشد و در مورد آقای زوج اعلام شده وضع حالت تناسلی و بیضه ها عادی و عارضه و ضایعه ای که مانع از انجام مقاربت می باشد ندارد برای بررسی وضع نعوظ و آزمایش به وسیله دستگاه معرفی شود سپس براساس نظریه مذکور مجددا زوج آقای شهنام ... جهت آزمایش اخیرالذکر معرفی و به موجب نظریه شماره 60224/10 - 17/11/73 پزشکی قانونی اعلام کرده بر حسب آزمایش انجام شده از آقای شهنام ... فاقد نعوظ بوده و در حال حاضر مبتلا به عنن می باشد همچنین دادگاه پرونده اجرائی کلاسه فوق را از دایره پنجم اجرای ثبت مطالبه و مورد ملاحظه قرار داد و به موجب آن وکیل زوجه از طریق اجرای ثب در خواست وصول کل مهریه را که عبارت از 124 سکه یک بهارآزادی و 1348 گرم طلای ساخته نشده می باشد نموده است سپس دایره اجرای ثبت طی نامه شماره 10004 - 21/6/74 هر سکه طلا به مبلغ /255000 ریال و هر گرم طلای ساخته نشده به مبلغ /20000 ریال تقویم گردیده و کل مبلغ لازم الاجرا /58580000 ریال است بنا به مراتب اولا در مورد فسخ نکاح با عنایت به اینکه به موجب نظریه های واصله از پزشکی قانونی زوجه غیر مدخول بها تشخیص را اعلام گردیده. ثانیا به موجب آزمایش پزشکی قانونی صریحا اعلام نموده که زوج فاقد نعوظ بوده و در حال حاضر مبتلا به عنن می باشد و با این کیفیت عنن زوج ثابت و محرز است بنا براین دادگاه دعوی زوجه را به فسخ نکاح موجه و شرعی و قانونی تشخیص داده مستندا به بند 2 ماده 1122 اصلاحی قانون مدنی که مقرر می دارد (عنن ولواینکه برای یکبار دخول انجام نشده باشد) حکم به فسخ نکاح زوجه خانم زهره ... را صادر و اعلام می نماید ثانیا در مورت دعوی زوج دایر بر توقیف عملیات اجرائی و ابطال اجرائیه شماره ب/5 - 4562 - 14/1/73 دایره پنجم اجرای ثبت نظر به اینکه موجب اقرار زوجه به عدم دخول و آزمایشات انجام شده توسط پزشکی قانونی و صدور حکم فسخ نکاح و اینکه موجب فسخ نکاح عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح زن مستحق نصف مهریه می باشد بنابراین دادگاه مستندا به ماده مذکور حکم به ابطال نصف مبلغ اجرائیه کلاسه ب/5 - 4562 - 14/1/73 اداره پنجم اجرای ثبت تهران را به مبلغ 29290000 صادر و اعلام می نماید و نسبت به نصف دیگر آن به مبلغ /0000/29/29 ریال اجرائیه صادر و به قوت خود باقی است و بالنتیجه حکم به رد دعوی خواهان صادر می نماید ثالثا درمورد تمکین با عنایت بصدور حکم فسخ نکاح موجبی برای صدور تمکین باقی نمی ماند فلذا دادگاه در این مورد حکم به رد دعوی تمکین صادر و اعلام می نماید حکم صادره در مورد تمکین قطعی است و در مورد فسخ نکاح و ابطال اجرائیه قابل تجدیدنظر در دادگاه استان تهران می باشد. .ا
رئیس دادگاه شعبه 132 عمومی تهران - امینی


بسمه تعالی
بتاریخ : 9/10/74 کلاسه پرونده : 74/1ت/854 شماره دادنامه : 875
مرجع رسیدگی : شعبه اول دادگاه تجدیدنظر دادگستری استان تهران
تجدیدنظرخواه : شهنام ... با وکالت عبدالحسین جلالی به نشانی ...
تجدید نظرخوانده : زهره ... به نشانی ...
تجدید نظرخواسته : از دادنامه شماره 372و373و374 - 30/6/1374 صادره از شعبه 132 دادگاه عمومی تهران
گردشکار : دادگاه در وقت فوق العاده شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تصدی دادرسان امضاء کننده ذیل تشکیل است و پرونده فوق الذکر تحت نظر قرار گرفت با توجه به مندرجات آن پس از مشاوره به شرح ذیل مبادرت بصدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص تجدید نظرخواهی آقای شهنام ... با وکالت آقای عبدالحسین جلالی از دادنامه شماره 374و373و372 - 30/6/1374 شعبه 132 دادگاه عمومی تهران نظر به اینکه ایراد و اعتراض موجهی که موجب نقض دادنامه معترض عنه باشد از ناحیه تجدید نظرخواه به عمل نیامده و رای بدوی صحیحا و مستدلا طبق موازین قانونی صادر شده و ایرادات منطبق با هیچ یک از شقوق مواد 18و25 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نمی باشد، علیهذا عینا رای بدوی تائید می گردد. /ص
مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران
وصالی حسن نقیب الحسینی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
374
تاریخ تصویب :
1374/06/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :