جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.


تاریخ : /6/74 کلاسه پرونده : 74/817 شماره دادنامه : 921 - 28/6/74
مرجع رسیدگی : شعبه 204 دادگاه عمومی تهران
خواهان : مریم ... به نشانی ...
خوانده : ریاست محترم مجتمع قضائی ...
خواسته : صدور حکم موت فرضی
گردشکار : خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص خواسته خواهان مبنی بر صدور حکم موت فرضی دوشیزه کیانا ... به شناسنامه شماره 547 صادره از تهران متولد 1341 با توجه به اینکه حسب اظهارات خواهان به شرح معنون در عرضحال تقدیمی مشخصی یاد شده در تاریخ مهر ماه 1361 از منزل خارج شده و باز نگشته است و مدت سیزده سال است که از وی اطلاعی در دست نیست که با این وصف و به نظر دادگاه موضوع منطبق با هیچیک از مقررات مواد 1020و1022و1021 قانون مدنی که مبنای مجوز صدور حکم موت فرضی می باشد نیست علیهذا به نظر دادگاه و با توجه به اینکه غایب مذکور فاقد شرایط لازم از جمله شرط سنی 75 سال و یا سایر شرایط مندرج در مواد یاد شده می باشد دعوی مطروحه به کیفیت حاضر قابلیت استماع نداشته قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ وفق مقررات قابل تجدید نظر است .
شعبه 204 دادگاه عمومی تهران - مرصادی

بسمه تعالی
تاریخ : 20/8/74 کلاسه پرونده : 74/1ت/558 شماره دادنامه : 701 - 20/8/74
مرجع رسیدگی : شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تجدید نظرخواه : مریم ... به نشانی ...
تجدید نظرخواه : مجتمع قضائی ...
تجدید نظرخواسته : از دادنامه شماره 921 - 28/6/74 صادره از شعبه 204 دادگاه عمومی تهران
گردشکار : دادگاه در وقف فوق العاده شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران بتصدی دادرسان امضاء کننده زیر تشکیل است و پرونده فوق الذکر تحت نظر قرار گرفت با توجه به مندرجات آن پس از مشاوره به شرح ذیل مبادرت بصدور رای می نماید.
رای دادگاه به موجب دادنامه شماره 921 - 28/6/74 صادره از شعبه 204 دادگاه عمومی تهران قرار عدم استماع دعوی مریم ... در رابطه به موت فرضی فرزندش کیانا ... صادر گردیده است و خواهان به رای صادره اعتراض و تقاضای تجدید نظر نموده است و دادگاه پرونده را مورد امعان نظر قرار داده و با توجه به اینکه دختر ایشان متولد 1341 می باشد و با گذشت سیزده سال عادتا علم به موت حاصل نمی گردد و مورد هم از موارد مندرج 1020تا1022 قانون مدنی نمی باشد. علیهذا ضمن رد اعتراض قرار صادره عینا تائید می گردد.
مشتشاران دادگاه شعبه اول دادگاههای تجدیدنظر استان تهران
حسن تقیب الحسینی داود امیری


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
921
تاریخ تصویب :
1374/06/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :