جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.


تاریخ : 24/8/76 پرونده کلاسه : 76/1066 شماره دادنامه : 1452
مرجع رسیدگی : شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان تهران
هیات قضات رسیدگی کننده : علم خانی ، رفیع زاده
تجدید نظرخواه : آقای علیرضا شیخ ... به نشانی تهران شهرداری منطقه ...
تجدید نظرخوانده : شرکت ایران سیستم با وکالت آقای دکتر نوربها به نشانی ...
تجدید نظرخواسته : از دادنامه شماره 414 - 30/4/76 صادره از شعبه 105 دادگاه عمومی تهران
گردشکار : تجدید نظرخواه دادخواستی به خواسته فوق تقدیم داشته که به این شعبه ارجاع و پس از ثبت بکلاسه فوق و انجام قانونی مورد رسیدگی واقع و سرانجام در وقت فوق العاده دادگاه تشکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادگاه را اعلام و به شرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید.
رای دادگاه
تجدید نظرخواهی آقای علیرضا ... فرزند یحیی کارمند اجرای احکام شهرداری منطقه ... تهران نسبت به دادنامه شماره 414 مورخ 30/4/76 صادره از شعبه 105 دادگاه عمومی تهران وارد و موجه است زیرا نامبرده به موجب دادنامه تجدید نظرخواسته به اتهام پلمپ غیر قانونی شرکت ایران سیستم باستناد ماده 576 قانون مجازات اسلامی به پنج سال انفصال از خدمات دولتی و در اجرای ماده 19 قانون مذکور به عنوان تتمیم حکم تعزیری به یک سال تبعید در شهرستان بم محکوم شده و این در حالتی است که از محل شرکت ایران سیستم بر خلاف مندرجات پروانه ساختمان که مسکونی بوده استفاده اداری شده و در این راستا تخلفات ساختمانی موجود در ملک مزبور از طرف شهرداری منطقه (3) به کمسیون ماده 100 قانون شهرداری منعکس شده و از طرف کمسیون مذکور رای شماره 1607 رک مورخ 14/12/73 دایر به لزوم تعطیل سطوح مورد استفاده اداری که غیر مجاز بوده و رفع خلاف و بهره برداری مجاز صادر گردیده و چون متصدیان شرکت ایران سیستم در مهلت مقرر از اجرای رای کمسیون ماده صد استنکاف ورزیده اند مامورین اجرای احکام که تجدید نظرخواه نیز یکی از آنها بوده در جهت انجام وظیفه اداری خود ماموریت یافته اند تا نسبت به پلمپ محلهای غیر مجاز اقدام نمایند و چنانچه از شعبه سوم دیوان محترم عدالت اداری تصمیمی مبنی بر توقیف عملیات اجرائی اتخاذ گردیده باشد همانگونه که در دادنامه تجدید نظرخواسته اشاره شده تاریخ ابلاغ دادنامه دیوان عدالت اداری به شهرداری معلوم و مشخص نیست و نشانه ای از ابلاغ دستور موقت صادره در سوابق شهرداری مشاهده نمی گردد هر چند دیوان محترم عدالت اداری نیز بعدها دادخواست معترض را رد کرده و قضیه صدور دستور موقت موضوعا منتفی شده است بنابراین علم و اطلاع تجدید نظرخواه از صدور دستور موقت دیوان عدالت اداری احراز نمی شود و نامبرده با این اعتقاد و تصور که در جهت ایفای وظایف اداری خویش اقدام می کند مبادرت به پلمپ محاهائی از شرکت ایران سیستم که استفاده غیر مجاز از آن می شده نموده و تبصره 24 ماده 55 قانون شهرداری نیز این اجازه را به مامورین شهرداری می دهد تا در صورت استنکاف مالک از اجرای حکم کمسیون ماده صد راسا اقدام به اجرای دادنامه صادره از کمسیون نمایند بنا به مراتب فوق ارتکاب عمل مجرمانه و سوء نیتی از جانب تجدید نظرخواه احراز نمی شود به همین جهت به تجویز بند 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دادنامه تجدی نظرخواسته نقض و مستندا به اصل 37 قانون اساسی و رعایت اصاله البرائه حکم بر برائت آقای علیرضا شیخ حیدری از اتهام انتسابی صادر و اعلام می شود این رای مستندا به ماده 20 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قطعی است . /ع
مستشاران شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
علم خانی رفیع زاده

بسمه تعالی
بتاریخ : 21/4/76 پرونده کلاسه : /105/666 شماره دادنامه : 414 - 30/4/76
مرجع رسیدگی : شعبه 105 دادگاه عمومی تهران
خواهان : شرکت ایران سیستم با وکالت دکتر نور بها به نشانی ...
خوانده : علیرضا ... به نشانی ...
خواسته : پلمپ غیر قانونی
گردشکار : خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر دادگاه بتصدی امضاءکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر صدور رای می نماید.
رای دادگاه
به شرح محتویات پرونده در پی محکومیت شرکت ایران سیستم و رای شماره 1067 - 14/12/73 کمسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری محکوم علیه ضمن تقدیم دادخواست اعتراض به دیوان محترم عدالت اداری تقاضای توقیف عملیات اجرائی دادنامه مذکور را نموده دیوان (شعبه سوم) نیز به شرح دادنامه شماره 370 - 30/4/74 قرار توقیف عملیات اجرائی را صادر نموده است لکن علیرغم صدور دستور موقت دایر به توقیف عملیات اجرائی اکیپی از مامورین شهرداری و نیروی انتظامی مستقر در شهرداری به سرپرستی علیرضا ... در مورخ 24/10/74 به محل شرکت مذکور و علیرغم تذکر مدیریت شرکت دایر به اینکه از طرف دیوان عدالت توقیف عملیات صادر نموده است وقعی به اظهارات وی ننهاده و ضمنا ایجاد تنش و هیاهو اقدام به پلمپ شرکت می نمایند متهم مذکور در دفاعیات خود صراحتا اظهار داشته است که بدون کسب دستور از طرف مقامات بالا اقدام به این کار نموده است زیرا برای هر حکمی که دستور اخذ نمی شود حال با توجه به شکایت شاکی و اینکه متهم مذکور در اجرای احکام شهرداری مسئولیت داشته و اوضاع و احوال نیز حکایت از آن دارد که مشارالیه از حدی از تمیز بوده که می توانسته است اهمیت اوامر و نواهی و دستورات مراجع قضائی را تشخیص بدهد لکن از اجرای دستور دیوان عدالت اداری خودداری نموده است هر چند تاریخ ابلاغ دادنامه دیوان عدالت اداری به شهرداری معلوم و مشخص نیست و صرف نظر از اینکه دیوان محترم عدالت اداری بعدها خواسته معترض را رد نموده است به هر حال چون در تاریخ پلمپ شرکت دستور دیوان می بایستی رعایت می شد دادگاه تخلف مشارالیه (علیرضا ... را محرز دانسته به استناد ماده 576 از قانون مجازات اسلامی به پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم و در اجرای ماده 19 قانون مذکور رعایت رای وحدت و به شماره 590 - 72 به عنوان نتیجه مجازات متهم مذکور را به یکسال تبعید در شهرستان بم محکوم می نماید درخصوص اتهام رضا ... و ... و عباس و هادی ... و نایبعلی ... دایر بر خودداری از اجرای دستور مرجع قضائی به لحاظ عدم احراز سوء نیت حکم برائتشان را صادر می نماید از این نظر به مشارالیهم در حین مراجعه به محل فاقد اتیکت شناسائی بوده نظر به اینکه موضوع مطروحه صرفا تخلف انتظامی است مقرر است از طرف مقامات و فرماندهان مسئول نسبت به رسیدگی به موضوع و اعمال تنبیه لازم اقدام گردد النهایه درخصوص اتهام سایر کارمندان شهرداری حاضر در محل پلمپ نیز به لحاظ عدم احراز سوء نیست شان قرار منع پیگرد صادر می شود رای صادره ظرف 20 روز پس از رویت قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان تهران است .
رئیس شعبه 105 دادگاه عمومی تهران - علویفر

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1452
تاریخ تصویب :
1376/08/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :